بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

10.22054/qjma.2021.54112.2181

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال‌های 1380 تا 1397 می‌باشد. داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که به طور متوسط 25 درصد عرضه‌های اولیه عمومی سهام در بازار سرمایه ایران کمتر از حد قیمت‌گذاری می‌شوند. افزون بر این، یافته‌ها بیانگر این است که کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. به‌عبارتی کیفیت بالای گزارشگری مالی، از قیمت‌گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام جلوگیری می‌کند. همچنین، مشخص شد که کیفیت حسابرسی از جنبه نوع اظهارنظر حسابرس رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام را تقویت می‌کند. اما، جنبه-های اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، رابطه مذکور را تعدیل نمی‌کنند. به طور کلی، یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که خرید عرضه‌های اولیه عمومی سهام از جذابیتی بالایی برخوردار است. همچنین، حسابرسان می‌توانند با سختگیری بیشتر و ارائه اظهارنظر تعدیل شده، کیفیت حسابرسی را بهبود دهند. به این ترتیب، تأثیر معکوس کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام را تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Effect of Auditing Quality on the Relationship between Financial Reporting Quality and Initial Public Offerings (IPOs) Underpricing

نویسندگان [English]

  • Navid Reza Namazi 1
  • Pedram Azizi 2
1 Shiraz University
2 P.h. D Student of Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the moderating effect of auditing quality on the relationship between financial reporting quality and initial public offerings (IPOs) underpricing of stocks. The population of this study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) and OTC of Iran. The statistical sample consists of 230 companies in the period of 18 years, from 2001 to 2019. Data were analyzed using multivariate regression and Eviews software. The results showed that on average, 25% of the initial public offering underpricing of stocks occurs in the Iranian capital market. In addition, the findings of the regression analysis using the Eviews software indicated that the financial reporting quality has a negative and significant effect on the initial public offerings underpricing of stocks. In other words, the high financial reporting quality prevents the initial public offering underpricing. It was also found that audit quality (in terms of the type of auditor's opinions) enhances the relationship between financial reporting quality and the initial public offerings underpricing of stocks. However, the size of the audit firm and the auditor's tenure do not moderate the relationship. In general, study findings suggest that buying stocks in the initial public offering is highly attractive. Auditors can also improve audit quality with greater rigor and modified opinions. In this way, they strengthen the inverse effect of the quality of financial reporting on lower pricing than the actual initial public offering of stocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • financial reporting quality
  • Underpricing
  • Initial Public Offering