بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مهدی صفری گرایلی؛ عالیه بالارستاقی

دوره 12، شماره 47 ، مهر 1394، ، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.2538

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتیکه با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. باانتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان

دوره 11، شماره 41 ، فروردین 1392، ، صفحه 59-81

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر چرخه عمر بر روی سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق، دو نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم وسود تقسیمی به اندازه شرکت به عنوان متغیر وابسته و چرخه عمر شرکت به عنوان متغیر مستقل در نظرگرفته شده بود. نخست نمونه آماری با استفاده از متغیرهای رشد فروش، تغییرات ...  بیشتر

بررسی تاثیر مولفه های اهرمی و عملیاتی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت در تبیین بازده سهام

غلامرضا کردستانی؛ محمد اکبری

دوره 8، شماره 29 ، فروردین 1389، ، صفحه 39-64

چکیده
  تحقیقات پیشین (نظیر فاما و فرنچ (1992)) نشان داده اند نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/P) همبستگی مثبتی با بازده آتی سهام دارد. این ارتباط را میتوان اثر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار نامید. نسبت ارزش دتری به ارزش بازار را میتوان به دو مولفه ی عملیاتی و اهرمی تفکیک نمود (پنمن و دیگران، 2007). در این تحقیق نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به دو مولفه ...  بیشتر

بررسی کیفیت سود در عرضه های اولیه ی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حسین علوی

دوره 7، شماره 27 ، مهر 1388، ، صفحه 127-146

https://doi.org/10.22054/qjma.2009.6942

چکیده
  در این پژوهش کیفیت سود در زمان عرضه های اولیه سهام مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها از میان شرکت هایی که سال های 81 تا 84 وارد بورس اوراق بهادار تهران شده بودند 73 شرکت استخراج شد و کیفیت سود آنها 2 سال قبل از عرضه های اولیه سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   بیشتر

بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت، و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

امید پور حیدری؛ مهدی شهبازی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 35-51

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1383 میباشد. در صورت تایید این مدل در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و کارگزاران بورس میتوانند در تصمیمات مالی خود و تعیین بازده سهام هریک از شرکتها ...  بیشتر

بررسی تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مسعود عزیزخانی؛ نوراله خدادادی

دوره 6، شماره 24 ، دی 1387، ، صفحه 53-78

چکیده
  این تحقیق به مطالعه تاثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. ارزش نامشهود با استفاده از نسبت Q توبین برآورد گردیده است. با استفاده از 389 سال-شرکت داده و برای دوره زمانی 1380 تا 1385، یافته های تحقیق حاکی از تاثیر منفی هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود است. به عبارت دیگر افزایش ...  بیشتر

رابطه بازدهی سهام با اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت سود به قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مجید شریعت پناهی؛ فرمان خسروی

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 61-87

چکیده
  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده  مورد انتظار اوراق بهادار را بیان میکند. این مدل ادعا میکند که سرمایه گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک، انتظار دریافت پاداش (صرف) را دارند، به عبارت دیگر بازار به ریسک غیرسیستماتیک صرف (پاداش) پرداخت نمیکند. علی رغم اینکه این مدل (CAPM) پرکاربردترین مدل ...  بیشتر

عوامل موثر بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی

جواد رضازاده؛ کمال زارعی مروج

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 89-105

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه آزمون تجربی تاثیر عوامل شناخته شده در سطح دنیا بر تغییر حسابرسان در شرکتهای ایرانی است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.نمونه ممورد مطالعه شامل 74 شرکت مشتمل بر دو گروه 37 شرکت با تغییر حسابرس و 37 شرکت بدون تغییر حسابرس است. اطلاعات جمع آوری شده درباره متغیرهای مرتبط با تغییر ...  بیشتر

تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 1-18

چکیده
  انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند و باعث تغییرات در قیمت و حجم مبادالات سهام میگردد. سوالاتی از این قبیل که آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اعلام سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام و بازده غیرعادی سهام در دوره زمانی اطراف تاریخ اعلام سود سالانه وجود دارد؟ و اعلامیه های سود اطلاعاتی را به ...  بیشتر

عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی

فرخ برزیده؛ مرتضی معیری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 43-69

چکیده
  یکی از مهمترین عوامل کیفی صورتهای مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج در آنها میباشد. درک و شناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی میتواند عاملی مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی میباشد، باعث گردید تا مطالعات، درباره تاخیر ارائه گزارش حسابرسی، آغاز گردد. تحقیق حاضر نیز سعی دارد تا در جهت این مطالعات، مسئله تاخیر حسابرسی ...  بیشتر

عوامل موثر بر مطلوبیت گزارشگری مالی

عباس هشی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 91-125

چکیده
  گزارش حسابرسی مستقل حاوی اظهار نظر مطلوب (منصفانه) که همراه گزارش های مالی با بازار سرمایه ارائه میشود، مورد استفاده افراد ذی نفع و ذی علاقه قرار میگیرد. در مقررات بازار سرمایه، پذیرش و تداوم نام شرکتها در فهرست بورس، مستلزم ارائه گزارشهای مالی شفاف و خالی از اشکال است. به همین دلیل نام شرکتی که گزارشگری حاوی عدم اظهار نظر و یا اظهار ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت های سهامی عام

حسنعلی سینایی؛ عبدالحسین نیسی

دوره 1، شماره 4 ، دی 1382، ، صفحه 129-148

چکیده
  اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است. این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساخت سرمایه است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب دهی و حقوق صاحبان سهام است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است، ...  بیشتر