نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2013) استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری (در قالب سه مدل) و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام (در قالب دو مدل) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از دو نمونه آماری متفاوت که به روش حذفی- سیستماتیک از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 برگزیده شدند، بهره گرفته شد. همچنین برای آزمون فرضیه ها، رویه های تخمین و آزمون مفروضات مدل، از تحلیل پانلی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که توانایی مدیریتی، سرمایه گذاری کمتر از حد را کاهش، سرمایه گذاری بیش از حد را تقویت و در مجموع سبب افزایش انحراف در سطح سرمایه گذاری مورد انتظار می شود. همچنین نتایج مبین این امر است که توانایی مدیریتی، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را بطور معناداری افزایش می دهد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی مطلوب، ریسک سقوط قیمت آتی سهام را کاهش می دهد اما در این رابطه شواهدی مبنی بر رابطه تعاملی مدیران توانمند و کیفیت گزارشگری بالا با ریسک سقوط قیمت آتی سهام مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Managerial talent, Investment efficiency and Stock price crash risk

چکیده [English]

This study has been implemented with the aim of the development of the researches in the scope of the management effects through investigation of the management ability on the investment decisions and the stock price crash risk. In this regard and in order to measure the managers ability and its related effects on the investment efficiency (in the form of three models) and also its interaction with the element of the reporting quality on the future stock price crash risk (in the form of two models), the Demorgian et al (2013) model has been used. Hence two different statistical samples from the Tehran stock exchange listed companies and with the implementation of the Systematic removal model have been used. Also in order to examine the hypotheses, estimation methods and the assumption of the model, the Panel analysis has been used. our findings show that the managerial talent decreases the underinvestment and reinforces the overinvestment and generally increases the deviation of the expected level of investment. In addition, the results of this study from one hand, show that the managerial talent, meaningfully, decreases the future stock price crash risk and from the other hand it shows that the desirable reporting quality, decreases the future stock price crash risk. But there is no evidence showing the existence of an interactive relationship between capable managers and high reporting quality with future stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial talent
  • investment efficiency
  • financial reporting quality
  • stock price crash risk