نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است. این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساخت سرمایه است. ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب دهی و حقوق صاحبان سهام است. شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است. از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سوال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد؟ اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه میشوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و موسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر میگیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش به دنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکتها را با نوع صنعت، اندازه شرکت، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند. از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است. در بورس اوراق بهادار تهران، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام میتوان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانکها میتوانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از روش های مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی صنایع تایید میشود، اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد میشوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Effective Factors in Measurement of Using Financial Leverage in General Sharing Firms

نویسندگان [English]

  • H. Sinaei 1
  • A. Neisi 2

چکیده [English]

Most of the financial managers believe that financial leverage is one of the most important leverage concepts. This concept has a key position in capital structure. Management capital structure of a firm is a combination of debt and equity holders. A firm which has not any debt is a firm without debt in structure. As capital structure in more firms is consist of debt and equity holders, financial managers are very sensitive and minute about loan delivery and its effects. But there is a question that how much debt should a firm use? Is there any marked criterion for debt measure in the firm capital structure?
In most countries which have efficient capital market, leverage ratios provide for different conditions and industries, so the firms in determination of capital structure, investors in securities and banks and financial institutions when investment and giving loan to a firm consider these standards. But there aren’t any standards in our country. This research analysis the relationship between the firms’ financial leverage and the industry type, the firm's size, business risk and operation leverage and their relationship. We search for some information for the financial managers use to make the best  financial decision. On the other hand, one of the conditions of liberty investment market is giving correct, clear and subtle information to the whole people. In this market, the   security   price   indicates   al I   information   about those   securities.  In Tehran stock exchange, using this information is not common for investors to use it as a criterion to measure a firm financial risk and desirability of dividend. If  one  may  determine  the  relationship  of  four above factors with the firm  financial  leverage, not only we can use of this information  in  stock  market, but  also  in  determination  of  validity  of  a firm  for banks. In this research, we considered the financial information which is related to 88 firms i n two periods.  After the information analysis  using  different  statistical  methods,  it  was  distinguished  that  the hypothesis  of direct relationship  between  financial  leverage and  financial measure, is confirmed  only  in some of the  industries, but the other three hypotheses in two period are rejected.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • Industry
  • Firm size
  • Business risk
  • Operation Leverage