نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در این پژوهش تأثیر مدل­های کیفیت گزارشگری مالی و زمانبندی تعهدات بر کارایی سرمایه­گذاری و همچنین اثر زمانبندی تعهدات بر رابطۀ بین کیفیت گزارشگری مالی با کارایی و عدم کارایی سرمایه‌گذاری در شرکتهای پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌شود. برای آزمون این تاثیر 80 شرکت در بازه سال‌های 1386 الی 1395 بررسی و با استفاده از نرم‌افزار Eviews دادهها تجزیه‌وتحلیل گردید. در این پژوهش برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از سه روش مجزا (درآمد احتیاطی، اقلام تعهدی اختیاری، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه‌درگردش) و روش ترکیبی آنها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری تاثیر مثبت و معنادار دارد . کیفیت گزارشگری مالی بر بیش­سرمایهگذاری وکم سرمایه‌گذاری  تاثیری ندارد. افزایش نسبت بدهی کوتاهمدت به کل بدهیها باعث افزایش کارایی سرمایهگذاری میشود. افزایش سررسید بدهی تاثیری برکم سرمایه‌گذاری و بیش سرمایه‌گذاری ندارد. سایر یافته­های تحقیق نشان می­دهد که سررسید بدهی اعم از کوتاه‌مدت یا بلندمدت تاثیری بر رابطۀ کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation The Relationship Between Financial Reporting Quality Models, Debt Maturity and Investment Efficiency and Inefficiency

نویسندگان [English]

  • Marzie Hedayatipour 1
  • Nassirzadeh Farzaneh 2

1 Master of Accounting, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

2 Associate Professor of Accounting, Ferdowsi University, Mashhad, Iran

چکیده [English]

In this research, the effect of financial reporting quality model and timing of liabilities on investment efficiency as well as the effect of timing of obligations on the relationship between financial reporting quality and investment efficiency and inefficiency in listed companies in Tehran Stock Exchange is investigated. To test
the impact of 80 companies in the years 2007 to 2017, data was analyzed using Eviews software. In this research, three distinct methods (accruals, accruals, accruals, accruals, and accruals) were used to calculate financial reporting quality and their combined method. The results indicate that financial reporting quality has a positive and significant effect on investment efficiency. The quality of financial reporting does not affect investment and investment. Increasing the ratio of short-term debt to total debt will increase investment efficiency. Increasing the maturity of debt has no effect on investment and more. Other research findings indicate that the maturity of a debt, whether short-term or long-term, does not affect the relationship between
financial reporting quality and investment efficient 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment efficiency
  • financial reporting quality
  • debt maturity
  • overinvestment
  • underinvestment
آقایی، محمدعلی؛ حسن زاده، بهروز. (1397). «مقایسه‌پذیری حسابداری و تاثیر آن بر کارایی سرمایه‌گذاری»، دانش حسابداری، مقاله آماده انتشار.
بادآورنهندی، یونس، قادری، صلاح‌الدین و رضا بهشتی نهندی. (1392). «تأثیر شفافیت اطلاعات حسابداری بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست و یکم، شماره 68، صص 82-65.
ثقفی، علی و مصطفی عرب مازار یزدی. (1389).«کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه گذاری». مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی(6)، صص 20-1.
حاجیها، زهره و اخلاقی، حسنعلی. (1391). « بررسی عوامل موثر بر ساختار سررسید بدهی شرکت: آزمون تجربی تئوری نمایندگی و تئوری اهرم»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 33، صص 147-167.
حسین پوران، انسیه. (1393). «بررسی کیفیت سود شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و وردو متغیر کیفیت سود به مدلهای پیش بینی ورشکستگی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.
خدائی وله زاقرد، محمد و منیره یحیایی. (1389). «بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار». مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره پنجم.
سلیمانی امیری، غلامرضا و زهرا فرشی. (1391). « بررسی اثر تأمین مالی از بانک و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله دانش حسابداری، سال سوم، ش 11، صص 83-57.
مدرس، احمد و رضا حصارزاده(1387) «کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری»  فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال اول، شماره 2، صص 116-85.
هاشمی، سیدعباس، صمدی، سعید، هادیان، ریحانه. (1393). اثرکیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایه‌گذاری، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال11  ، شماره4، 143-117.
Barclay, M.J., Smith, C.W. (1995). The maturity structure of corporate debt. The Journal of Finance 50, 609–631.
Bertrand, M., Mullainathan, S., (2003). Enjoying the quiet life? Corporate governance and managerial preference. Journal of Political Economy, 111, 1043–1075.
Biddle, G., Hilary, G., (2006). Accounting quality and firm-level capital investment.The Accounting Review, 81, 963–982.
Biddle, G., Hilary, G., Verdi, R.S., (2009). How does financial reporting quality relate to investments efficiency? .Journal of Accounting and Economics, 48, 112–131.
Bushman, R.M., Smith, A.J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. Journal of Accounting and Economics, 32, 237–333.
Chen, F., Hope, O., Li, Q., Wang, X., (2011). Financial reporting quality and investment efficiency of private firms in emerging markets. The Accounting Review, 86, 1255–1288.
Childs, P.D., Mauer, D.C., Ott, S.H., (2005). Interactions of corporate financing and investment decisions: the effects of agency conflicts. Journal of Financial Economics, 76, 667-690.
Diamond, D.W., (1991). Debt maturity structure and liquidity risk. Quarterly Journal of Economics, 106, 709–737.
D’Mello, R., Miranda, M., (2010). Long-term debt and overinvestment agency problem. Journal of Banking and Finance, 34, 324–335.
Flannery, M.J., (1986). Asymmetric information and risky debt maturity choice. The Journal of Finance, 41, 19–37.
Frankel, R. and Li, X. (2004). Characteristics of firm’s information environment and the information asymmetry between insiders and outsiders. Journal of Accounting and Economics, Vol. 37, No. 2, pp. 229-259.
García-Lara, J.M., García-Osma, B., Penalva, F., (2010). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Working paper.
Garven, S. Beck, A. Parsons, L. (2017). Are Audit-Related Factors Associated with Financial Reporting Quality in Nonprofit Organizations? A Journal of Practice & Theory 4, 81–88.
Gomariz, F. C. & Ballesta, j. (2013).Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency. Journal of Banking & Finance, Vol .40, Pp. 494–506.
Guedes, J., Opler, T., (1996). The determinants of the maturity of corporate debt issues. The Journal of Finance, 51, 1809–1833.
Healy, P.M., Palepu, K.G.,) 2001(. Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: a review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31, 405–440.
Hope, O., Thomas, W.B., (2008). Managerial empire building and firm disclosure. Journal of Accounting Research,  46, 591–626.
Hubbard, R.G., (1998). Capital-market imperfections and investment. Journal of Economic Literature,  36, 193–225.
Jensen, M., Meckling, W.H., (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
Lai, K.W., (2011). The cost of debt when all-equity firms raise finance: the role of investment opportunities, audit quality and debt maturity. Journal of Banking and Finance, 35, 1931–1940.
Lambert, R., Leuz, C., Verrecchia, R., (2007). Accounting information, disclosure, and the cost of capital. Journal of Accounting Research, 45, 385–420.
Leuz, C. and Verrecchia, R.E. (2000)." Firms’ capital allocation choices, information quality and the cost of capital". Working paper, University of Pennsylvania.
McNichols, M., Stubben, S., (2008). Does earnings management affect firms’ investment decisions.The Accounting Review, 86, 1571–1603.
Myers, S.C., (1977). Determinants of corporate borrowing. Journal of Financial Economics ,5, 147–175.
Myers, S.C., Majluf, N.S., (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, 187–221.
Olaniseb, M., Ekundayo, O., Adeyemo, L., (2018). The modelling effect of indepence auditors on financial reporting quality of the listed in nejeria., Asian journal Vol 6, No 4.
Ortiz-Molina, H., Penas, M.F., (2008). Lending to small businesses: the role of the loan maturity in addressing information problems. Small Business Economics, 30, 361–383.
Parrino, R., Weisbach, M.S., (1999). Measuring investment distortions arising from stockholder–bondholder conflicts. Journal of Financial Economics, 53, 3–42.
Rajan, R.G., (1992). Insiders and outsiders: the choice between informed and arm’slength debt. The Journal of Finance, 47, 1367–1400.
Rajan, Raghuram, and Andrew Winton,(1995), Covenants and collateral as incentives to monitor. Journal of Finance, 50, 1113-1146.
Stiglitz, J., Weiss, A., (1981). Credit rationing in markets with imperfect information. American Economic Review, 71, 393–410.