نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه

2 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری

10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده

ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ریسک سقوط سهام یاری رساند و به همین سبب در این تحقیق به ان پرداخته شد. الگوهای مدیریت سود شامل مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می شوند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها ( شامل 167 شرکت ) در بازه زمانی 1391 الی 1397 انتخاب شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام رابطه دارد و کاربست مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. در حالیکه چنین موضوعی در خصوص مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی صادق نیست؛ به گونه ای که، کاربست این الگوی مدیریت سود با تغییرات منفی بازده های سهام رابطه ای ندارد. بعلاوه، کیفیت حسابرسی، رابطه الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام را کاهش می دهد. در حالیکه ارتباط میان الگوی مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط سهام از کیفیت حسابرسی اثر نمی پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Earnings Management Patterns and Stock crash Risk with Emphasis on the Role of Audit quality

نویسندگان [English]

  • Erfan Mohammadi 1
  • hamideh Esnaashari 2

1 CSDI Iran

2 assistant professor of accounting

چکیده [English]

The risk of stock price Crash is one of the topics of interest in capital market research. Since the main mission of capital market regulators is to protect the rights of investors, it has always been important to consider the factors that affect Crash risk. The quality of financial reporting and earnings management patterns are the most important tools available to regulators that can help them manage crash risk aversion, which is why this study addressed them. Earning management patterns include earning management through Accruals and Real. The statistical population of this study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the research sample was selected in terms of some features (including 167 companies) in the period 2012 to 2018. The research method of the present study is descriptive-correlation and the research hypotheses were tested using the generalized least squares method. The results showed that the accrued earnings management model is related to stock crash risk and the use of earnings management through accruals increases the risk of stock price falls. While this is not the case with earnings management through real activities, the application of this earnings management model has nothing to do with the negative changes in stock returns. In addition, audit quality reduces the relationship between accrued earnings management pattern and stock crash risk. While the relationship between real earnings management pattern and stock crash risk is not affected by audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • real earning management
  • Accrual Earning Management
  • Stock crash Risk