نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی تاکستان،

2 دانشیار حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت سنجش بیش ارزشیابی سهام،
پژوهش رودرزکروپف و همکاران ( 2005 ) و جهت سنجش بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان،
مدل سه عاملی فاما و فرنچ ( 1995 ) مبنای عمل بوده است. جامعه آماری مورد بررسی، مشتمل بر 64 شرکت
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طریق نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک، برای
1384 انتخاب و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. نتایج - دوره زمانی ده ساله 1393
حاصله با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره، استفاده از داده های تابلویی و روش اثرات ثابت، بیانگر این
مطلب بود که بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها در طول زمان تأثیر مثبت و معناداری
دارد. به عبارت دیگر، با افزایش ارزشیابی خلاف واقع و بیش از حد سهام در طول زمان، بازده غیر عادی و
نوسان آنها بصورت معناداری افزایش می یابد. لذا به مدیران واحدهای تجاری پیشنهاد می گردد با فراهم
آوردن زمینه های لازم در جهت ارزشیابی واقع بینانه سهام، تمهیدات لازم در جهت کاهش بازده غیر
عادی سهام و نوسان آنها را در طول زمان فراهم آورند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Stock Overvaluation on Stock’s Abnormal Returns and their Volatility over Time

نویسندگان [English]

  • Ali Ghasemi 1
  • Mohammad Reza Nikbakht 2

چکیده [English]

This study examines the impact of stock overvaluation on abnormal stock returns and their volatility over time in listed companies of Tehran Stock Exchange. To measure stock overvaluation, Rhodes-Kropf et al (2005) research and to measure abnormal stock returns and their volatility over time, the Fama and French (1995) three-factor model has been used. The population of this study, included of 64 companies in listed companies of Tehran Stock Exchange was selected systematically, and ten-year period from 2005 to 2014 was used for the statistical & necessary tested on them. The results using multivariate linear regression using panel data and fixed effects approach suggest that stock overvaluation has a positive and significant impact on abnormal stock returns and volatility of in over time. In other words, by increasing the stock over valuation over time, abnormal stock returns and their volatility significantly increased. It is recommended to business executives by providing the necessary background for a realistic evaluation of the stock, the necessary fields in order to reduce the abnormal returns of stocks and their volatility to bring over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock overvaluation
  • Abnormal stock returns
  • Abnormal stock returns Volatility
بزرگ اصل، موسی و صاحبقرانی، امیر عباس ( 1392 )." پیش بینی بازده غیرعادی بر مبنای
مدل مبتنی بر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی
.67- حسابداری مالی، دوره 11 ، شماره 38 ، صص: 53
جهانخانی، علی و ظریف فرد، احمد. ( 1374 ). " آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی
برای اندازه گیری ارزش شرکت استفاده می کنند؟" پژوهشهای مالی، دانشگاه تهران،
سال دوم.
جهانخانی، علی و پارسائیان، علی ( 1376 ). "مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق
بهادار". انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، چاپ اول.
حساس یگانه، یحیی و امیدی، الهام.( 1393 )."رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر
، واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام". مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 12
.58- شماره 42 . صص: 31
شریفی راد، حسین . ( 1392 ) . " تاثیر ارزشیابی نادرست سهامداران بر بازده آتی سهام" .
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
قاسمی، علی ( 1394 ). " تأثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . پایان نامه کارشناسی ارشد
حسابداری، مؤسسه آموزش عالی تاکستان.
قربانی، بهزاد و خطیری، محمد. ( 1393 ). "روند بازده غیر متعارف سهام و نوسان آن در
.110- طول زمان". حسابداری مال . ی سال ششم. شماره 21 .صص: 128
قربانی ، بهزاد، فروغی، داریوش، امیری، هادی و هاشمی، سیدعباس ( 1392 ). "کیفیت
گزارشگری مالی و نوسان بازده غیرمتعارف سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادا ر
45- سال ششم، شماره هفده ام. صص. 61
رباط میلی، میتر ا. ( 1386 ). " مقایسه عملکرد مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با مدل سه
عامل ی فاما و فرنچ در پیش بین ی بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران" .
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه الزهرا.
موسوی شیری، محمود ، خلعت بری، حسن و وقفی، سید حسام وقفی. ( 1391 ) . "اثر بیش
.143-166 ، ارزشیابی سهام بر مدیریت سود". دانش حسابداری، سال سوم، شماره 9
Acharya, V. & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity
risk. Journal of Financial Economics, 77, pp: 375–410.
50 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 48 زمستان 1394
Bennett, J. A., Sias, R. W. L. & Starks, T. (2003). Greener Pastures
and the Impact of Dynamic Institutional Preferences. Review of
Financial Studies, 16, pp1203–1238.
Brandt, M., Brav, A., Graham, J., & Kumar, A.(2010). The
idiosyncratic volatility puzzle: time trend or speculative episodes?
Review of Financial Studies, 23 (2): pp 863–899.
Callen, J. L. & Fang, X. (2011). Institutional Investors and Crash
Risk: Monitoring or Expropriation?
Cao, C., Simin, T & Zhao, J. (2008) .Can Growth Options Explain the
Trend in Idiosyncratic Risk? Review of Financial Studies, 21:pp
2599–2633.
Chi, J. & Gupta, M. (2009). Overvaluation and earning management,
Journal of Banking and Finance, 33, No 9, pp:1652-1663.
Djamil.A, Razafindrambinina, B. D., & Tandeans, C. (2013). The Impact of Intellectual Capital on a Firm’s Stock Return: Evidence from Indonesia. Journal of Business Studies Quarterly. 5, No 2, pp:176-183.
Fama, E. & French, K. (1997). Industry costs of equity. Journal of Financial Economics, 93, pp:153-194.
Fink, J., K. Fink, G. Grullon, & Weston, J. (2010). What Drove the Increase in Idiosyncratic Volatility during the Internet Boom? Journal of Financial and Quantitative Analysis,45:pp 1253–1278.
Haan, D., Terry Shevlin, N., and Jacob,T. (2015). Market (in)
attention and the strategics cheduling an determining of earnings
announcements. Journal of Accounting and Economics, pp: 6036 –
55
Jensen, M .(2005) . Agency cost of overvalued equity. Financial
Management, 34, pp:5-19.
Kothari, S., Loutskina. E., and Nikolaev, V. (2006). Agency cost of
overvalued equity as an explanation for the accrual anomaly,
Working Paper.MIT, University of Virginia,Tilburg University.
Latif. M., Shoukat Malik, M., & Aslam, S. (2012). Intellectual Capital
efficiency and corporate performance in developing countries: A
Comparison between islamic and conventional banks of Pakistan .
Interdisciplinaty journal of contemporary research in business,4,
No,1,pp:405-420.
تأثیر بیش ارزشیابی سهام بر بازده غیر عادی و نوسان آنها ... 51
Maditinos. D., Chatzoudes. D., & Tsairidis, C. (2012). The impact of intellectual capital on firms’ market value and financial performance. Journal of Intellectual Capital, 12, No. 1,pp:132-151
Marchica, M. T. & Mura, R. (2010). Financial flexibility, investment
ability, and firm value: Evidence from firms with spare debt
capacity. Financial Management, pp:1339-1368.
Marciukaityte, D., & Varma, R. (2007). Consequences of overvalued
equity:Evidence from earnings manipulation, Journal of Corporate
Finance, 14, pp:418-430.
Rajgopal, S., M. Venkatachalam. (2011). Financial reporting quality
and idiosyncratic return volatility.Journal of Accounting and
Economics, 51, pp:1–20.
Rhodes-Kropf, M., Robinso, D., and Viswanathan, S., (2005),
Valuation waves and merger activity: The empirical evidence,
Journal of Financial Economics Vol. 77, pp. 561-603
Wei, S.X., & Zhang, C. (2006). Why did individual stocks become more volatile? Journal of Business, 79, pp: 259–292.
Zafar, N., Urooj, S.F., & Durrani, T.K.( 2008). Interest rate volatility
and stock return and volatility. European journal of economic, 14,
pp: 1-6.
Zhang, C. (2010). A Re-examination of the Causes of Time-Varying
Stock Return Volatilities. Journal of Financial and Quantitative
Analysis, 45, pp: 663–684.