نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال­های 1380 تا 1397 می­باشد. داده­ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم­افزار ایویوز مورد تحلیل قرار گرفت. در راستای هدف مطالعه، ابتدا، طبق مدل اول پژوهش، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت­گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام، بررسی شد. سپس، در مدل دوم تأثیر کیفیت حسابرسی به عنوان یک متغیر تعدیلی، بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام، برازش گردید. کیفیت حسابرسی در پژوهش حاضر شامل اندازه مؤسسه حسابرسی، دوره تصدی و نوع اظهارنظر حسابرس بود. نتایج پژوهش نشان داد که به طور متوسط 25 درصد عرضه‌های اولیه عمومی سهام در بازار سرمایه ایران کمتر از حد قیمت­گذاری می­شوند. افزون بر این، یافته­ها بیانگر این است که کیفیت گزارشگری مالی بر قیمت­گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. به­عبارتی کیفیت بالای گزارشگری مالی، از قیمت­گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام جلوگیری می­کند. همچنین، مشخص شد که کیفیت حسابرسی از جنبه نوع اظهارنظر حسابرس رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام را تقویت می­کند. اما، جنبه­های اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس، رابطه مذکور را تعدیل نمی­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Moderating Effect of Auditing Quality on the Relationship between Financial Reporting Quality and Initial Public Offerings (IPOs) Underpricing

نویسندگان [English]

  • Navid Reza Namazi 1
  • Pedram Azizi 2

1 Assistant Professor, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the moderating effect of auditing quality on the relationship between financial reporting quality and initial public offerings (IPOs) underpricing of stocks. The population of this study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) and OTC of Iran. The statistical sample consists of 230 companies in the period of 18 years, from 2001 to 2019. The results showed that on average, 25% of the initial public offering underpricing of stocks occurs in the Iranian capital market. In addition, the findings of the regression analysis using the E views software indicated that the financial reporting quality has a negative and significant effect on the initial public offerings underpricing of stocks. In other words, the high financial reporting quality prevents the initial public offering underpricing. It was also found that audit quality (in terms of the type of auditor's opinions) enhances the relationship between financial reporting quality and the initial public offerings underpricing of stocks. However, the size of the audit firm and the auditor's tenure do not moderate the relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Financial Reporting Quality
  • Underpricing
  • Initial Public Offering
بهارمقدم، مهدی و علی کوهی. (1389). بررسی نوع مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره اول، شماره 2، صص 75-93.
بولو، قاسم، مرفوع، محمد و محمد آرین قهرمانی­زهرائی. (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت­ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت­های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 68، دوره 17، صص 33-65.
پورحیدری، امید، صفی­پور افشار، مجتبی، گودرز­تله­جردی، علی و معصومه صفی­پور افشار. (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت­گذاری کمتر از حد در عرضه­های اولیه. فصلنامه حسابداری مالی. دوره 7، شماره 26، صص 31-51.
حساس‌یگانه، یحیی و الهام امیدی. (1393). رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 11، شماره 42، صص 31-58.
خداپرستی، صابر، زمانیان، غلامرضا و علی سنگینیان. (1393). عوامل موثر بر بازده کوتاه‌‌‌مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، دوره 3، شماره 3، صص 179-200.
سعیدا اردکانی، سعید و محمد سالاری ابر قویی. (1394). رابطه بین محافظه کاری و کمتر قیمت گذاری عرضه­های عمومی اولیه. پژوهش­های حسابداری مالی وحسابرسی، دوره 7، شماره 28، صص 87-114.
کامیابی، یحیی و فاطمه بوربوری. (1395). مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمت­گذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام، پژوهش حسابداری، دوره 6، شماره 20، صص 21-41.
کلباسی، ناصر، لشگری، زهرا (1399). تاثیر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود اقلام تعهدی و واقعی در عرضه اولیه سهام، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، پیاپی 45، صص ۱۷۱ -۱۸۶.
مهرانی، ساسان و مجتبی صفی پورافشار. (1393). بررسی رابطه میان محافظه‌کاری و قیمت­گذاری کمتر از حد سهام در عرضه­های اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، دوره 5، شماره 18، صص 49-65.
مهرانی، ساسان، عسگری، محمدرضا، تحریری، آرش و حمیدرضا گنجی. (1388). بررسی وجود بازده غیرعادی در سهام عرضه­های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی و تعیین عوامل موثر بر آن. فصلنامه بورس، دوره 2، شماره 8، صص 115-132.
Agathee, U. S., Sannassee, R. V., & Brooks, C. (2012). The underpricing of IPOs on the stock exchange of Mauritius. Research in International Business and Finance26(2), 281-303.‏
Aggarwal, R., Leal, R., & Hernandez, L. (1993). The aftermarket performance of initial public offerings in Latin America. Financial Management, 42-53.‏
Agyei-Mensah, B. K., & Yeboah, M. (2019). Effective audit committee, audit quality and earnings management: evidence from the Ghana Stock Exchange. International Journal of Managerial and Financial Accounting, 11(2), 93-112.‏
Alhadab, M. M. (2016). IPO underpricing and audit quality: Evidence from the Alternative Investment Market in the UK. Corporate Board: Role, Duties and Composition12(2), 104-110.‏
Arora, N., & Singh, B. (2019). Impact of auditor and underwriter reputation on underpricing of SME IPOs in India. Management and Labour Studies44(2), 193-208.‏
Baker, E. D., Boulton, T. J., Braga-Alves, M. V., & Morey, M. R. (2021). ESG government risk and international IPO underpricing. Journal of Corporate Finance, 101913.
Beatty, R. P., & Ritter, J. R. (1986). Investment banking, reputation, and the under pricing of initial public offerings. Journal of Financial Economics, 15, 213–232.
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency?. Journal of accounting and economics48(2-3), 112-131.‏
Chang, X., Gygax, A. F., Oon, E., & Zhang, H. F. (2008). Audit quality, auditor compensation and initial public offering underpricing. Accounting and Finance, 48(3), 391-416.
Clinch, G., Stokes, D., & Zhu, T. (2012). Audit quality and information asymmetry between traders. Accounting & Finance, 52(3), 743-765.
Ibbotson, R. G. (1975). Price performance of common stock new issues. Journal of financial economics2(3), 235-272.‏
Kasznik, R. (1999). Association between voluntary disclosure and earnings management". Journal of Accounting Research, (2) 37, 57−81.
Lizińska, J., & Czapiewski, L. (2018). Earnings management and underpricing of IPOs on an emerging market. Studia Oeconomica Posnaniensia6(2), 7-20.‏
Loughran, T., & Ritter, J. R. (2002). Why don’t issuers get upset about leaving money on the table in IPOs? A Review of Financial Studies, 15, 413–443.
Nagata, K. (2013). Does earnings management lead to favorable IPO price formation or further underpricing? Evidence from Japan. Journal of Multinational Financial Management, 23(4), 301-313.‏
Rahimah, T., & Arifin, T. (2010). Audit quality and IPO underpricing (Doctoral dissertation, University Utara Malaysia).‏
Singh, I., & Singh, H. (2012). Auditor industry specialisation and IPO underpricing: Recent Australian evidence.‏
Yang, J., Ma, J., & Doty, D. H. (2020). Family involvement, governmental connections, and IPO underpricing of SMEs in China. Family Business Review33(2), 175-193.
Yatim, P. (2011). Underpricing and board structures: an investigation of Malaysian initial public offerings (IPOs). Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance7(1).‏
Yu, J., Tuo, L., & Wu, D. (2019). Industry peer firms' earnings quality and IPO underpricing. Journal of Corporate Accounting & Finance, 30(1), 36-62.‏
Bahar Moghaddam, M., & Kouhi, A. (2010). Type of earnings management in Iranian companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). Journal of Accounting Knowledge, 1(2), 75-93. [In Persian]
Blue, G., Marfou, M., Ghahremani, A. (2020). The effect of accounting information quality on the companies`s cost of equity, considering the role of information symmetry and comparability of financial statements. Empirical Studies in Financial Accounting, 17(68), 33-65. [In Persian]
Hassas Yeganeh, Y., Omidi, E. (2013). Accounting quality, stock price delay and future stock returns. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(42), 31-58. [In Persian]
Kalbasi, N., Lashgari, Z. (2020). The Effect of Audit Quality Based on Audit Rankings on Accrual and Real of Earnings Management in Initial Public Offering, Accounting Research, 12(45), 171-186. [In Persian]
Kamyabi, Y., Borbori, F. (2018). Moral hazard and asymmetric information in IPO underpricing. Journal of accounting, Accountability and Society Interests, 6(1), 21-42. [In Persian]
Mehrani, S., Asgari, M.R., Tahriri, A. and Ganji. H.R (2010). Investigating the existence of abnormal returns on shares of initial public offerings in Tehran Stock Exchange in the presence and absence of price bubbles and determining the factors affecting it. Stock Exchange Quarterly, 2(8), 115-132. [In Persian]
Mehrani, S., Safipour Afshar, M. (2014). Relationship between conservatism and underpricing initial public offerings in Tehran Stock Exchange. Journal of Knowledge Accounting, 5(18), 49-65. [In Persian]
Pour heidari O, Safipour Afshar M, Safipour Afshar M. (2015). Investigating the effect of audit quality on audit fee and Underpricing of IPOs. Quarterly Financial Accounting Journal. 7(26), 31-51. [In Persian]
Saeeda Ardakani, S., Salari Abar Ghoyi, M. (2016). The relationship between conservatism and lower pricing of early public offerings. Financial Accounting and Auditing Research, 7(28), 87-114. [In Persian]
Sanginian, A., Zamanian, G., Khodaparasti, S. (2014). Long-run and short-run returns of intial public offerings (IPOs) of public and private companies in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 4(1), 179-200. [In Persian]