حسابداری وجنبه های مختلف مالی
کیفیت حسابرسی: ارائه الگو و بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب

علی اکبر جوان؛ جعفر باباجانی؛ محمد مرفوع؛ فرخ برزیده

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 45-84

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.69623.2406

چکیده
  استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیاز به اطلاعات مالی باکیفیت دارند و حسابرسی مستقل نقش عمده­ای را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می­کند. لذا در این پژوهش سعی گردید با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه­ای، ضمن شناسایی معیارهای بهبود کیفیت حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

نویدرضا نمازی؛ پدرام عزیزی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.54112.2181

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال­های 1380 تا 1397 می­باشد. داده­ها با استفاده از ...  بیشتر

بررسی رابطۀ بین مدل‌های کیفیت گزارشگری مالی، زمانبندی تعهدات، کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری

مرضیه هدایتی‌پور؛ فرزانه نصیرزاده

دوره 15، شماره 58 ، تیر 1397، ، صفحه 79-105

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9427

چکیده
  در این پژوهش تأثیر مدل­های کیفیت گزارشگری مالی و زمانبندی تعهدات بر کارایی سرمایه­گذاری و همچنین اثر زمانبندی تعهدات بر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. برای آزمون این تاثیر 80 شرکت در بازه سال‌های 1386 الی 1395 بررسی و با استفاده از ...  بیشتر

اثر مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بر همزمانی بازده سهام و کیفیت گزارشگری مالی

سید عباس هاشمی؛ شادی جندقیان

دوره 13، شماره 51 ، مهر 1395، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.7106

چکیده
  لقتنم ناراذگهیامرس هژیو هب ناگدننکهدافتسا هب ار یرادباسح تاعلاطا هک تسا یرازبا یلام یاهشرازگ تعنص و رازاب هرتسگ تاعلاطا رب ناراذگهیامرس ،دشاب فیعض یرگشرازگ تیفیک هک ینامز .دیامنیم  ینامزمه شیازفا و تعنص و رازاب هدزاب اب مهس هدزاب رتیوق کرتشم تاکرح ببس مادقا نیا .دننکیم هیکت ندش  شودخم ثعاب تسا نکمم دازآ دقن نایرج یگدنیامن ...  بیشتر

توانایی مدیریتی، کارآیی سرمایه گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی مرادزاده فرد

دوره 13، شماره 50 ، تیر 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.10310.1343

چکیده
  این پژوهش با هدف توسعه تحقیقات در حوزه اثرات مدیریتی بواسطه بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر تصمیمات سرمایه گذاری و ریسک سقوط قیمت سهام صورت پذیرفته است. در این راستا برای اندازه گیری توانایی مدیران از مدل دمرجیان و همکاران (2013) استفاده شد و اثرات آن بر کارآیی سرمایه گذاری (در قالب سه مدل) و تعامل آن با عنصر کیفیت گزارشگری بر ریسک سقوط ...  بیشتر

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.1676

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکتها و تجدیدارائه سود حسابداری میپردازد.انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. محققان معتقدند کهتجدیدارائهها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکتها میباشد. بدین منظور، مطابق تحقیقاتگذشته و با در نظرگرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات ...  بیشتر

اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری

سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی؛ ریحانه هادیان

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 117-143

چکیده
  در دنیای تجارت کنونی، شرکتها جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند راهکارهای مناسب جهتاستفاد ه بهت ر ا ز امکانا ت و ثروت های خود می باشند . یکی از راه کارهای مهم ، بس ط و توسعهسرمایه گذاری است. با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، افزایش کاراییسرمایه گذاری از جمله مسائل بسیار مهم می باشد. از این رو در پژوهش حاضر، براساس ...  بیشتر

کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

محمد عرب مازار یزدی؛ سید محمد طالبیان

دوره 6، شماره 21 ، فروردین 1387، ، صفحه 1-30

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384 میپردازد. تحقیقات پیشین با استفاده از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعات، نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه ...  بیشتر

ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی صاحبکار

سید حسین سجادی؛ محسن دستگیر؛ مجتبی افشار جهانشاهی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، ، صفحه 65-86

چکیده
  در این تحقیق، ضرورت ایجاد کمیته ی حسابرسی از دیدگاه مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورسی بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی-کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گردآوری شده و از طریق فرض ها و روش های آماری، مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که وجود کمیته حسابرسی ...  بیشتر