بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینه های نمایندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

هزینههای نمایندگی داشته باشد یا خیر. به این منظور دو تعریف از هزینههای نمایندگی شامل اندازهگیری
توبین و تعامل بین فرصت رشد و جریان وجه نقد آزاد، در نظر گرفته شد و با توجه به Q آن از طریق نسبت
هر یک از این تعاریف به بررسی تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی پرداخته شد. به
1392 مورد - این منظور 55 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 10 ساله 1383
Q بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هنگامی که هزینههای نمایندگی از طریق نسبت
توبین اندازه گیری میشود، تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر هزینههای نمایندگی مثبت و معنادار است و
هنگامی که تعریف دوم یعنی تعامل بین فرصتهای رشد و جریان وجه نقد آزاد مبنای اندازهگیری قرار
میگیرد، این تأثیر معنادار نیست. نتیجه کلی پژوهش بیانگر آن است که معاملات با اشخاص وابسته از
تئوری تضاد منافع پیروی میکند، به این معنی که این معاملات میتواند رفتار فرصت طلبانه مدیر را تقویت
کرده و باعث خروج منافع به ضرر مالکان شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of the effects of Related Parties Transactions on the Agency costs

نویسندگان [English]

  • Mohammad Banafi 1
  • Ali Ghayouri Moghadam 2
  • Mohammad Mehdi Dana 2
1 Master of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 Member of Academic Group, Persian Gulf University, Boushehr
چکیده [English]

The aim of this research is to find out whether Related Parties Transactions can produce a meaningful influence on the agency cost or not. To answer this question two definitions of agency cost are employed: Tobin’s Q Ratio and mutual relationship between the chance of development and free cash flow. Having these two definitions in mind we studied the effects of transactions with Related Parties on the agency cost. We studied 55 companies involved in Tehran Stock market Exchange (TSE)
The results show that when we measure the agency cost using Tobin’s Q Ratio, the effect of the transactions with Related Parties on the agency costs is positive and meaningful but when the second measurement that is, the relationship between the chance for development and the free cash flow, is applied the influence is not meaningful. The findings show that Related Parties Transactions is in accordance with conflict of interest theory, this means that transactions can reinforce the opportunistic behavior of the managers, result in the destruction of the interest and disadvantage the owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Related Parties Transactions
  • Agancy costs
  • Conflict of interest theory
  • Efficient Transaction Theory
نوروش، ایرج؛ کرمی، غلامرضا؛ جلال وافی ثانی ( 1388 ). بررسی رابطه سازوکارهای نظام راهبری شرکت و هزینه های نمایندگی شرکت ها ی پذیرفته شد ه د ر بورس اوراق
.4- بهادار تهران. تحقیقات حسابداری، شماره اول، بهار، 27
سروستانی، ا ؛ پورحیدری، ا ؛ هوشمند، ر ( 1391 ). تأثیر رقابتی بودن بازار محصول بر ، هزینه های نمایندگی. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(مطالعات مالی)، دوره 5
.13-28 ، شماره 16 ، زمستان 91
مرادی، م ؛ سعیدی، م ؛ رضایی، ح ( 1392 ). بررسی تأثیر اندازه و استقلال هیات مدیره بر، هزینه های نمایندگی، .35-53
مظاهری،ع ؛ دیانتی دیلمی، ز ؛ مرادزاده فرد، م ( 1392 ). اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزششرکت، هزینه های نمایندگ ی و ریسک اطلاعاتی . فصلنامه پژوهش های تجربی
.21-39 ، حسابداری، دوره 3، شماره 9، پاییز 92
جباری، ح؛ رحمانی، ح؛ باوفاپور، م ( 1392 ). سیاست ها ی تأمی ن مال ی ب ر هزینه های-172، نمایندگی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره 5، شماره 19 ، پاییز 92.153
حمیدی، ا؛ شعری، ص ( 1391 ). شناسایی انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته. فصلنامه.49-64 ،(2) پژوهش های تجربی حسابداری، 2
حمیدی، ا؛ شعری، ص ( 1392 ). کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته. فصلنامه .39-57 ، مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 37 ، بهار 92
اکبری، مینا؛ سرلک، نرگس ( 1392 ). رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت .77- سود. بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 4، زمستان، 92
Corlacia, a. and Tudor, a. (2011). Related Party Transaction Overiew. Annales Universitais Series Oeconomica, 13(2), 248-241.
Gordan, Elizabeth A. And Elaine Henry. (2005). Related Party Transactions and Earnings Management. rutgers university. Retrieved from http://papers.ssrn.com/ sol3/ papers. Cfm?
abstract_id = 612234&rec =1&srcabs = 993532&alg =1 &pos = 1
132 
Djankov, S., R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, and A Shleifer. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88(3), 430-465.
Friedman, E., S. Johnson, and T. Mitton (2003) Propping and
tunneling. Journal of Comparative Economics, 31(4), 732-450.
Dey, A .(2008). Corporate Governance and Agency Conflicts, Journal of Accounting Research, 46(5), 1143-1181.
Kohlbeck, Mark and Brian Mayhew, (2004). Agency Costs, Contracting, and Related Party Transactions, University of Wisconsin-Madison .
Kohlbeck, Mark and Brian W. Mayhew. (2004) Related Party Transactions. University of Wisconsin- madison.
Henry, Elaine., Elizabeth A. Gordon., Brad Reed., and Tim Louwers. (2007). The Role of Related Party Transactions in Fraudulent Financial Reporting. University of Miami. Available at SSRN.
Gordon, E. A., Henry, E. and Palia, D. (2004) Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value. Retrieved mfrom http:// papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm abstract_id=558 983.
Cheung, Y.-l-L., P. R. Rau, and A. Stouraitis. (2006) Tunneling, propping, and expropriation: Evidence from connected party transactions in Hong Kong, Journal of Financial Economics, 82(2), 343-386.
Jiang, G., C. M. C. Lee, and H. Yue. (2008). Tunnelig in China: The remarkable case of inter-corporate loans. Working paper, Peking University.
Aharony, J., J. Wang, H. Yuan. (2009). Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in China, journal of Accounting and Public Policy(forthcoming).
Coase, r.h.(1937). The nature of the firm, Economics, 4(16), 386-405.
Williamson, o.e. (1975). Markets and hierarchies; analysis and antitrust implications; a study in the economics of internal organization. new York, ny; the free press.
Stein, J. C. (1997). Internal capital markets and the competition for corporate resources . The Journal of Finance, 52(1), 111-133.
Chang, S. J., and J. Hong. (2000). Economic performance of group-affiliated companies in Korea: Intragroup resource sharing and internal business transaction. Academy of Management Journal, 43(3), 429-448.
Khanna, T., and K. Palepu. (2000) Is group affiliation profitable in emerging markets? An analyss of diversified Indian business groups. The Journal of Finance, 55(2), 867-891.
Jiang, M., and T. J. Wong. (2010). Propping through related party transactions, Review of Accounting Studies.
133
Cheung Y, Jing L., Lu T., Rau P. R., Stouratis A. (2008). Tunneling and Propping Up: An Analysis of Related Party Transactions by Chinese Listed Companies. Social Science Research Network, www.ssrn.com, working paper series.
Chen C. U., Hsu. J. (2010). The Role of Corporate Governance in Related Party Transactions. Working Paper, National Yunlin University of Science and Technology
Moscariello N. (2010). Related Party Transactions: Opportunistic or Efficient Behavior? Evidence From The Italian Listed Company. Working Paper, Second University of Naples.
Srinivasan, P. (2013). An Analysis of Related-Party Transactions in India. Indian Institute of Management Bangalore .no 402.
Pozzoli, Matteo and Venuti, Marco. (2014). Related Party Transaction and Financial Performance Is There a Correlation? Empirical Evidence From Italian Listed Companies. Open Journal Of Accounting, 3(1).
Khol back, Mark j .and Mayhew, brianw. (2014). Are Related Party Transaction Red Flags? Available at ssrn: http:// ssrn. com/ abstract=2427439.
Henry ,D. (2010). Agency Costs , Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective. Pacific-Basin Finance Journal, 18, 24-46.
Doukas, J.Kim, C., & Pantzalis, C. (2000). Security analysts, agency costs ,and company characteristics. Financial Analysts Journal, 56, 54-63.
Jurkus, A.; Park, J. C. & Woodard, L. S.(2010). Women in Top Management and Agency Costs. Journal of Business Research, 1-7.
Doukas, J.A.,P.J.Mcknight and C.Pantzalis. (2005). Security analysis, agency costs and UK firm characteristics. International Review of Financial Analysis, 14, 493-507.
Mcknight, F.Weir, C.(2008). Agency costs, corporate governance mechanisms and ownership structure in large UK publicly quoted companies: A panel data analysis, The Quarterly Review of Economics and Finance.
Jensen, M. C. (1986). Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers. American Economics Review, 76, 323-339.
Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stock holder gains in going private transactions, Journal of Finance, 44, 774-789.
Ang ,J.;Cole , r .& Lin , J .(2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance. 55 (1), 81-106.
Truong, T. (2006). Corporate Boards, Ownership and Agency Costs: Evidence from Australia. The Business Review, Cambridge; 5(2), 163-167.
134
Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. Britain: John Wiley & Sons Ltd