شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، صفحه 1-20

چکیده
  این مقاله شواهدی از روابط بین سود و جریانهای نقدی بر روی نمونه ای متشکل از 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1376-1385 فراهم می آورد. در انجام این امر، روائی خارجی مطالعه صورت گرفته توسط بوئن، بورگ استالر و دیلی (1986) در آمریکا مورد بررسی قرار میگیرد. در ضمن مطالعه حاضر به تجزیه و تحلیل صنعت در خصوص این روابط می ...  بیشتر

ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، صفحه 21-41

چکیده
  سیاستگذاران به دنبال یافتن راهکارهایی برای اصلاح مالیاتی، به مالیت بر ارزش افزوده به عنوان گزینه مناسب تجدید ساختار مالیاتی مینگرند. ضروت استقرار یک نظام مالیاتی خاص از جمله مفاهیمی است که قبل از طراحی یا تجدید ساختار یک نظام مالیاتی مفهوم میابد. این تحقیق به دنبال آن است که ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را با ...  بیشتر

آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی

فرخ برزیده؛ سعید احمدی زاد

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، صفحه 43-63

چکیده
  در ساختار اجتماعی- اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه خدمات مطمئن به جامعه است، باید براساس معیارهای از پیش تعیین شده انجام گیرد. این معیارهای از پیش تعیین شده که هدف آن یکنواخت نمودن گزارشگری مالی است، استانداردهای حسابداری ...  بیشتر

ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، صفحه 65-86

چکیده
  در این تحقیق، ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی از دیدگاه مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورسی بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی-کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض ها و روش های آماری، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود کمیته حسابرسی ...  بیشتر

رابطه بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

امید پورحیدری؛ سعید علی احمدی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، صفحه 1-14

چکیده
  این تحقیق، رابطه بین درآمد باقی مانده و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی میکند. این بررسی برمبنای مدل درآمد باقی مانده است که ارزش شرکت از نظر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و درآمد باقی مانده را بیان میکند. این مدل برای هر سیستم حسابداری مازادی قابل اجراست. سوال مورد بررسی این مطالعه این است که آیا ارزش دفتری هر سهم (BV) و درآمد ...  بیشتر