نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تصمیمات مدیریت در خصوص هزینه‌ها همواره از مباحث مورد توجه بوده است. به طور سنتی در مدل‌های تحلیل سود فرض برآن بود رفتار هزینه متقارن و وابسته به نوسانات تولید و فروش است؛ اگرچه تحقیقاتی که در دهه 90 انجام شد نشان داد چندان نمی‌توان به این فرض پایبند ماند. چنین نتایجی ضرورت پرداختن به چرایی مشاهده رفتار نامتقارن هزینه را بسترساز شد. در این پژوهش، رابطه تغییرات فروش دوره گذشته با رفتار نامتقارن هزینه بررسی شد و اثر نگرش مثبت و منفی مدیریت بر این رابطه مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش رفتار نامتقارن هزینه، به پشتوانه ادبیات پژوهش، از رابطه همزمان تغییرات هزینه‌های فروش، اداری و عمومی با تغییرات فروش دوره جاری استفاده شد؛ تغییرات فروش دو دوره گذشته نیز به عنوان شاخص سنجش نگرش مدیریت لحاظ شد. در این راستا اطلاعات 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1383 الی 1392 با در نظر گرفتن برخی ویژگی‌ها (1050 شرکت- سال) بررسی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، تحلیل رگرسیون ( حداقل مربعات عادی)- روش اثرات ثابت بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد هزینه رفتاری نامتقارن دارد؛ تغییرات فروش دوره گذشته با کاهش ابهام پیش‌روی مدیریت با رفتار نامتقارن هزینه رابطه مثبت دارد؛ و نگرش مدیریت می‌تواند اثر تغییرات فروش دوره گذشته را بر رفتار هزینه تعدیل کند؛ به این ترتیب که نگرش مثبت، رابطه مستقیم فروش دوره گذشته بر رفتار نامتقارن هزینه را تقویت می‌کند و نگرش منفی موجب تقارن بیشتر رفتار هزینه در شرایط کاهش فروش دوره گذشته می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Lag of sales changes with Asymmetric Expense Behaviour and the Moderating Effect of management Atitude

نویسندگان [English]

  • Hamideh Esnaashari 1
  • elnaz tajvidi 1
  • ahmad hajnoruzi 2

چکیده [English]

One of the most discussion is considered in recent years is management decision about expense. In traditional way, profit analysis models have assumed expense behavior depends on production and sales volatility. Although researches which are done in the 90s show holding this assumption is not true. So these kinds of conclusions cause trying to answer why such behavior is seen. This Research Examines the Relationship Between prior sales Changes and Asymmetric Expense Behavior and Positive or Negative Management attitude effect on it. in order to measure of asymmetric expense behavior, backing research literature, current relationship between sg&a changes and sales changes is utilized; sales changes related to two period ago is calculated as a proxy for management attitude too. So 105 corporations' financial data listed on tehran stock exchange (tse) are collected (1050firm-year) during 1383 to 1392 using certain criteria. OLS – fixed effect method is run to analysis data. the result reveal that expense behave in asymmetric manner; prior sales changes has positive relationship with expense asymmetric behavior by reducing uncertainty; and management attitude can moderate the effect of it on Asymmetric Expense Behavior. As a Consequence, Positive Attitude Strengthen the positive Relationship between Prior sales changes and Expense Asymmetric Behavior and Negative Attitude causes more Symmetric Expense Behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prior sales changes
  • Asymmetric Expense behaviour
  • Management Attitude