نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه دارایی های فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمی توان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستم های طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می دهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می شوند بطوریکه می توان اذعان نمود امروزه سرمایه فکری نقش بسزایی در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و ... موثر می باشد.
این پژوهش به بررسی اثر تعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایه‌گذاری بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور اطلاعات 105 شرکت طی سال های 1388 تا 1393 از شرکت های پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت می باشد. در نهایت نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن شامل کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایه گذاری بر ارزش شرکت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation the interactive effect of intellectual capital and investment efficiency on firm value in Tehran stock exchange

نویسنده [English]

  • sadegh sarbazi azad

چکیده [English]

Today's knowledge-based economy represents a great change and shift from financial resources to knowledge. Although the role of physical and financial assets in order to achieve the organization's objectives can not be denied, but what is important is that today's science, technology, good customer relations, information systems,... those constitute organization’s Intellectual Capital, are known as key success factors in information era. It’s believed that intellectual capital, including human capital and structural capital, has important and growing role in firm’s performance and affects on it’s financial achievements. This study examined the interactive effects of intellectual capital and its components on the value of the investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. To do so, The information of 105 companies during 1388 to 1393 were selected from companies listed on the stock exchange. The results of the study indicate a significant and positive relationship between Interactive effects of the coefficient value added and intellectual capital and its components including efficiency of communicational and structural capital and investment efficiency on the value of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual capital
  • Human Capital
  • structural capital
  • firm value
  • investment efficiency