نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی تاکستان

2 دانشیار حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام، پژوهش رودرزکروپف و همکاران (2005) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان، مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1995) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، مشتمل بر 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی ده ساله 1393-1384 انتخاب و آزمون‌های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. نتایج حاصله با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره، استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، بیانگر این مطلب بود که بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان تأثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر، با افزایش ارزشیابی خلاف واقع و بیش از حد سهام در طول زمان، بازده غیر عادی و نوسان آنها بصورت معناداری افزایش می‌یابد. لذا به مدیران واحدهای تجاری پیشنهاد می گردد با فراهم آوردن زمینه های لازم در جهت ارزشیابی واقع بینانه سهام، تهمیدات لازم در جهت کاهش بازده غیر عادی سهام و نوسان آنها را در طول زمان فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Stock Overvealuation on Abnormal Stock Returns and their Volatility over Time

چکیده [English]

This study examines the impact of stock overvaluation on abnormal stock returns and their volatility over time in listed companies of Tehran Stock Exchange. To measure stock overvaluation, Rhodes-Kropf et al (2005) research and to measure abnormal stock returns and rheir volatility over time, the Fama and French (1995) three-factor model has been used. The population of this study, included of 64 companies in listed companies of Tehran Stock Exchange that through sampling removed & systematically, and ten-year period from 2005 to 2014 for the statistical & necessary tested on them. The results by using multivariate linear regression using panel data and fixed effects approachsuggest that stock overvaluation has a positive and significant impact on abnormal stock returns and volatility of in over time. In other words, by increasing the stock over evaluation over time, abnormal stock returns and their volatility significantly increased. It is recommended to business executives by providing the necessary background for a realistic evaluation of the stock, the necessary fields in order to reduce the abnormal returns of stocks and them volatility to bring over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock overvaluation
  • Abnormal stock returns
  • Volatility abnormal stock returns