نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیاز به اطلاعات مالی با کیفیت دارند و حسابرسی مستقل نقش عمده‌ای را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می‌کند. لذا در این پژوهش سعی گردید با بهره-گیری از روش تحقیق دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه‌ای، ضمن شناسایی معیارهای بهبود کیفیت حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی طراحی شود. همچنین وضع موجود و مطلوب کیفیت شاخصه‌های بهبود کیفیت حسابرسی در ایران نیز مقایسه شده است و در نهایت ابعاد کیفیت حسابرسی از نظر اهمیت رتبه‌بندی شده‌اند. بدین منظور به پیروی از هیأت استانداردهای بین‌المللی حسابرسی و اطمینان‌بخشی 60 شاخص احصاء گردید که در پنج بُعد الف. عوامل ورودی با 21 شاخص؛ ب. عوامل فرآیندی با 10 شاخص؛ ج. عوامل خروجی با 9 شاخص؛ د. تعاملات اصلی با 10 شاخص؛ و و. عوامل زمینه‌ای با 10 شاخص طبقه‌بندی شد. داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای R و Amos و Super Decisions مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از پذیرفته‌شدن 54 شاخص می‌باشد که الگویی برای بهبود کیفیت حسابرسی فراهم می‌کند. همچنین نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب شاخصه‌های بهبود کیفیت حسابرسی بیانگر اختلاف معنادار بین وضع موجود محیط کیفیت حسابرسی در ایران با محیط مطلوب است. در نهایت نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد موثر بر بهبود کیفیت حسابرسی نشان می‌دهد که عوامل فرآیندی در رتبه‌ی اول اهمیت از دیدگاه خبرگان، عوامل ورودی در رتبه‌ی دوم، تعاملات اصلی و عوامل زمینه‌ای هر دو در رتبه‌ی سوم و عوامل خروجی در رتبه‌ی چهارم قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Audit Quality: Providing a Model and Investigating The Gap Between the Current Situation and The Desired Level

نویسندگان [English]

  • AliAkbar Javan 1
  • jafar babajani 2
  • mohamad marfo 3
  • Farrokh Barzideh 4

1 PhD student in accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

3 Assistant professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

4 Associate Professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

چکیده [English]

In this study by using the Fuzzy Delphi research methodology and getting the expert opinions, it was tried to identify indicators for improving audit quality approved by experts in order to design a suitable model for the Economy of IRAN by utilizing a confirmatory factor analysis model. Also in this research, the gap between current and desired situation of audit quality indicators in IRAN is investigated. Finally, the dimensions of audit quality are ranked in terms of importance. For this purpose, following the International Auditing and Assurance Standards Board, 60 indicators were identified. These indicators were classified in five dimensions: a. Input factors with 21 indicators; B. Process factors with 10 indicators; C. Output factors with 9 indicators; D. Key interactions with 10 indicators; and E. Contextual factors by 10 indicators. Data were analyzed by utilizing R, Amos and Super Decisions software. The findings indicate that 54 indicators have been adopted, which provide a model for improving the Audit Quality. Also the results of comparing the current and desired situation of audit quality improvement indicators shows a significant difference between the current situation of the audit quality and the desired environment in Iran. Finally, the results of ranking the dimensions affecting the improvement of audit quality Shows that process factors are in the first place of importance from the point of view of experts, input factors are in the second place, main interactions and contextual factors are both in the third place and output factors are in the fourth place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Financial Reporting Quality
  • Financial Reporting Supply Chain
  • International Auditing and Assurance Standards Board
  • The Gap Between the Current Situation and the Desired Level