نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مربی حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 کارشناس ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه سمنان

چکیده

    سرمایه‌گذاران به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه اقتصادی نیاز به اطلاعات قابل اتکا در تصمیم‌گیری دارند. ا‌ین پژوهش  به بررسی تاثیر اظهارنظر تعدیل شده حسابرس بر ساختار بدهی و بازده مازاد سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. نوع اظهارنظر حسابرس به عنوان متغیر مستقل و ساختار بدهی و بازده مازاد سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  نمونه آماری مورد مطالعه، شامل 102 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادارتهران، طی سال‌های 1391- 1395 است. داده‌های مورد نیاز از کتابخانه بورس اوراق بهادار تهران، لوح فشرده ره‌آورد‌ نوین و سایت کدال جمع‌آوری شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار افزار  Eviews 9انجام شده است. دراین پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده‌های تابلویی استفاده شده‌است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکرشده، دو فرضیه تدوین گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میان اظهارنظر تعدیل شده حسابرس با ساختار بدهی و بازده مازاد سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study Of The Effect Of The Modified Auditor’s Opinion On The Debt Structure And Excess Stock Returns Of The Companies Admitted To the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Seyed Kazem Ebrahimi 1
  • Bahraminasab Ali 2
  • mohaddeseh hamedi 3

1 Associate Professor of Accounting, Semnan University, Semnan, Iran

2 Accounting Instructor, Semnan University, Semnan, Iran

3 MSc. Student of Accounting, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Investors need reliable information for decision making in order to make optimal economic decisions. This research investigates the effect of the modified auditor's opinion on the debt structure and excess stock returns of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. The type of auditor's opinion has been considered as independent variable and debt structure and excess stock returns as dependent variables. The statistical sample included 102 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2012-2016. The required data have been collected from the Tehran Stock Exchange Library, Compact CD of Rah Avard Novin and the Codal site. Data analysis has been performed using Eviews 9 software. In the study, a multivariate regression model and panel data method were used. To study the relationship between the mentioned variables, two hypotheses were developed. The results show that there is a negative and significant relationship between the modified auditor's opinion and debt structure and excess stock returns

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor's opinion
  • Stock returns
  • Excess stock returns
  • Debt structure
  • Auditor's report
احمدی مقدم، منصور. (1394). «بررسی ارتباط بین محدودیت در تامین مالی، تصمیمات تامین مالی و ریسک جریان نقدی آزاد با انواع مدیریت سود»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.
تقی‌زاده، اصغر؛ فدائی، ابراهیم و پهلوان، الهه. (1394). «بررسی اثر کیفیت حسابرسی بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، اسپانیا.
حاجیها، زهره و ابراهیمی، محمدرضا. (1395). «بهبود در اظهارنظر حسابرس و اثرات آن بر تغییرات قیمت و حجم معاملات سهام»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 8، شماره 30، صص 81- 61.
خواجوی، شکرالله و ابراهیمی، مهرداد. (1396). «مدل سازی متغیرهای اثرگذار برای کشف تقلب در صورت‌های مالی با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی»،  فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، سال 9، شماره 33، صص 50- 23.
رحیمیان، نظام الدین؛ توکل نیا، اسماعیل و کرملو، میثم. (1392). «اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 5، شماره 20، صص 180- 157.
رمضان احمدی، محمد؛ قلمبر، محمدحسین و درسه، سیدصابر. (1393). «بررسی تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام»،بررسی‌های حسابداری، دوره‌ی 1، شماره 4، صص 59- 38.
عاطفی منش، رویا و ستاورز، احمدرضا. (1391). «نگاهی به تحولات بازارهای مالی ایران و جهان طی سال 1390»، مجلهاقتصادیدو ماهنامهبررسیمسائلوسیاستهایاقتصادی، سال 12، شماره‌های 7 و 8، صص 130- 113.
فروغی، داریوش؛ حمیدیان، نرگس و محمدیان، مینا. (1394). «تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12، شماره 48، صص 28- 1.
کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی، «استانداردهای حسابرسی، استانداردهای مصوب»، قابل دریافت از تارنمای سازمان حسابرسی به آدرس: www.audit.org.ir.
ملاایمنی، وحید و مرفوع، محمد. (1394). «رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 45، صص 71- 51.
مهدوی، غلامحسین و غیوری مقدم، علی. (1389). « بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، پژوهش‌های حسابداری و حسابرسی، سال 2، شماره 6، صص 25- 1.
Abad, D. Sánchez-Ballesta, J.P. & Yagüe, J. (2013). »Audit Opinion and Information Asymmetry The Stock Market«, Accounting & Fainance,  57(2), 565- 595.
Altman, E.I. (1968). »Financial Ratios Discriminant Analysis and The
Prediction of Corporate Bankruptcy«, Journal of Finance,23(4),
589–609.
Azami, Z. & Salehi, T. (2016). »The Relationship Between Audit Report Delay and Investment Opportunities«, Eurasian Business Review, 1–13.
Christensen, H.B. & Nikolaev, V.V. (2012). »Capital Versus Performance
Covenants in Debt Contracts«, Journal of Accounting Research, 50, 75-116.
Costello, A.M. & Wittenberg-Moerman, R. (2011). »The Impact of Financial Reporting Quality on Debt Contracting Evidence from Internal Control Weakness Reports«, Journal of Accounting Research, 49, 97- 136.
Cullinan, C.P., Wang, F., Yang, B and Zhang, J. (2012). »Audit Opinion Improvement and the Timing of Disclosure«. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 28 (2), 333-343.
DeFond, M. & Zhang, J. (2014). »A Review of Archival Auditing Research«. Journal of Accounting and Economics, 58(2/3), 275–326.
Francis, J.R. Reichelt, K. & Wang, D. (2005a). »The Pricing of National and City Specific Reputations for Industry Expertise in the US Audit Market«. The Accounting Review, 80(1),113–136.
Ianniello, G. & Galloppo, G. (2015). »Stock Market Reaction to Auditor Opinions – Italian Evidence« , Managerial Auditing Journal, 30(6/7),610 – 632.
Jiang, L. & Zhou, H. (2017). »The Role of Audit Verification in Debt Contracting: Evidence From Covenant Violations«, Review Of Accounting Studies,22(1),469–501.
Kaplan, S. Williams, D. (2013). »Do Going Concern Audit Reports Protect Auditors from Litigation? A Simultaneous Equations Approach«, The Accounting Review, 88, 199-232.
Kim, Jeong-Bon, Byron Y.S. & Liandong, Z. (2011). »Internal Control Weakness and Bank Loan Contracting Evidence from SOX Section 404 Disclosures«, The Accounting Review, 86(11), 57-88.
Lambert, R. Leuz, C. & Verrecchia, R.E. (2007). »Accounting Information, Disclosure, and The Cost of Capital«, Journal of Accounting Research, 45(2), 385–420.
Lu, Zh. Zhu, J. & Sun, B. (2008). »Earnings Management, Accounting Information and Bank Debt Covenants, Management World(China)«, China Journal of Accounting Research, 3, 152–158.
Moradi, M. Salehi, M. Rigi, M. & Mohsen Moeinizade. (2011). »The Effect of Qualified Audit Report on Share Prices and Returns: Evidence of Iran«, African Journal of Business Management,5 (8), 3354-3360.
O'Reilly, D.M. (2010). »Do Investors Perceive the Going-Concern Opinion as Useful for Pricing Stocks?«, Managerial Auditing Journal, 25(1), 4-16.
Pei, D. & Hamill, P.A. (2013). »Do Modified Audit Opinions for Shanghai listed Firms Convey Heterogeneous Information?«, Journal of International Accounting, Auditing andTaxation, 22(1), 1-11.
Peter F. Chen, Shaohua He, Zhiming Ma, Derrald Stice. (2015). »The Information Role of Audit Opinions in Debt Contracting«, Journal of Accounting and Economics,61(1), 121-144.
Rusmin, R. & Evans, J. (2017). »Audit Quality And Audit Report Lag: Case Of Indonesian Listed Companies«, Asian Review of Accounting, 25 (2), 191-210.
Tahinakis, P. & Samarinas, M. (2016). »The Incremental Information Content of Audit Opinion«, Journal of Applied Accounting Research, 17(2), 139-169.
Thanyaluk Vichitsarawong. & Sompong Pornupatha, (2015). »Do Audit Opinions Reflect Earnings Persistence?«, Managerial Auditing Journal, 30(3),244 – 276.
Tirole, J. (2007). »The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, Princeton, NJ«, Annual Review of Economics, 1, 209-228.
Varma, P. , & R. Cantor. (2005).» Determinants of Recovery Rates on Defaulted Bonds and Loans for North American Corporate Issuers«, The Journal of Fixed Income,14, 29-44.
Yu, M. & Pan, H. (2008). »The Relationship Between Politics, Institutional Environments and Private Enterprises Access to Bank Loans«, Management.