نوسان متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی سود توسط B مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثی ر تغییرات عوام ل کلان اقتصادی ب ر خطای پیش بینی سو د توسط مدیران شرکت ها است. تجزیه و تحلیل موشکافانه پژوهش های مرتبط با پیش بینی سود توسط مدیران و به ویژه پژوهش های انجام شده در ایران، حاکی از عدم توجه کافی و مناسب پژوهشگران به تاثیر متغیرهای  عمده اقتصادی بر خطای پیش بینی سود می باشد که مقاله حاضر در پی پر کردن این خلا پژوهشی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی پژوهش شامل سال های 1386 تا 1393 می باشد. از میان جامعه آماری 80 شرکت به منظور آزمون فرضیه هایپژوهش انتخاب شده است. تحلیل یافته های پژوهشی با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان می دهد که از میان متغیرهای کلان اقتصادی که مورد بررسی قرار گرفته اند (شامل تغییرات نرخ ارز، تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی، تغییرات تراز تجاری و تغییرات تولید ناخالص داخلی)، تنها میان تغییرات تولید ناخالص داخلی و تغییرات نرخ ارز با خطای پیش بینی سود توسط مدیران رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، سایر متغیرهای بررسی شده (شامل تغییرات تورم، تغییرات نقدینگی و تغییرات تراز تجاری) رابطه معناداری با خطای پیش بینی سود توسط مدیران ندارند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که متغیرهای کلان اقتصادی می توانند بر دقت پیش بینی سود توسط مدیران تاثیر بگذارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroeconomic Variables Fluctuations and Management Earnings Forecast

نویسندگان [English]

  • Rafik Baghoomian 1
  • Hojjat Mohammadi Mohammadi 2
  • Sajad Naghdi 3
چکیده [English]

This paper assesses the impact of a comprehensive set of macroeconomic factors (including changes in exchange rate, changes in inflation rate, changes in liquidity, changes in trade balance, and changes in gross domestic production) on error of management earnings forecast in companies annual reports. Detailed analysis of research related to earnings forecasting bymanagers and especially researches in Iran, indicates lack of adequate attention to the impact of the macroeconomic variables on earnings forecast error so this paper seeks to fill this research gap. The data set includes 80 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) for the period of 1386 - 1393. The study used Ordinary Least Squares (OLS) regression model to
examine the relationship between above mentioned macroeconomic factors and management earnings forecast. The empirical results show that among the macroeconomic variables that have been examined, there are only significant positive relationships between two of above mentioned macroeconomic factors (including changes in exchange rate, and changes in gross domestic product) and management earnings forecast. We did not find any statistically significant association between other macroeconomic factors (including changes in inflation rate, liquidity, and trade balance) and management earnings forecast. The results suggest that macroeconomic variables can affect the accuracy of earnings forecasts by management, hence the neglecting of such factors can result in increasing in the error of earnings forecasts. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Management Earnings Forecast
  • Macroeconomic factors
  • Management Forecasting
اسکندرلی، طاهر و محمدحسین قائمی( 1392 ) "بررسی رفتار مدیران در پیش بینی سود سالیانه شرکت ها" فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، دانشگاه علامه طباطبایی،
.53- سال یازدهم، شماره 40 ، ص : 76
بهرامیان، محمود( 1385 ) " میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکت ها در عرضه اول و افزایش سرمایه". پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،
دانشکده حسابداری و مدیریت .
حقیقت، حمید؛ بختیاری ، مسعود و محمدتقی بهشتی پور( 1390 ) " رتبه بندی عوامل موثربر دقت پیش بینی سود د ر بور س اورا ق بهادا ر تهران" بررسی های حسابداری و
.41- حسابرس ی، سال هجدهم، شماره 65 ، ص : 62
ساربان ها ، محمدرضا و علی آشتاب( 1387 ) " شناسایی عوامل موثر برخطای پیش بینی سود شرکت های جدید الورو د ب ه بورس اورا ق بهادا ر تهران" پژوهشنامه علوم انسانی و
.55- اجتماعی ، شماره 28 ، ص : 76
سلطانی، امیر( 1391 ) " بررسی اهمیت نسبی عوامل تاثیر گذار بر خطای پیش بینی سود در صنایع مختلف " پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه فردوسی مشهد ،
دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
شریعت پناهی، سیدمجید و قاسم قاسمی( 1384 ) "مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس- جنکنیز"، فصلنامه مطالعات حسابداری، سال .209- سوم، شماره 10 و 11 ، ص : 226
صمدی، سعید و عذرا بیانی ( 1390 ) "بررسی ارتباط متغیرهای کلان اقتصادی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علوم اقتصادی، سال پنجم، شماره 16 ، ص:
.91-111
مرادزاده، مهدی، علی پور، زهرا و هما نظری( 1392 ) "بررسی خطای پیش بینی سود مدیران و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران" ، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرس ی، سال دوم، .15- شماره 7، ص: 28 78 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 13 شماره 50 تابستان 1395
مشایخ، شهناز و سیده سمانه شاهرخی ( 1386 ) "بررسی دقت پیش بینی سود توسط مدیران و عوامل موثر بر آن"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی ، سال چهاردهم،
.65- شماره 50 ، ص: 82
مهرآرا، محسن( 1388 ) "الگوسازی و پیش بینی شاخصبورس اوراق بهادار تهران و تعیین متغیرهای مؤثر بر آن"، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شمار ه 17 ، ص : .31-51
نصرالهی، زهرا ؛ نصرالهی ، خدیجه و مرتضی میرزا بابایی ( 1390 ) " بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص قیمت سهام در ایران (رویکرد الگوی تصحیح خطا
..89- برداری) " ، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقدار ی، سال 8 ، شماره 3 ، ص. 103
نقدی، سجاد ( 1393 ) " پیش بینی سود هر سهم شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: مقایسه مدل های سری زمانی، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک" . پایان نامه
کارشناسی ارشدحسابداری ، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری. 
Agapova A., and J. Madura (2015)." Market Uncertainty and EarningsGuidance ". The Quarterly Review of Economics and Finance,59(3), PP: 221-246.
Beyer, A., D. Cohen, T. Lys, and B. Walther, (2010). "The Financial Reporting Environment: Review of the Recent Literature ". Journal of Accounting and Economics, 50(3), PP: 296-343. Fang, V. W. (2009). "The Role of Management Forecasts Precision in Predicting Management Forecasts Error". Available at:
http://www.ssrn.com
Graham, B, D. Dodd, and D. S. Cottle (1962). "Security Analysis". 4th ed., McGraw- Hill. Kato, K., D. J. Skinner, and M. Kunimura (2009). "Management
Forecasts In Japan: An Empirical Study of Forecasts that are Effectively Mandated". The Accounting Review, 84 (5), PP: 1575-1606.
Konchitchki, Y., Patatoukas, P. N. (2014). "Taking the pulse f The Real Economy Using Financial Statement Analysis: Implications
For Macro Forecasting and Stock Valuation" . The Accounting Review, 89(2),PP: 669–694.
Kothari, S. P. (2001)."Capital Market Research in Accounting".
Journal of Accounting and Economics, 31(4), PP:105–231.
Kim, K., S. Pandit, and C. E. Wasley (2015). "Macroeconomic
Uncertainty and Management Earnings Forecasts". Accounting
Review, 30(1), PP:157-172.
Kryzanowski L., and S. Mohsni (2015). "Earnings Forecasts and
Idiosyncratic Volatilities". International Review of Financial
Analysis, 41(4),PP: 107-123.
Lonkani, R., and M. Firth (2005). "The Accuracy of IPO Earnings
Forecasts in Thailand and Their Relationships with Stock Market
Valuation". Journal of Accounting and Business Research, 35(3),
PP: 269-286.
Ou, J. A., and S. H. Penman (1989)." Financial Statement Analysis
and the Prediction of Stock Returns" . Journal of Accounting and
Economics, 11 (4), PP:295–329.
Yan Shu David C. Broad stock, Bing Xu (2013) ."The Heterogeneous
Impactof Macroeconomic Information on Firms Earnings,
Forecasts". The British Accounting Review, 45(4), PP: 311-325.
Zhang, W., Q. Cao, and M. Schniederjans , M (2004). "Neural
Network Earnings per Share Forecasting Models: A Comparative
Analysis of Alternative Methods". Decision Sciences Journal, 35 (2),PP: 205-237.