نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

چکیده

لقتنم ناراذگهیامرس هژیو هب ناگدننکهدافتسا هب ار یرادباسح تاعلاطا هک تسا یرازبا یلام یاهشرازگ تعنص و رازاب هرتسگ تاعلاطا رب ناراذگهیامرس ،دشاب فیعض یرگشرازگ تیفیک هک ینامز .دیامنیم  ینامزمه شیازفا و تعنص و رازاب هدزاب اب مهس هدزاب رتیوق کرتشم تاکرح ببس مادقا نیا .دننکیم هیکت ندش  شودخم ثعاب تسا نکمم دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم نوچمه یلماوع .دوشیم ماهس هدزاب شهوژپ فده نیاربانب  .ددرگ یجراخ ناراذگهیامرس یهارمگ هجیتن رد و ناریدم طسوت تاعلاطا تیفیک یلام یرگشرازگ تیفیک و ماهس
هدزاب ینامزمه رب دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم ریثات یسررب رضاح سروب رد هدش هتفریذپ یاهتکرش زا تکرش  105 یاههداد زا اههیضرف نومزآ یارب اتسار نیا رد .دشابیم ناشن شهوژپ زا لصاح یاههتفای .تسا هدش هدافتسا  1392 ات 1388 یاهلاس یط رد نارهت راداهب قاروا رتشیب ماهس هدزاب ینامزمه ،رتدیدش دازآ دقن نایرج  یگدنیامن لکشم اب ییاهتکرش رد هک دهدیم یرگشرازگ تیفیک رب دازآ دقن نایرج یگدنیامن لکشم هک تسا  بلطم نیا رگنایب جیاتن نینچمه .دشابیم دننکیم یراذگهیامرس راداهب قاروا سروب رد هک ینارذگهیامرس  نیاربانب .دراد یرادانعم و یفنم ریثات یلام ناونع هب ار دازآدقن نایرج یگدنیامن لکشم دیاب ؛دشابیم  فوطعم دازآ دقن نایرج هب اهنآ یلصا هجوت و .دنهد رارق رظن دم تامیمصت رب رثوم یلماع 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Effect of Free Cash Flow Agency Problem on Stock Returns Synchronicity and Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Shadi Jandaghyan
  • Shadi Jandaghyan

چکیده [English]

Financial reports are tools that transfer accounting information to users,particularly investors. When the reporting quality is poor, investors rely on industry and market-level information. This action contributes to greater stock return movement with market and industry return, and Increases stock return synchronicity. Factors such as free cash flow agency problem may cause distortion of information quality by managers as a result outsider investors are misled. The purpose of this study is to investigate the effects of free cash flow agency problem on stock return synchronicity and financial reporting quality. In order to test the hypotheses, data of 105 firms listed in Tehran Stock Exchange during the years 1388 to 1392 were used. Findings of research signify that companies with strong free cash flow agency problem have a greater stock return synchronicity. Results also indicate that free cash flow agency problem has a significant and negative impact on the financial reporting quality. Thus investors who invest in the stock exchange and their main attention is focused on free cash flow, must to consider free cash flow agency problem as a factor affecting decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Free Cash Flow
  • Free Cash Flow Agency Problem
  • financial reporting quality
  • Discretionary accruals
  • Stock Returns Synchronicity
احمدپور، احمد وصدیقه پیکرنگار قلعه رودخانی. (1390). بررسی رابطه بین کیفیت سود و همزمانی قیمت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ماهنامه مهندسی مدیریت، شماره 40، صص 7-86.
اسدی، غلام‌حسین و مهدی نیک‌وش. (1391). فرضیه جریان‌های نقدی آزاد، تئوری چرخه عمر و ارتباط آن‌ها با سیاست تقسیم سود فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 36، صص 75-92..
پیری، پرویز و شهروز توبره ریزی. (1393).  بررسی تاثیر مشکلات ناشی از نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم. دانش حسابداری مالی، شماره 2، صص99-116.
ثقفی، علی؛ بولو، قاسم و محمد محمدیان. (1390). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد. پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 2، صص 37-63
خدادای، ولی؛ رشیدی باغی، محسن؛ قربانی، رامین و مریم کاویانی. تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها. مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره 1، صص 93-108
فدایی نژاد، اسماعیل؛ نوفرستی، محمد و محمد اقبال‌نیا. (1393). بررسی اثرات جریان‌های نقدی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 23، صص 4-23.
هاشمی، سید‌عباس؛ صمدی، سعید و ریحانه هادیان. (1394). اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 44، صص 117-143.
An, H., & Zhang, T. (2013). Stock Price Synchronicity, Crash Risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance, 21:1–15.
Chen, X., Yong, S., & Xiaodong, X. (2015). Free Cash Flow, Over-Investment and Corporate Governance in China. Pacific-Basin Finance Journal, Available online 28 June 2015 at www.researchgate.net on
Cheung, W.,& Jiang, L. (2014). Does free cash flow problem contribute to excess stock return synchronicity?. Review of Quantitative Finance and Accounting, Online publication date: 4-Jul-2014:1-18.
Copeland, T., Koller, T. & Murrin, J. (1991). Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 3ed , Mckinsey & company Inc.
Chung, R., Firth, M. & Jeong-Bon K. (2005). Earnings management, surplusfree cash flow, and external monitoring. Journal of Business Research, 58: 766- 776
Dechow, P,. Sloan, R,. and A. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review, 70:193–225.
Haggard, K. S., Matrin, X., & Pereira, R. (2008). Does Voluntary Disclosure Improve Stock Price Informativeness?. Journal of Financial Management, 37: 747-768
Jensen, M. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2): 323-329.
Jin, L., & Myers, S. (2006). R2 Around the World: New Theory and Tests. Journal of Financial Economics, 79: 257-292.
Grossman, S. J., and J. E. Stiglitz. (1980). On the impossibility of informationally efficient markets. The American Economic Review. 70(3): 393-408
Pawlina, G., & Renneboog, L. (2005). Is Investment Cash-Flow Sensitivity Caused by the Agency Costs or Asymmetric Information? Evidence from the UK. European Financial Management, 11(4): 483-513.
Piotroski, J., & Roulstone D. (2004). The Influence of Analysts, Institutional Investors and Insiders on the Incorporation of Market, Industry and Firm-Specific Information in to Stock Prices. The Accounting Review,79(4): 1119-1152.
Skinner, D. (1993) The Investment Opportunity Set and Accounting Procedure Choice Preliminary Evidence. Journal of Accounting and Economics, 16:407–445.
Veldkamp, L. L. (2006). Information Markets and The Comovement of Asset Prices. Review of Economic Studies, 73(3): 823-845.
Xing, X.,& Anderson, R. (2011). Stock Price Synchroncity and Public Firm-Specific Information. Journal of Financial market, 14 (2): 259-276.
Yang, J., & Jiang, Y. (2008). Accounting Information Quality, Free Cash Flow and Overinvestment: A Chinese Study. The Business Review, 11(1): 159-166.