نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

سیاستگذاران به دنبال یافتن راهکارهایی برای اصلاح مالیاتی، به مالیت بر ارزش افزوده به عنوان گزینه مناسب تجدید ساختار مالیاتی مینگرند. ضروت استقرار یک نظام مالیاتی خاص از جمله مفاهیمی است که قبل از طراحی یا تجدید ساختار یک نظام مالیاتی مفهوم میابد.
این تحقیق به دنبال آن است که ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را با توجه به شرایط کنونی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه بررسی نماید.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که اعمال نرخ 7 درصد پیشنهادی دولت در لایحه مالیات بر ارزش افزوده نه تنها باعث افزایش خالص درآمدهای مالیاتی دولت نمیشود بلکه به نظر میرسد با توجه به هزینه های گزاف پیاده سازی و اجرای این نظام مالیاتی جدید، خالص درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش داده و به کاهش رفاه شهروندان بی انجامد. بنابراین، اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد منطقی تر به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Necessity of Establishing Value -Added Tax System in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Raheleh Yaghoubi 2

چکیده [English]

Policy makers, considering alternatives for tax reform view the value - added tax (VAT) as an alternative option for restructuring tax systems. The necessity of establishing a tax system is one of the concepts taken account of before designing or restructuring a tax system.
In this research according to current social, cultural and economic circumstances of the society, the necessity of establishing the value - added tax system in Iran is invest gated.
The results of this study reveal that applying the value - added tax rate suggested by the Government , 7 per cent, may not  only  decrease the total net tax revenues but also seems  to  decrease  the  citizen's wealth because of intense expenditure of implementing and applying of this new tax  system.
Therefore, applying the previous suggested tax rate of 10% seems more reasonable.