دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 1-190 (این شماره در تابستان 98 به چاپ رسیده است) 
5. حق انتخاب حسابرس و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر

صفحه 103-123

10.22054/qjma.2019.9954

افشین احمدی لویه؛ هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ بهمن بنی مهد


6. انگیزه‌های رقابتی و تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه محرک-پاسخ

صفحه 125-156

10.22054/qjma.2019.9955

حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمدرضا عبدلی؛ علیرضا کوشکی جهرمی