نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند و باعث تغییرات در قیمت و حجم مبادالات سهام میگردد. سوالاتی از این قبیل که آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اعلام سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام و بازده غیرعادی سهام در دوره زمانی اطراف تاریخ اعلام سود سالانه وجود دارد؟ و اعلامیه های سود اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند؟ و به طور کلی آیا سود اعلام شده دارای محتوای اطلاعاتی است؟ همواره مد نظر حسابداران میباشد.
با توجه به اینکه بازده غیرمنتظره سهام پس از اعلام سود مربوط به برخی شرکتها، بیشتر از دیگر شرکتها میباشد، این موضوع باعث ایجاد این سوال میشود که چرا بازار به اخبار خوب و بد شرکتها نسبت به برخی شرکتهای دیگر واکنش بیشتری نشان میدهد؟
عوامل زیادی بر ضریب واکنش سود تاثیر دارند که از میان آنها، اندازه شرکت از مواردی است که در ادبیات موضوع در سطح جهان بارها آزمون شده و به عنوان عوامل قوی و تاثیرگذار بر محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی و به خصوص اعلام سود، شناخته شده است. بنابراین سوالهای تحقیق ما به شرح زیر است:

آیا سهامداران نسبت به اعلام خبرسود واکنش نشان میدهند؟
آیا ضریب واکنش نسبت به اعلام سود در بین شرکتها با اندازه های مختلف، متفاوت میباشد؟

برای یافتن پاسخ سوالهای فوق، ما نمونه ای شامل 101 شرکت را در دوره ی سه ساله 1382-1384 مورد بررسی قرار دادیم. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعلام سود سالانه و بازده غیرمنتظره اطراف تاریخ اعلام سود رابطه معنی داری وجود دارد. البته مقادیر ضریب همبستگی و ضریب تعیین نشان دهنده یک رابطه مستقیم اما ضعیف میباشد. سپس جهت بررسی سوال دوم، ما ابتدا شرکت ها را براساس اندازه بر مبنای ارزش جمع دارایی ها در پایان سال در سه طبقه، کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم کرده و سپس برای هر طبقه، آزمون جداگانه انجام دادیم. نتایج نشان داد که بین اعلام سود سالانه و بازده غیرمنتظره در اطراف تاریخ اعلام سود درطبقه شرکتهای بزرگ رابطه معنی داری مشاهده نشد. اما در طبقات شرکتهای کوچک و متوسط رابطه معنی دار بود. و میتوان نتیجه گرفت که بین اندازه شرکت و محتوای اطلاعاتی اعلام سود رابطه معکوس وجود دارد. بنابراین به افشاء اطلاعات در شرکتهای کوچک و متوسط باید بیشتر توجه شود زیرا برای استفاده کنندگان اهمیت زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Firm Size on Information Content of Earning Announcement

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Soghra Barari Nokashti 2

چکیده [English]

Financial statements release and announcement earnings convey some information to the capital market and causes changes in price and exchange volume of stocks. Accountants concern with such questions as: is there a relationship between accounting and the stock price changes and the abnormal returns around the date of annual and do convey any information to the capital market? And do announcement earnings have any informational content?
Since unexpected stock returns of some companies after the announcement earnings is more than the other companies, it may raise a question that why the market reaction to the good and bad news of some companies is more and greater than if s reaction to other?
There are many factors affecting earnings response coefficient. The size of the company is one of these factors and has been examined more frequently in the literature and has been recognized as a powerful factor affecting informational content of financial statements and more specially announcement earnings. So our research has some questions as below:
1-        - Do stockholders respond to announcement earnings news?
2-              Is coefficient of respond to announcement earnings different among the companies of different size?
To find the answer of these questions we have studied a sample consisting of l O I companies during a 3 years period stating from 1382 (1382 to l384). The results of our research show that there is a meaningful relation between the annual announcement earnings and unexpected return around the date of declares. But the quantities for R and   R2    show a   direct   weak   relation.   Then to consider   the second question we first classified the companies   in to three classes:    small sized, middle sized and large, based on their total assets book value and then we did separate tests for each class. There results show no meaningful relation between annual announcement earnings and unexpected returns around the declaration date in large companies. But there has been a meaningful relation i n the small and middle sized companies classes so we can conclude that there is a reverse relationship between the company size and informational context of two announcement earnings. Then there should be more focus on disclosure in small and middle sized companies because they are more important to users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Annual earnings per share
  • Unexpected earning
  • Announcement earnings
  • Company size
  • Unexpected returns