دوره و شماره: دوره 17، شماره 68، زمستان 1399، صفحه 1-194 
7. اندازه گیری پویای پایداری شبکه بین بانکی ایران

صفحه 167-197

10.22054/qjma.2021.47435.2077

طیبه زنگنه؛ محمد علی رستگار؛ کاظم چاوشی؛ میر فیض فلاح شمس