نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس.

3 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).

چکیده

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌ وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می‌تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌ وجه  نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور  107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌ وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می‌توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک‌های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک‌های جریان‌ وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی‌های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌ وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان‌ وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Effective Timing and Economic Factors on the Relation Between Accruals And Operating Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Kordestani 1
  • Javad Rezazadeh 2
  • Javad Rezazadeh 3

2 Associate Professor, Accounting Department, Tarbiat Modares University

3 Associate Professor, Accounting Department, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Investigating the Relation Between Accruals and Operating Cash Flows and Effective Factors on this Relation can be useful for shareholders and capital market analysts. The purpose of this study is to investigate the Relation Between Accruals and Operating Cash Flows and Effective Timing and Economic Factors on this Relation. To do so, data of 107 stocks listed in Tehran Stock Exchange in a period of 11 years during 2005 to 2015 were analyzed. First of all, with utilization of times-series regression, the relationship between accruals and cash flows over time were examined. Afterwards, Effective Timing and Economic Factors that could affect this relation were considered utilizing Time-Series Regressions. The results indicate a significant negative relationship between Accruals and Operating Cash Flows showing drops from about -0/997 in 2005 to -0/347 in 2015. Furthermore, out of five potential factors, three of which including Timing-Related Cash Flow Shocks, increases in non-timing-related accrual recognition, as proxied by one-time and non-operating items and the growth of intangible-intensive industries play a role in the majority of the overall decline. In other words, the growth in the frequency and the magnitude of these items has given rise to a decrease in the negative accrual–cash flow relation and operational Cash Flow Shocks throughout the project.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management
  • Intangible assets
  • Non-timing-related accruals
  • Operating cash flows
  • Stock price
افلاطونی، عباس و مهدی خزایی (1395)، «بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی» بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 23، ص 288-269.
اصولیان، محمد؛ صادقی شریف، جلال و محمدامین خلیلی. (1396)، «رابطه اقلام تعهدی، جریان‎های نقدی و سودآوری عملیاتی با بازدهی سهام؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره 4،ص 482-463.
بزرگ اصل، موسی (1390)، «حسابداری میانه»، جلد اول، صورتهای مالی، انتشارات سازمان حسابرسی، چاپ دهم. ص 178 و 141.
بزرگ اصل، موسی و مریم دهقانی فیروز آبادی (1394)، «بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی»، دانش حسابداری مالی، شماره 3، ص 103-89.
دستگیر، محسن و مجید رستگار (1390)، «بررسی رابطه بین کیفیت سود (پایداری سود)، اندازه و بازده سهام با کیفیت اقلام تعهدی»، پژوهش­های حسابداری مالی ، شماره 3، ص 20-1.
صفرزاده، محمدحسین و احمد ثقفی پور (1394)، «نقش محافظه کاری حسابداری در ارزشگذاری نامتقارن بازار از اقلام غیرمستمر»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 48، ص 123-144.
فخاری، حسین و سید روح الله تقوی (1388)، «کیفیت اقلام تعهدی و مانده وجوه نقد»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 57، ص 69-84.
کاظمی، حسین و مصطفی طرینی (1389)، «رابطه تطابق درآمد و هزینه با نوسان پذیری و پایداری سود»، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 29، ص 155-170.
مشایخی، بیتا و ساسان مهرانی (1384)، «نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، ص 74-61.
Barone, G. & Magilke, M. (2009). An examination of the effects of investorsophistication onthe pricing of accruals and cash flows. Journal of Accounting, Auditing&Finance. 24(1):385–414.
Bushman R. M., Lerman, L. &Zhang, X. F. (2016). The changing landscape of accrual accounting. Journal of Accounting Research. 54: 1475-679.
Dechow, P. (1994). Accounting earnings and cash flows as measures of firm performance: the role of accounting accruals. Journal of Accounting and economics. 17: 3-42.
Dechow, P. &Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of rccrual estimationerrors. The Accounting Review. 77 (Supplement): 35–59.
Deegan, C, Unerman, J. (2000). Financial Accounting Theory/ Chapter 10Reactions of capital markets to financial reporting. McGraw-Hill Book Co. Aus.
Farshadfara, Sh. Monem, RM. (2017).  Further evidence of the relationship between accruals and future cash flows. Accounting and Finance. 1-34.
Givoly, D. &Hayn, C.(2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows andaccruals: has financial reporting become more conservative.Journal of Accounting andEconomics. 29: 287–320.
Hyun, J. Hyungjin, C. (2018). Deleveraging and Decline in Revenue-Expense Matching over Time. Journal of Business Finance & Accounting.30: 1-18.
Srivastava, A. (2014). Why have measures of earnings quality changed over Time?. Journal of Accounting and Economics, 57 (2014): 196–2.