نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

یکی از مهمترین عوامل کیفی صورتهای مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج در آنها میباشد. درک و شناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی میتواند عاملی مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی میباشد، باعث گردید تا مطالعات، درباره تاخیر ارائه گزارش حسابرسی، آغاز گردد. تحقیق حاضر نیز سعی دارد تا در جهت این مطالعات، مسئله تاخیر حسابرسی (به موقع بودن گزارش حسابرسی) را بین شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق، تاخیر حسابرسی، به عنوان فاصله زمانی (تعداد روز) از تاریخ پایان سال مالی شرکتها الی تاریخ گزارش حسابرسی آنها تعریف گردیده است. نمونه انتخابی دربرگیرنده تعداد 233 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1382 الی 1384 میباشد. نتایج آمار توصیفی حاکی از آن است که میانگین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی حدود 84 روز بوده است. جهت انجام این تحقیق پنج فرضیه عنوان گردید تا ارتباط بین تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی، با اندازه شرکت، سودآوری شرکت، رسیک شرکت (ریسک مالی)، حسابرس و تاریخ پایان سال مالی مورد بررسی قرار گیرد. جهت انجام بررسی های لازم، از تجزیه و تحلیل های همبستگی یک متغیره، همبستگی چند متغیره، و نیز آزمون t استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده بر نمونه انتخابی، حاکی از آن است که تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی به طور با اهمیتی برای شرکتهای دارای تاریخ پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند، بیشتر بوده است و سایر فرضیه های تحقیق مورد پذیرش قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Factors on Timeliness of Audit Report: Evidence from Iran

نویسندگان [English]

  • Farokh Barzideh 1
  • Morteza Moayeri 2

چکیده [English]

An important qualitative attribute of financial statements is timeliness of their information. The recognition that the length of the audit may be the single most important  determinant  affecting  the timeliness of reporting, has motivated recent research on audit delay. The present study investigates the determinants of audit delay in Iran. We examine the determinants of "audit delay," the number of calendar days from fiscal year-end to the audit report date. The sample comprises233 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period 1382-1384. Descriptive statistics indicate the average audit delay to be 84 days for the three years under study. Five hypotheses relating audit delay to company size, company profitability, company risk (financial risk), auditor and year-end are tested in this study. Univariate and multivariate analyses and t-test of differences are performed to test the hypotheses of the study. The results for the sample of 233 listed Iranian companies showed that audit delay was significantly related to the companies that have 29 Esfand year-end. Other four hypotheses found not to be significantly associated with audit delay.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit delay
  • Company size
  • Auditor reputation
  • Company risk and Company profitability