نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی

چکیده

هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین بازده بازار، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 تا 1383 میباشد. در صورت تایید این مدل در بورس اوراق بهادار تهران، سرمایه گذاران، تحلیل گران و کارگزاران بورس میتوانند در تصمیمات مالی خود و تعیین بازده سهام هریک از شرکتها و در نهاین انتخاب پربازده ترین سهم با در نظرگرفتن ریسک از ان استفاده کنند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین هر سه متغیر مستقل مورد بررسی با متغیر وابسته رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه دو عامل بازده بازار و اندازه با بازده شرکت مستقیم و رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده شرکت معکوس میباشد. در بین متغیرهای تحقیق، قدرت توضیح دهندگی عامل نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت عامل اندازه و بازده بازار بیشتر است. همچنین، شرکتهای با اندازه بزرگتر و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین تر، بازده بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Relationship between Market Return, Firm Size and Book-to-Market Value of Equity with Return of Equity in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • O. Pourheydari 1
  • M. Shahbazi 2

چکیده [English]

This paper investigated the relationship between market return, firm size and book-to-market value of equity with return of equity in Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose we use Fama-French three factor model (1993) to investigate the effects of market return, firm size and book-to-market value of equity on equity return. We use OLS regression to analyzing the collected of data during 1376 to
1383. Our results indicate a significant relationship between three mentioned variable with equity returns.
The relationship between market return, and firm size with return of equity was positive, and the relationship between book-to-market value of equity with return of equity was negative. Also, our findings indicate that investing in firms with big size and low book-to-market value of equity ratio in TSE has more return for investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market return
  • Firm size
  • Book-to-market value of equity ratio
  • Return of equity
  • Tehran Stock Exchange (TSE)