نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در این پژوهش تاثیر ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. کیفیت حسابرسی با استفاده از معیارهای اندازه موسسه حسابرسی، طول دوره تصدی حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حسابرس متخصص در صنعت با طول دوره تصدی طولانی اندازه‌گیری شده است. اقلام تعهدی اختیاری نیز با استفاده از مدل رگرسیونی جونز (1991) برآورد شده است. نتایج حاصل از بررسی 153 شرکت در بین سال‌های 1386 تا 1392 نشان‌ می‌دهد که اثر تعاملی ارزش‌گذاری بالای سهام و معیارهای کیفیت حسابرسی مثبت و معنی دار است. این بدین معنی است که میزان اثر منفی کیفیت حسابرسی بر اقلام تعهدی اختیاری در بین شرکت‌های با ارزش‌گذاری بالای سهام کاهش می‌یابد و حسابرسان با کیفیت حسابرسی بالا میزان اقلام تعهدی اختیاری در شرکت‌های با ارزش‌گذاری بالا را کاهش نمی‌دهند. بنابراین، در مذاکرات بین حسابرسان و مدیران در تهیه صورت های مالی شرکت های با ارزش گذاری بالا، مدیران با استفاده از اطلاعات بهتر خود درباره شرکت بر حسابرسان فائق می آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Highly Valued Equity on the Relation between Audit Quality and Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • mehdi nirzaie 1
  • naser izadinya 2

1 isfahan university

2 faculty member of isfahan university

چکیده [English]

In this study ,the impact of highly valued equity on the relation between audit quality and Discretionary Accruals in the companies listed in Tehran Stock Exchange is investigated .Audit quality is measured by using of the audit firm size, audit industry specialization, the length of the auditor-client relationship and industry specialist audit firms with long tenure. Also, Discretionary Accruals is estimated using the Jones model (1991). The results of investigating a sample of 153 firms during the years of 1386 to 1392 shows that interaction effect of highly valued equity and audit quality proxies is positive and significant. This means that, magnitude of the negative effect of audit quality on the discretionary accruals in the highly valued firms decreases and high quality auditors not reducing amount of Discretionary Accruals in highly valued firms. Thus, in the negotiation between auditors and managers about preparation of financial statement in the highly valued equity, managers by using of better information about its firm can success on auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Highly Valued Equity
  • Audit Quality
  • Discretionary Accruals