بررسی اثرات تمرکز مالکیت بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی شده است. از این رو تعداد 58 شرکت که با توجه به شرایط تحقیق انتخاب گردیدند، طی دوره زمانی 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. مدل رگرسیونی مورد استفاده در این پژوهش، با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی برازش شده است. در این تحقیق مدل های رگرسیون پنل دیتا (دیتاهای یک تکه ای) برای براورد ضریب و تخمین مدل استفاده شده است. در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. نتایج نشان میدهد که در سطح اطمینان 95 درصد بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنی داری وجود دارد. به گونه ای که هرچه تمرکز مالکیت بیشتر باشد، کنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و موجب بهبود عملکرد شرکتها میشود و ارتباط بین تمرکز مالکیت و معیار بازدهی بستگی به نوع مالکیت و عوامل موثر بر بازدهی دارد. سپس با بررسی بیشتر این نتیجه به دست آمد که ترکیب مالکیت با معیار EPS نسبت به بازدهی ارتباط قوی تری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Ownership Concentration on Performance in the Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sh. Mashayekh 1
  • R. Mahavarpour 2
چکیده [English]

In this research the relation between ownership concentration and performance has been investigated   so based on research conditions, 58 listed companies in TSE were selected and their information for the period of 1380-1383 was used. The regression model used in this research pooled cross­ sectional and time series data. Panel data regression also is used to estimate related coefficient and models. Ownership concentration was determined by ownership percentage of institutional investors or block shareholders and performance was determined by stock return and earning per share. The results show that there is a significant relationship between ownership concentration and EPS, so it means that by increasing the percentage of ownership concentration, managements become more   than before under control and consequently it cause firms' performances to become improved. The relation between ownership concentration and return criterion has also been examined and show that it is based on the different kinds of ownerships and different factors that effects on returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ownership concentration
  • Firm performance
  • Block holders
  • Institutional Investors