نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه سمنان.

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه اقتصاد دانش بنیان نشان دهنده انتقالی عظیم از منابع مادی به دانش است. اگرچه نقش و جایگاه داراییهای فیزیکی و مالی به منظور دستیابی به اهداف سازمان را نمیتوان انکار کرد، اما آنچه که اهمیت دارد این است که امروزه دانش، پیشرفت فناوری، روابط خوب با مشتریان، سیستمهای طلاعاتی و ... که سرمایه فکری سازمان را تشکیل میدهند، به عنوان عوامل کلیدی موفقیت در عصر اطلاعات شناخته می- شوند به طوری که میتوان اذعان نمود امروزه سرمایه فکری نقش بسزایی در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهرهوری و ... موثر میباشد. این پژوهش به بررسی اثرتعاملی سرمایه فکری و اجزای آن و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس
اوراق بهادار تهران میپردازد. بدین منظور اطلاعات 105 شرکت طی سالهای 1388 تا 1393 از شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ارتباط منفی و معنادار بین ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و ارزش شرکت میباشد. در نهایت نتایج بدست آمده بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین اثر تعاملی ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری و اجزای آن شامل کارایی سرمایه ارتباطی و ساختاری و کارایی سرمایهگذاری بر ارزش شرکت میباشد.
و

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation the Interactive Effect of Intellectual Capital and Investment Efficiency on Firm Value in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed kazem Ebrahimi 1
  • Sadegh Sarbazi Azad 2

چکیده [English]

Today's, knowledge-based economy represents a great change and shift from financial resources to knowledge. Although the role of physical and financial assets in order to achieve the organization's objectives cannot be denied, but what is important is that today's science, technology, good customer relations, information systems, those constitute organization’s Intellectual Capital, are known as key success factors in information era. It’s believed that intellectual capital, including human capital and structural capital, hasimportant and growing role in firm’s performance and effects on its financial achievements. This study examined the interactive effects of intellectual capital and its components on the value of the investment efficiency of listed companies in Tehran Stock Exchange. To do so, the information of 105 companies during 1388 to 1393 was selected from companies listed on the stock exchange. The results of the study indicate a significant and positive relationship between Interactive effects of the coefficient value added and
intellectual capital and its components including efficiency of communicational and structural capital and investment efficiency on the value of the company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Intellectual capital
  • Human Capital
  • structural capital
  • firm value
  • Investment efficiency
اسدی، غلامحسین و یوخنه القیانی، ماریام (1393). "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت­ها"،  فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 41، ص 103-83.
انواری رستمی، علی اصغر و سراجی، حسن (1384). "سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطة میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 39، ص 49-62.
دیانتی دیلمی، زهرا و رمضانی، مریم (1392). "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ، ش 18، ص 47-31.
ستایش، محمدحسین و کاشانی پور، فرهاد (1391). "تأثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش 36، ص 21-1.
قلیچ خانی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385). "نقش  سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری سازمان (مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی)"، مجله دانش مدیریت، ش 75، ص147-125.
محمودآبادی، حمید و بایزیدی، انور (1387). "مقایسه قدرت توضیحی مدل­های ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت"، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، ش 54، ص101-116.
مدرس، احمد و حصارزاده، رضا (1387)."کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه- گذاری"، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش 2، ص 85-116.
مرادزاده فرد، مهدی؛ ناظمی اردکانی، مهدی؛ غلامی، رضا و فرزانی، حجت الله (1388). "بررسی رابطة بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی ، ش 55، ص 85-98.
نمازی، محمد و قدیریان آرانی، محمد حسین (1392). "بررسی رابطه سرمایه فکری و اجزای آن با خطر ورشکستگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"،  فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، ش 11، ص141-115.
نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا (1388). "بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات حسابداری، ش 4، ص 22-1.
همتی، حسن؛ نیکونسبتی، محمد و خان حسینی، داود (1392). "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه برنامه­ریزی و بودجه، ش 3، ص108-87.
همتی، حسن. م معین الدین و م. مظفری شمسی(1389). "بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای غیر مالی"، فصلنامه حسابداری مالی، ش7، ص 48-23.
Ahangar, R. G. (2011). The relationship between intellectual capital and financial performance: An empirical investigation in an Iranian company.African Journal of Business Management5(1), 88-95.
Bates, T., & Nucci, A. R. (1990). An analysis of small business size and rate of discontinuance (pp. 90-102). US Department of Commerce, Bureau of the Census.
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of Accounting and Economics48(2), 112-131.
Bontis, N., Keow, W. C., Richardson, S. (2000). Intellectual capital and business performance in Malaysian industries. Journal of Intellectual Capital, 1(1), 85-100.
Brennan, N. (2001). Reporting intellectual capital in annual reports: evidence from Ireland. Accounting, Auditing & Accountability Journal14(4), 423-436.
Chen, J., Zhu, Z., Xie, Y. H. (2004). Measuring intellectual capital: A new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5, 85-100.
Chu, P. Y., Lin, Y. L., Hsiung, H. H., & Liu, T. Y. (2006). Intellectual capital: An empirical study of ITRI. Technological Forecasting and Social Change,73(7), 886-902.
Gomariz, M. F. C., & Ballesta, J. P. S. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking & Finance40, 494-506.
Guthrie, J., Petty, R., & Ricceri, F. (2006). The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia.Journal of Intellectual Capital7(2), 254-271.
Holland, J. (2003). Intellectual capital and the capital market-organisation and competence. Accounting, Auditing & Accountability Journal16(1), 39-48
Jim Wu, Y. C., & Huei Chou, Y. (2007). A new look at logistics business performance: intellectual capital perspective. The International Journal of Logistics Management18(1), 41-63.
Li, Q., & Wang, T. (2010). Financial reporting quality and corporate investment efficiency: Chinese experience. Nankai Business Review International1(2), 197-213.
Luthy, D. H. (1998, August). Intellectual capital and its measurement. InProceedings of the Asian Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference (APIRA), Osaka, Japan (pp. 16-17).
Maditinos, D., Chatzoudes, D., Tsairidis, C., & Theriou, G. (2011). The impact of intellectual capital on firms' market value and financial performance. Journal of intellectual capital12(1), 132-151.
Marr, B., Schiuma, G., & Neely, A. (2004). Intellectual capital-defining key performance indicators for organizational knowledge assets. Business Process Management Journal10(5), 551-569.
McConnell, J. J., & Servaes, H. (1990). Additional evidence on equity ownership and corporate value. Journal of Financial economics27(2), 595-612.
McKnight, P. J., & Weir, C. (2009). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis. The Quarterly Review of Economics and Finance49(2), 139-158.
Mohd-Saleh, N., Rahman, C. A., & Ridhuan, M. (2009). Ownership structure and intellectual capital performance in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance5(1), 1-29.
Mouritsen, J., Larsen, H. T., Bukh, P. N. D. (2001). Intellectual capital and the capable firm: Narrating, visualising and numbering formanaging knowledge. Accounting, Organizations and Society, 26, 735-762.
Pulic, A. (2000). MVA and VAIC analysis of randomly selected companies from FTSE 250. Online, www. vaicon. net.
Richardson, S. (2006). Over-investment of free cash flow. Review of accounting studies11(2-3), 159-189.
Rodov, I., & Leliaert, P. (2002). FiMIAM: financial method of intangible assets measurement. Journal of intellectual capital3(3), 323-336.
Sofian, S., & Earnest, D. F. (2011). The Influence of Intellectual Capital and Internal Auditing on Corporate Performance. Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business3(4), 377.
Stewart, T. A. (1997). Intellectual capital: The new wealth of nations. New York.
Sumedrea, S. (2013). Intellectual capital and firm performance: a dynamic relationship in crisis time. Procedia Economics and Finance6, 137-144.
Verdi, R. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. Working Paper, Available at: www.SSRN.com.
Wei Kiong Ting, I., & Hooi Lean, H. (2009). Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia. Journal of Intellectual capital10(4), 588-599