نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری مدیریت،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

چکیده

استقرار مناسب سازوکار­های حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع، شفافیت و رعایت حقوق همه ذی­نفعان در یک واحد تجاری است. یکی از این ساز­­وکار­ها، ساختار مالکیت است. مالکیت متقابل (مالکیت شرکت از طریق واحد های فرعی و وابسته خویش) یکی از ساختارهای مالکیتی است که می­تواند بر جنبه­های مختلف بنگاه­ها تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر مالکیت متقابل بر کارایی شرکت با در نظر گرفتن متغیر میانجی رقابت بازار محصول از طریق روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده­های تابلویی و آزمون سوبل انجام‌شده است. از روش تحلیل پوششی داده­ها برای اندازه­گیری کارایی و از شاخص هرفیندال- هیرشمن برای اندازه­گیری رقابت بازار محصول استفاده‌شده است. آزمون­های انجام‌شده در خصوص داده­های 120 شرکت در طول سال­های 1388 الی 1393 (720 سال- شرکت) نشان می­دهد که مالکیت متقابل با رقابت بازار محصول رابطه مستقیم و معنادار دارد و رقابت بازار محصول با کارایی دارای رابطه معکوس و معنادار است. در ضمن مالکیت متقابل به‌صورت غیرمستقیم با تأثیر متغیر میانجی رقابت بازار محصول با کارایی رابطه معکوس و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigate the effect of real earnings management on bankruptcy predication models

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • seyedjavad mirabbasi 2
  • Atena Khazen 3

1  assistant professor , Accounting group , Khatam University, Tehran, Iran

2 MS in Accounting, Khatam University, Tehran, Iran

3 MS in Management Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In recent years, some managers have been smoothing income with real activities and accrual items in companies. They have been effecting on reported profits by utilization of earnings management instruments. Financial distress and bankruptcy are significant issues in the economics and accounting literature. Bankruptcy is happened when the firms cannot settle their debts, and bankruptcy prediction models try to prevent it. This study shows the effect of real earnings management on bankruptcy prediction models. Therefore, abnormal production costs, abnormal discretionary expenses and abnormal operational cash flow are considered as a real earnings management methods. Also modified Altman model is used as criteria for bankruptcy of the firms. The sample of this study is consisted of 202 listed firms in Tehran Stock Exchange during 2009-2016. The hypothesis of this study has been examined by Multivariate Regression Model. The results showed that there is a significant relation between abnormal production costs and abnormal operational cash flows with bankruptcy prediction modelexcess stock returns. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real earnings management
  • Bankruptcy Prediction Model
  • Abnormal production costs
  • abnormal optional disbursement
  • abnormal operational cash flow
  • Modified Altman Model
آقایی، محمدعلی؛ چالاکی، پری، (1388)، بررسی رابطه بین ویژگی­های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت­های پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، 4، 54-77.
اصلاحیه قانون تجارت، مصوب اسفندماه 1347-ماده 141.
انصاری،عبدالمهدی؛خورشیدی، علیرضا؛ شیرزاد، علی، (1393)، بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11: 53-41.
انصاری، عبدالمهدی؛ شیرزاد، علی؛ دری سده، مصطفی،(1392)، بررسی تاثیر محافظه­کاری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی و سطح کلی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، سال ششم ، شماره 19، زمستان.
ایزدی نیا، ناصر؛ ربیعی، حامد؛ حمیدیان، نرگس، (1392)، بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت واقعی سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 5 (1)، 33-54.
پورحیدری،امید؛ رحمانی، علی؛ غلامی، رضا،(­1392)، بررسی تاثیر مدیریت واقعی سود بر رفتار سرمایه­گذاری شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت­های حسابداری ، دانشگاه شیراز ، دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ، ص ص 85-55.
سعیدی، علی، آقائی، آرزو،(1388)، پیش بینی درماندگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه­های بیز، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 56، 59-78.
جمالیان پور، مظفر؛ ثقفی، علی،(1397)،  جایگاه پدیده تغییر طبقه­بندی در مدیریت سود، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 14، شماره 57، بهار، ص ص 1-23.
خلیلی عمودزاد،علیرضا؛ شهسواری،معصومه؛ احمدپور،احمد،(1395)، بررسی عوامل موثر بر‌ریسک ورشکستگی مالی شرکت­ها، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی،سال13، شماره 51، پائیز، ص ص 1-26.
خیرالهی، فرشید، بهشور،اسحاق، ایوانی، فرزاد،(1393)، مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت‌ وجه نقد، دانشگاه علامه طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشیمطالعات تجربی حسابداری مالی ، سال 11، شماره 44، زمستان ، ص 145 الی 161.
رحیمیان، نظام الدین؛ صالحی راد، معصومه؛ محمدی، حمید، (1390)، رابطه محافظه کاری با خطر ورشکستگی در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه علامه­طباطبایی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداریمالی، شماره 30، سال نهم، تابستان، ص ص 127-149.
صدر اصفهانی، آریو؛ ثقفی، علی، ( 1391)، پیامدهای دستکاری سود از طریق فعالیت­های واقعی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 34: 32-1.
قربانی، آرش؛ ساعی، محمدجواد؛ لاری دشت بیاض، محمود،(1396)، بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 56، سال 14، زمستان، ص ص 155-181.
قربانی، سعید؛ جوان، علی­اکبر و ناظمی­اردکانی، مهدی، (1390)، تأثیر مدیریت واقعی سود بر جریان­های نقدی عملیاتی آتی، فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، 1 (1)، 133-149.
کردستانی، غلامرضا و حدادی، مجید،­(1388)، بررسی رابطه بین محافظه­کاری در حسابداری و هزینه سرمایه، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، 3، 50-23.
مرادزاده­فرد، مهدی و عدیلی، مجتبی، (1388)، بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت‌های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2 (7)، 35-54.
مشایخی، بیتا؛ حسین­پور، امیرحسین،(1395)،بررسی رابطه بین مدیریت سودواقعی ومدیریت سودتعهدی درشرکتهای مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(49): صص29-52.
ولی زاده لاریجانی، زهرا؛ علوی طبری، سیدحسین؛ مجتهدزاده، ویدا،(1387)، نتایج مدیریت واقعی سود، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا.
ولی زاده لاریجانی، اعظم، مجتهدزاده، ویدا، (1389)، رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی­ها و جریان­های نقدعملیاتی آتی، فصلنامه تحقیقات حسابداری،6: 36-22.
 Altman E.I Financial Ratios. (1968), Disarmament Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal Finance. 23: 589-609.
Christian, A., Denis, B., (2017), Journal of international accounting, auditing and taxation28, 31-42.
Clarkson, M., (2000), Auditor Quality and the Accuracy of Management Earnings Forecast, Contemporary Accounting Research, Volume. 17, No.4.
Cohen D., Dey, A. and Lys, T. (2008). Real and accrual-based earnings management in the pre and post Sarbanes-Oxley periods. The Accounting Review, 83, 757-787.
Cohen, D. and Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offering. Journal of Accounting and Economics, 50, 2-19.
Dun & Bradstreet, (1998), Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, Wiley, 21-41.
Gitman I.J. (1998), Principle of Managerial Finance, Working paper, New York, Harper Collins College.
Gordon M. J. (1971). Towards Theory of Financial Distress. The Journal of Finance, 74-56.
Gunny, K. A. (2010). The Relation between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27, 855-888.
Gupta, M., Pevzner, M., & Seethamaju, C., (2010), “The implications of absorption cost accounting and production decisions for future firm performance and valuation”. ContemporaryAccounting Research, 27(3), 889-922. 
Haga, J., Hoglund, H., Sundvik, D., (2018), Stock market listing status and real earnings management, Journal of Accounting and Public Policy.
Haga J., Ittonen, K., Tronnes, P., Wong, L., (2018), is earnings management sensitive to discount rates?Journal of Accounting and Public Policy.
Kim, J-B. And Sohn, B.C. (2013). Real earnings management and cost of capital. J. Account. Public Policy, 32, 518–543.
Li, W. and Zhang, Y. (2014). Does the Market Detect Firms’ Real Earnings Management? Department of Accounting. University of Melbourne.
Lin, W. H., Lo, H., Wu, R., (2016), “Modeling Default Prediction with Earnings Management”, National Taiwan University, working paper.
Newton, Grant, W., (2010), “Bankruptcy and Insolvency Accounting practice and procedure”, Volume 1, John Wiley & Sons, Inc. 21-46. 
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, pp. 335-370.
Taylor G. K. and Xu. R. Zh., (2010), Consequence of Real Earnings Management on Subsequent Operating Performance, Research in Accounting Regulation, Vol.22. 128-132.
Woodgate, A. (2007). The impact of earnings management on price momentum. University of Washington.
Zang, A. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87, 2, 675-705.