نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

گزارش حسابرسی مستقل حاوی اظهار نظر مطلوب (منصفانه) که همراه گزارش های مالی با بازار سرمایه ارائه میشود، مورد استفاده افراد ذی نفع و ذی علاقه قرار میگیرد. در مقررات بازار سرمایه، پذیرش و تداوم نام شرکتها در فهرست بورس، مستلزم ارائه گزارشهای مالی شفاف و خالی از اشکال است. به همین دلیل نام شرکتی که گزارشگری حاوی عدم اظهار نظر و یا اظهار نظر منفی حسابرس است، از فهرست بورس حذف میشود که تبعات نامطلوب برای شرکت و افراد ذی نفع در آن  به همراه دارد. در بازار سرمایه اکثر کشورها (از جمله چین)، در مواردی که گزارش حسابرس حاوی اظهار نظر مشروط و یا بندهای توضیحی موثر بر صورتهای مالی است، مهلت مشخصی برای رفع اشکالات به شرکتها داده میشود تا با رفع آنها، امکان صدور گزارش اصلاح شده فراهم شود. از آنجا که در بازار سرمایه ی ایران صدور گزارش حسابرسی تعدیل شده مرسوم تر است، در این مقاله پژوهشی به مطالعه عوامل موثر بر مطلوبیت (منصفانه بودن)  گزارشگری مالی در چهارچوب اعتباردهی به آنها از طریق ارائه گزارش حسابرسی حاوی اظهارنظر مطلوب (منصفانه) پرداخته شده است. برای مطالعه، 143 شرکت فهرست شده در بورس و اوراق بهادار برای یک دوره 7 ساله به روش مناسب آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفت و عوامل و متغیرهای موثر بر گزارشگری مالی شرکتها در بازار سرمایه مشخص گردید. یافته های پژوهش نشان میدهد که بهبود گزارشگری مالی طی دوره زمانی مورد مطالعه در بازار سرمایه از روند مناسبی برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Unqualified Financial Reports

نویسنده [English]

  • Abbas Hoshi

چکیده [English]

The financial statements accompanied by independent auditors’ unqualified report which presents to capital market are used by interested beneficiary users. According to rules and regulations of the capital market, acceptance of the companies in the stock exchange list and its continuity requires transparent financial reports free of material misstatements.
Therefore name of those companies that have adverse or disclaimer audit opinion on their financial reports will be deleted from stock exchange list resulting unfavorable consequences for the company and its beneficiary users.
In capital market of  many  countries  including  China,  in  case of qualified audit report that includes serious explanatory paragraphs affecting financial statements, the companies would have specific period of time to remove the deficiencies and  to have the opportunity to issue  corrected  (restated)  financial reports. In Iran’s capital market, issuing adjusted audit reports is more common, hence in this research we study the factors affecting desirability of financial reporting in the frame work of giving them credibility through issuance of unqualified audit report.
In this study, 143 companies listed in stock exchange are selected through a statistical process and examined for a period of seven years, and thus the factors and variables affecting the companies’ financial reporting are determined in the capital market.
The  research  findings  show  that  during  the  period  under  review the financial  reporting have  improved  and benefited  a favorable trend  in  the  capital  market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disclosure
  • Financial reporting
  • Financial reporting fairness
  • Entity’s size
  • Type of ownership
  • Type of Industry