نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری- دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی تاثیر عوامل شناخته شده در سطح دنیا بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه ممورد مطالعه شامل 74 شرکت مشتمل بر دو گروه 37 شرکت با تغییر حسابرس و 37 شرکت بدون تغییر حسابرس است. اطلاعات جمع آوری شده درباره متغیرهای مرتبط با تغییر حسابرسان که در کشورهای مختلف شناسایی شده است با استفاده از روش رگرسیون لوجستیک، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی، کیفیت کار حسابرسی، تغییر ترکیب مدیران شرکتها و اندازه شرکت بر تغییر حسابرسان، تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین رگرسیون لوجستیک چندمتغیره نشان میدهد عواملی مانند حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهار نظر حسابرسان، تغییر ترکیب مدیران شرکتها و اندازه شرکت میتواند در بنا نهادن الگویی برای پیش بینی تغییر حسابرسان شرکتها، کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Associated with Auditor Changes in Iranian Corporations

نویسندگان [English]

  • Javad Rezazadeh 1
  • Kamal Zareie Moravvej 2

چکیده [English]

The purpose of this study is examining the impact of worldwide known factors on auditor changes in Iranian corporations. For the study, the population of interest comprises all companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). The sample comprises 37 auditor-change TSE companies and 37 non-auditor-change TSE companies. Logistic analysis is performed on the sample data. The findings indicate that audit fee, audit quality, change in management composition, and firm size are significantly influencing variables on auditor changes. Logistic multivariate analysis indicate that factors such as audit fee, audit opinion, change in management composition, and firm size can be used to establish a model to predict auditor changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Change
  • independence
  • Audit Quality
  • Audit Opinion
  • management composition
  • Firm size