نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

نوظهور بودن و الزام وجود کمیته حسابرسی به عنوان جزئی از ساختار حاکمیت شرکتی و نقش و
ویژگیهای آن به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه های نمایندگی در شرکتهای ایرانی موضوع بحث بر
انگیزی است ، این تمایل خصوصا زمانی که بحث مدیریت سود از طریق اقلام واقعی مطرح است پر رنگتر
می شود چرا که احتمال کشف مدیریت سود از طریق اقلام واقعی کمتر می باشد بر این اساس این پژوهش
درصدد است تا به بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی بپردازد.
برای این منظور داده های مربوط به 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1392
به روش مقطعی مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رابطه
معنی داری بین ویژگیهای کمیته حسابرسی و مدیریت سود از طریق اقلام واقعی وجود دارد این یافته ها
می تواند برای خطمشیگذاران بورس از جهت تدوین والزام به رعایت منشور کمیته حسابرسی مفید بوده و
ضرورت بکارگیری اصول حاکمیت شرکتی و تهیه داوطلبانه گزارش حاکمیت شرکتی را به همراه داشته
باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Real Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Hossien Fakhari 1
  • Javad Mohammadi 2
  • Mohsen Hasannataj Kordi 3

چکیده [English]

The novelty and mandatory rules about establishing of the audit
committee in Iranian listed companies as one of the important part of
corporate governance are controversial subject. It has been important
especially when the real earnings management is involved. It is due to the
possibility of the detection of real earning management that is low in
comparison with accrual earning management. In companies this research
intend to investigate about audit committee characteristic and real earning
management in Iranian listed companies. So we gather data about 112 listed
companies of TSE during 1392 year and analysis them with cross-sectional
regression.
In general our findings show that there is a significant relationship
between audit committee characteristics and real earnings management. Also
our findings help to TSE policy maker for reporting and enforcement of
audit committee charter. It indicates also that there is a vital need for
applying of corporate governance rules in Iranian listed companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee
  • Real Earnings Management
  • Audit Committee Financial Expertise
  • Audit Committee Independent
  • Audit Committee Size
اعتمادی، حسین و شفاخیبری، نصیبه، تاثیر جریان های نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش
کمیته ی حسابرسی درآن ، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مال ی، سال سوم ، شماره
.1390 ، 10
باباجانی، جعفر و خنکا، عبدالخالق، ضرورت تشکیل کمیته حسابرسی و استقرار واحد
حسابرسی داخلی در شهرداریهای کلان شهرها برای ارتقاء سطح مسئولیت
.1391 ، پاسخگویی، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مال ی، سال دهم ، شماره 33
تختائی، نصراله و تمیمی، محمد و موسوی، زهرا ، نقش کمیته حسابرسی در کیفیت
.1390 ، گزارشگری مال ی، حسابدار رسمی ، شماره 45
سجادی، سید حسین و دستگیر، محسن و افشارجهانشاهی، مجتبی ، ضرورت ایجاد کمیته
.1385 ، حسابرسی صاحبکار ، فصلنامه مطالعات حسابدار ی، شماره 15
سلیمانی، غلامرضا و مقدسی، مینا ، نقش کنترل های داخلی، حسابرس داخلی و کمیته
، حسابرسی در بهبود نظام راهبری ( حاکمیت ) شرکت ی، پژوهش حسابداری، شماره 12
.1393
علوی طبری، سید حسین و عصابخش، راضیه، نقش کمیته حسابرسی و بررسی موانع ایجاد
و به کارگیری آن در ایران ، مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم،
. 1389 ، شماره 1
فخاری، حسین و عدیلی، مجتبی، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود
از طریق فعالیتهای واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
. 1391 ، بررسی های حسابداری و حسابرس ی، دوره نوزدهم ، شماره 4
کرمی، غلامرضا و مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی ، بررسی تئوری نمایندگی و تئوری
علامت دهی در سیاست های تقسیم سود: نقش سرمایه گذاران نهادی، مجله پیشرفتهای
.1389 ، حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره 2
محمدیان، محمد، نقش و روابط حسابرس،کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در پاسخگویی
. 1390 ، به سهامداران ، حسابر س، شماره 56
Abbott, J. Lawrence. Parker, Susan & Peters, Gray F (2002) , Audit committee characteristics and financial misstatement: A study of the efficacy of certain blue ribbon committee recommendations , Working Paper, University of Memphis, Santa Clara University and University of Georgia .
بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود... 145
Aharony J., & Swary, I (1980) , Quarterly Dividend and Earnings Announcements and Stockholders' Returns: An Empirical Analysis, Journal of Finance, Vol. 5.
Baxter, P. & Cotter, J (2009), Audit committees and earnings quality, Accounting and Finance, Vol. 49 .
Bedard, J., Chtourou, S.M. & Courteau, L (2004), The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management, Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol. 23.
Burgstahler, D. & Dichev, I (1997), Earnings management to avoid earnings decrease and losses, Journal of Accounting and Economics , 24(1) .
Carcello, J. & Neal, T (2003) , Audit Committee Characteristics and Auditor Dismissals Following New Going Concern Reports, Accounting Review, 78(1).
Carcello, J., Hollingsworth, C., Klein, A. & Neal, T (2008), Audit committee financial expertise, competing corporate governance mechanisms, and earnings management, working paper, University of Tennessee.
Cohen, D.A. & Zarowin, P (2008), Economic consequences of real and accrual-based earnings management activities, working paper, New York University.
Dhaliwal, D., Naiker, V. & Navissi, F (2010), The association between accruals quality and the characteristics of accounting experts and mix of expertise on audit committees, Contemporary Accounting Research, Vol. 27.
Garven, S.A (2009), The effect of board and audit committee characteristics on real earnings management: do boards and audit committees play a role in its constraint?, working paper, University of Alabama, Tuscaloosa, AL.
Healy, P. M. & Wahlen, J. M (1999), A review of the earnings management literature and its implications for standard setting, Accounting Horizon, 13.
Klein, A (2002), Audit committee, board of director characteristics, and earnings management, Journal of Accounting and Economics, Vol. 33 .
Krishnan, G. & Visvanathan, G (2008), Does the SOX definition of an accounting expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism , Contemporary Accounting Research, Vol. 25 .
Roychowdhury, S (2006), Earnings management through real activities manipulatio , Journal of Accounting and Economics, Vol. 42 .
146 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال 12 شماره 46 تابستان 1394
Schipper, K (1989), Earnings Management, Accounting Horizons, 3(4).
Strobl, G (2009), Earnings manipulation and the cost of capital, University of North Carolina at Chapel Hill.
Sun,Jerry & Lan, George & Liu, Guoping (2014), Independent audit
committee characteristics and real earnings management,
www.emeraldinsight.com .
Vafeas, N (2005), Audit committees, boards, and the quality of reported earnings , Contemporary Accounting Research, Vol. 22.
Visvanathan, G (2008), Corporate governance and real earnings management, Academy of Accounting and Financial Studies Journal , Vol. 12 .
Wilson, Earl R., Hay, Leon E. & Kattelus, Susan C (1999),
Accounting for governmenal and nonprofit entities, Irwin:
McGraw-Hill .
Yu, W (2008), Accounting-based earnings management and real activities manipulation, Georgia institute of technology.
Zhang, W (2008), Real activities manipulation to meet analysts’ cash
flow forecasts, Working Paper, University of Texas at Dallas