نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384 میپردازد. تحقیقات پیشین با استفاده از شاخص کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعات، نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک اطلاعات و هزینه سرمایه تاثیر میگذارد. یافته های تحقیق حاضر بیانگر این است که هیزنه سرمایه (هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام) شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی پایین از هزینه سرمایه شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا، بیشتر است. همچنین طبق یافته های این تحقیق تاثیر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بر هزینه سرمایه بیشتر از تاثیر کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری (ذاتی) بر هزینه سرمایه شرکتها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Reporting Quality, Information Risk and Cost of Capital

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arabmazar Yazdi 1
  • Mohammad Talebian 2

چکیده [English]

This paper examines the relation between the quality of financial reporting, information risk and cost of capital for a sample of firms listed in TSE's during 1380-1384.Using accruals quality as a proxy for financial reporting quality and   information risk; prior   research suggests that financial reporting quality affects information risk, and in tum, affects firm's  cost of capital. We find that firms with poor accruals quality have higher cost of capital relative to firms with high accruals quality. We also find that the effect of discretionary accruals quality on cost of capital (cost of debt and cost of equity) is greater than for non-discretionary accruals (innate accruals) quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting quality
  • Information risk
  • Cost of capital
  • Discretionary accruals
  • Non-discretionary accruals