دوره و شماره: دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 1-188 (این شماره از فصلنامه در بهار 1398به چاپ رسیده است) 
2. اندازه گیری انعطاف پذیری مالی

صفحه 35-57

10.22054/qjma.2018.9823

حمید خالقی مقدم؛ مقصود امیری؛ جلال شیره زاده