نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه کوثر

چکیده

در عصری که شرکت‌ها برای بقا در بازارهای رقابتی با چالش‌های فراوانی روبرو هستند؛ سلامت مالی و شناسایی عواملی که منجر به بحران‌های مالی می‌شوند از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر محافظه کاری و ویژگی‌های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای سنجش ریسک ورشکستگی از امتیاز z' آلتمن و جهت تعیین ویژگی سود مبتنی بر داده‌های حسابداری از معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموار بودن استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تکنیک داده‌های پانلی در نرم افزار ایویوز نسخه 7، برای 126 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 5 ساله 1389 تا 1393 حاکی از این است که استفاده از محافظه‌کاری مشروط در حسابداری نه تنها تغییرات چشمگیری در کاهش ریسک ورشکستگی ایجاد نکرده است بلکه توانایی افزایش ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌های بورسی ایرانی را نیز داشته است. نتایج همچنین وجود رابطه تأثیر با اهمیت ویژگی‌های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری را (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، پیش بینی پذیری) بر ریسک ورشکستگی مالی شرکت‌ها را تأیید می‌کند. به طور کلی یافته‌ها بیانگر آن است که ریسک ورشکستگی مالی شرکت بیشتر تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور، سیاست‌های تأمین مالی، اندازه شرکت، نوع صنعت و بهبود ویژگی‌های کیفی مبتنی بر اطلاعات حسابداری است تا رویکردهای محافظه کارانه.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Important Factors on Risk of Financial Bankruptcy, Conditional Conservatism beside or vis-à-vis Accounting-based Earnings Attributes

چکیده [English]

In the age that firms deal with various challenges, financial safety and the Factors which end with recession are of great importance. Along with the fact mentioned, the present study considers the investigation of the effect of conditional conservatism and accounting-based earnings attributes on risk of bankruptcy in Firms Listed at the Tehran Stock Exchange. The Z’altman is used for measuring the risk of bankruptcy and accruals quality, earnings persistence, earnings predictability, and earnings smoothness used for measuring the Accounting-based Earnings Attributes.
The results of estimating of research hypotheses using the panel data techniques in Eviews software for 126 firm of Tehran’s Stock Exchange during a period of five years from 2010 To 2014, suggest that not only using the accounting conditional conservatism does not make any important change in decreasing of risk of bankruptcy , but also it is able to increase the financial distress of Iranian firms. Also, The result show the Significant negative relation between the accounting-based earnings attributes (Accruals quality, persistence and predictability ) with risk of bankruptcy of firms. Generally , The results reveal that risk of bankruptcy of firms are mostly influenced by economical condition of the country, the politics Of financing, the size Of the firms, the sort of industry ,and improvement Of accounting-based earnings attributes rather than conditional conservatism approaches .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Of Bankruptcy
  • Earnings Qualitative Attributes
  • Conditional Conservatism