حسابداری مالی
بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های مدیریت سود بر به‌کارگیری استراتژی تغییر طبقه‌بندی سود

محسن ایمنی؛ سیدمحمد مشعشعی

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، ، صفحه 203-236

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67557.2375

چکیده
  در ادبیات نظری حسابداری، دو استراتژی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت‌های واقعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت‌های موجود برای این دو استراتژی، سومین نوع الگوی مدیریت سود یعنی تغییر طبقه‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 171-200

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده
  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی با شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسن زلقی؛ آسیه قدمی مشهور

دوره 15، شماره 58 ، تیر 1397، ، صفحه 161-179

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.9430

چکیده
  شفافیت، هسته مرکزی گزارشگری مالی بوده و شفافیت گزارشگری مالی به معنای ارائه قابل درک واقعیت­های اقتصادی واحدهای تجاری از طریق گزارش­های مالی است. از طرف دیگر، مدیریت سود، گزارش غیر واقعی عملکرد اقتصادی واحد تجاری است که به منظور گمراه نمودن برخی ذینفعان و یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادی انجام می­گردد. لذا درپژوهش حاضر،رابطه ...  بیشتر

بررسی مدیریت سود واقعی برای اجتناب از زیان

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدجواد ساعی؛ آرش قربانی

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396، ، صفحه 155-181

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8783

چکیده
  این مطالعه، با بررسی یک نمونه شامل 2702 مشاهده شرکت ـ سال از داده­های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران، که مربوط به یک دوره زمانی 11 ساله از 1382 تا 1392 است، تحقیق می­کند که آیا مدیران برای اجتناب از گزارش زیان، نتایج عملکرد سود و زیان خود را با استفاده از مدیریت سود از طریق فعالیت­های واقعی دستکاری می­کنند یا خیر. مطابق یافته­های ...  بیشتر

بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاهمدت مدیران

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396، ، صفحه 141-165

https://doi.org/10.22054/qjma.2018.8273

چکیده
  کی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش میدهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازهگیری نگرش کوتاهمدت مدیریت، از سه معیار ...  بیشتر

بررسی تاثیر نقش تخصص مالی کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه‌مدت مدیران

یداله تاری وردی؛ صلاح الدین قادری

دوره 14، شماره 54 ، تیر 1396

https://doi.org/10.22054/qjma.2017.16330.1473

چکیده
  یکی از ارکان اصلی راهبری شرکتی کمیته حسابرسی است. درک و دانش اعضای با تجربه کمیته حسابرسی، ارزش گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت را افزایش می‌دهند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص مالی اعضاء کمیته حسابرسی بر نگرش کوتاه مدت مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت اندازه‌گیری نگرش کوتاه-مدت مدیریت، از سه معیار ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود تعهدی در شرکت های مشکوک به تقلب بورس اوراق بهادار تهران

بیتا مشایخی؛ امیرحسین حسین پور

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395، ، صفحه 29-52

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.4193

چکیده
  بیشتر پژوهشهای مدیریت سود که در ایران صورت گرفته، بر روی اقلام تعهدی غیرعادی تمرکز داشتهاست. این در حالی است که مدیریت سود از دو طریق اقلام تعهدی و فعالیت های واقعی صورت می گیردو این دو مدیریت سود مکمل یکدیگر هستند (سانجایا و ساراگیه، 2012 ). از آنجایی که طبق پژوهش جونزو همکاران ( 2008 )، اقلام تعهدی در نهایت منجر به تقلب می شود، تا کنون پژوهشی ...  بیشتر

بررسی اثر ویژگیهای کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی

حسین فخاری؛ جواد محمدی؛ محسن حسن نتاج کردی

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 130-154

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.1679

چکیده
  نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش وویژگیهای آن به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث برانگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطرح است پر رنگترمی شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقلام واقعی کمتر می باشد بر این ...  بیشتر

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 145-161

چکیده
  نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برایانحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود بااستفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درکسرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود ...  بیشتر

بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کرمی؛ آرش تحریری؛ اعظم داوری نژاد مقدم

دوره 8، شماره 31 ، مهر 1389، ، صفحه 61-77

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی وجود رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری از نظر هموارسازی سود میباشد. با به کار گیری روش تحلیل پانلی و استفاده از اطلاعات 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386-1381 یافته های این پژوهش نشان میدهد زمانیکه مدیران درمی یابند سود گزارش شده کمتر از سطح سود مورد انتظار میباشد سطوح بهینه ...  بیشتر