تاثیر ارزشگذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در
بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از
معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس
متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازهگیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با
استفاده از مدل رگرسیونی جونز( 1991 ) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین
سالهای 1386 تا 1392 نشان می دهد که اثر تعاملی ارزشگذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی
مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری
در بین شرکت های با ارزش گذاری بالای سهام کاهش می یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا
میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های با ارزش گذاری بالا را کاهش نمی دهند . بنابراین، در
مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با
استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Highly Valued Equity on the Relation between Audit Quality and Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • Naser Izadiniya 1
  • Naser Izadiniya 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan
2 Ph.D Student of Accounting, University of Isfahan
چکیده [English]

In this study ,the impact of highly valued equity on the relation
between audit quality and Discretionary Accruals in the companies
listed in Tehran Stock Exchange is investigated .Audit quality is
measured by using of the audit firm size, audit industry specialization,
the length of the auditor-client relationship and industry specialist
audit firms with long tenure. Also, Discretionary Accruals is estimated
using the Jones model (1991). The results of investigating a sample of
153 firms during the years of 1386 to 1392 shows that interaction
effect of highly valued equity and audit quality proxies is positive and
significant. This means that, magnitude of the negative effect of audit
quality on the discretionary accruals in the highly valued firms
decreases and high quality auditors not reducing amount of
Discretionary Accruals in highly valued firms. Thus, in the
negotiation between auditors and managers about preparation of
financial statement in the highly valued equity, managers by using of
better information about its firm can success on auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Highly Valued Equity
  • Audit Quality
  • Discretionary accruals
آقایی، محمد علی و ناظمی اردکانی، مهدی. ( 1391 ). " تخصص حسابرس در صنعت و.4- مدیریت اقلام تعهدی اختیاری". دانش حسابرس . ی شماره 46 ، سال 12 ، صص 17
ابراهیمی کردلر، علی و سیدی، سید عزیز.( 1387 )." نقش حسابرسان مستقل در کاهشاقلام تعهدی اختیاری". بررسیهای حسابداری و حسابرس . ی دوره 15 ، شماره پنج.
.3- صص 16
بهرامی، احمد؛ دستگیر، محسن.( 1393 ). "بررسی محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی ها درشناسایی مدیریت سود". مطالعات تجربی حسابداری مال . ی شماره
.89- 43 ، سال یازدهم، صص 110
حساس یگانه، یحیی؛ بولو، قاسم؛ فرخی نژاد، فاطمه. ( 1389 ). "رابطه بین اقلام تعهدیاختیاری و گزارش حسابرسی" دانش حسابرسی، شماره سه، سال دهم.
حساس یگانه، یحیی و آذین فر، کاوه. ( 1389 ). "رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی". بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 17 ، شماره 61 ، صص
.85 -98
دستگیر، محسن؛ پایروند، بهمن.( 1389 ). " نقش اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در ارتباط بین سود و بازده سهام شرکتها ی پذیرفت ه شد ه د ر بور س اورا ق بهادار تهران".
.41- مطالعات حسابدار . ی شماره 28 ، صص 62
سدیدی، مهدی و ابراهیمی درده، سجاد. ( 1390 )." عدم اطمینان محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری" . مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 32 ، سال نهم،
.103- صص 119
عربصالحی، مهدی؛ حمیدیان، نرگس؛ قجاوند, زیبا.( 1394 ). " تاثیر ارزشگذاری بیش از حد سهام بر مدیریت سود واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
" مدیریت دارائی و تامین مالی، زیرچاپ.
موسوی شیری، محمود؛ خلعت بری، حسن و وقفی، سید حسام( 1391 )." اثر بیش ارزشیابی .143- سهام بر مدیریت سود" دانش حسابداری، شماره نه، سال سوم، صص 166
مهرانی، ساسان؛ مرادی، محمد؛ نخعی، منصور و مطمئن، محسن.( 1392 )." نقش ویژگی- های حسابرس در کیفیت سود" پژوهشهای حسابداری مالی شماره دو، سال پنجم،
.93- صص 108
تاثیر ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی... 95 ودیعی، محمد حسین؛ عظیمی فر، فرهاد.( 1391 )." ارزش گذاری بالای سهام و ارتباط آن با اقلام تعهدی اختیاری" پیشرفت های حسابداری شیراز، دوره چهار، شماره دو، صص .179-203
Antle, R. and Nalebuff, B. (1991). “Conservatism and Auditor-Client
Negotiations”, Journal of Accounting Research, Vol. 29, pp. 31-54.
Balsam, S., Krishnan, J. and Yang, J.S. (2003). “Auditor Industry Specialization and Earnings Quality”, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 22, pp. 71-97.
Becker, C. L., Defond, M. L., Jiambalvo, J. and Subramanian, K.R.
(1998). “The Effect of Audit Quality on Earnings Management”,
Contemporary Accounting Research, Vol. 15, pp. 1-24.
DeAngelo, L. E. (1981).“Audit Size and Audit Quality”, Journal of
Accounting and Economics, Vol. 3, pp. 183-199.
Dechow, P.M. and Dichev, D. (2002). “The Quality of Accruals And Earnings: the Role of Accruals Estimation Errors”, the Accounting Review, Vol. 77, pp. 35-59.
DeFond, M. Zhang, J. (2014). "A review of archival auditing research". Journal of Accounting and Economics. In Press, doi:10.1016/j.jacceco.2014.08.007.
Efendi, J., Srivasta, A. and Swanson, E. (2007). “Why do Corporate Managers Misstate Financial Statements? The Role of Option Compensation and Other Factors”, Journal of Financial Economics, Vol. 85, pp. 667-708.
Ellingsen, J.E., Pany, K. and Fagan, P. (1989), “SAS No. 59: How to
Evaluate Going Concern Opinions”, Journal of Accountancy,
January, pp. 24-31.
Francis, J., Mayhew, E. and Sparks, H. (1999). “The role of Big Six
Auditors in the Credible Reporting of Accruals” . Auditing: A
Journal of Practice & Theory, Vol. 18, pp. 17-34.
Habib, A.(2014). "Business Strategy, Overvalued Equities, and Stock Price Crash Risk", HTTP//SSRN.COM.
Heninger, W.G. (2001).“The Association Between Auditor Litigation and Abnormal Accruals”, The Accounting Review,Vol. 76, pp. 111-126.
Houmes, R. and Skantz, T. (2010). “Discretionary Accruals and Highly Valued Equity”.Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 37, pp. 60-92.
Houmes, R, Foley, M and Cebula, R, J. (2013)." Audit Quality and
Overvalued Equity" .Accounting Research Journal.Vol. 26 No. 1,
2013 pp. 56-74.
Jones, J. (1991).‘Earnings Management During Import Relief Investigations’, Journal of Accounting Research, Vol. 29, No. 2, pp. 193–228.
96 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 45 بهار 1394
Jensen, M.C. and Meckling, W. H. (1976).“Theory of the Firm:
Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure”.
Journal of Financial Economics, Vol. 3, pp. 305-360.
Jensen, M. (2005). “Agency Costs of Highly Valued Equity”. Financial Management.Vol. 34, pp. 5-20.
Kothari, S.P., Leone, A. and Wasley, C. (2005). “Performance Matched Discretionary Accrual Measures”, Journal of Accounting and Economics. Vol. 39, pp. 163-197.
Lam, S. and B. Chng (2006). "Do Executive Option Grants Have Value Implications for Firm Performance?" Review of Quantitative Finance & Accounting, Vol. 26, No. 3, pp. 249– 74.
McNichols, M. (2000). “Research Design Issues in Earnings Management Studies”, Journal of Accounting & Public Policy. Vol. 19, pp. 313-345.
Mehran, H. and J. Tracy (2001). ‘The Effect of Employee Stock Options on the Evolution of Compensation in the 1990s’. FRBNY Economic Policy Review. Vol. 7, No. 3, pp. 17–34.
Menon, K. and Williams, D. (2004). “Former Audit Partners and
Abnormal Accruals”, The Accounting Review, Vol. 79, pp. 1095-
1118.
Myers, J. N., Myers, L.A. and Omer, T. C. (2003). “Exploring the
Term of the Auditor-Client Relationship and the Quality of
Earnings: A Case for Mandatory Auditor Rotation?” The
Accounting Review.Vol. 78, pp. 779-799.
Reynolds, J. K. and Francis, J. R. (2000). “Does Size Matter? The
Influence of Large Clients on Office-Level Auditor-Reporting
Decisions”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 30, pp.
375-400.
Sawickia ,J. and Shrestha ,K,(2012)." Overvalued Equity and the A