نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سپرده گذاری مرکزی تسویه وجوه

2 دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ریسک سقوط سهام یاری رساند و به همین سبب در این تحقیق به ان پرداخته شد. الگوهای مدیریت سود شامل مدیریت سود ازطریق اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می شوند. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش نیز با لحاظ برخی ویژگی ها ( شامل 167 شرکت ) در بازه زمانی 1391 الی 1397 انتخاب شد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی است و فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام رابطه دارد و کاربست مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش می دهد. در حالیکه چنین موضوعی در خصوص مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی صادق نیست؛ به گونه ای که، کاربست این الگوی مدیریت سود با تغییرات منفی بازده های سهام رابطه ای ندارد. بعلاوه، کیفیت حسابرسی، رابطه الگوی مدیریت سود تعهدی با ریسک سقوط سهام را کاهش می دهد. در حالیکه ارتباط میان الگوی مدیریت سود واقعی و ریسک سقوط سهام از کیفیت حسابرسی اثر نمی پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between earnings management patterns and stock crash risk with emphasis on the role of audit quality

نویسندگان [English]

  • Erfan Mohammadi 1
  • hamideh Esnaashari 2

1 CSDI Iran

2 assistant professor of accounting

چکیده [English]

The risk of stock price crash is one of the topics of interest in capital market research. Since the main mission of capital market regulators is to protect the rights of investors, it has always been important to consider the factors that affect crash risk. The quality of financial reporting and earnings management patterns are the most important tools available to regulators that can help them manage crash risk aversion, which is why this study addressed them. Earning management patterns include earnings management through accruals and real earnings management. The statistical population of this study is the companies listed on the Tehran Stock Exchange and the research sample was selected in terms of some features (including 167 companies) for the period 2012 to 2018. The research method of the present study is descriptive- correlation and the research hypotheses are tested using the generalized least squares method. The results show that the accrued earnings management model is related to stock crash risk and the use of earnings management through accruals increases the risk of stock price falls. While this is not the case with earnings management through real activities, the application of this earnings management model has nothing to do with the negative changes in stock returns. In addition, audit quality weakens the relationship between accrued earnings management pattern and stock crash risk. While the relationship between real earnings management pattern and stock crash risk is not affected by audit quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit quality
  • Real earnings management
  • Accrual earnings management
  • Stock crash risk
بهرامی, آسو, نوروش, ایرج, راد, عباس, محمدی ملقرنی, عطاالله. (1399). پیش بینی کشف تقلب در صورت های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالیصفحه ی 17از  35-59.
بیدختی فر، سمیه؛ امری، امید.(1396). بررسی رابطه بین مدیریت سود از طریق اقلام واقعی ، و استفاده از مدل بنیش برای تشخیص تقلب در صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
جرجرزاده، علیرضا؛ کعب عمیر، احمد؛ فیروزیان نژاد محمد و  رمضان احمدی، محمد؛(1398). استراتژی شرکت ها در انتخاب رویکرد های مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام.  دانش حسابداری مالی . تابستان 1398 . شماره 32 علمی پژوهشی ،23 صفحه - از 191 تا 213.
حمیدیان، نرگس، عربصالحی، مهدی و امیری، هادی.(1397). بررسی واکنش سرمایه‌گذاران به سود غیرمنتظره در شرایط عدم‌ ‌اطمینان‌ بازار. فصلنامه علمی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره اول ،بهار1399. صفحه 41-56.
محمدپور, اصلانی؛ نعمتی, مهدی.(1393). مدیریت سود و اثر کیفیت سود بر سطح درماندگی مالی و ورشکستگی، دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی، اردبیل، موسسه پیشگامان فرهیختگان فرهنگ و اندیشه ولیعصر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل.
مهرانی, ساسان, اسدی, قربان, گنجی, حمیدرضا. (1393). رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی, صفحه23 از  115-137.
میری،بهمن؛ محسن هاشمی گهر و ابراهیمی، مهدی.(1396). محافظه کاری حسابداری در محدود ساختن مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
ودیعی، محمدحسین؛ قناد، مصطفی و غلامی مقدم، فائزه. (1396).  نقش سنجه‌های کیفیت خدمات حسابرسی بر نوسان بازده سهام. مجله دانش حسابرسی، سال هفدهم، شماره 68، 125-107.
References
Acharya & Lambrecht, B. M. (2015). A theory of income smoothing when insiders know more than outsiders. The Review of Financial Studies, 28(9), 2534-2574.
Alhadab, M., & Clacher, I. (2018). The impact of audit quality on real and accrual earnings management around IPOs. The British Accounting Review, 50(4), 442-461.
Baber, W. R., Kang, S. H., & Li, Y. (2011). Modeling discretionary accrual reversal and the balance sheet as an earnings management constraint. The Accounting Review, 86(4), 1189-1212.
Ball, R., Jayaraman, S., & Shivakumar, L. (2012). Audited financial reporting and voluntary disclosure as complements: A test of the confirmation hypothesis. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 136-166.
Ball, R., Kothari, S.P. & Nikolaev, V. (2013). Econometrics of the Basu Asymmetric Timeliness Coefficient and Accounting Conservatism. Journal of Accounting Research, 51(5), 1071–1097.
Bartov, E. (1993). The timing of asset sales and earnings manipulation. Accounting Review, 840-855.
Bebchuk, L. A., & Fried, J. M. (2009). Pay without performance: The unfulfilled promise of executive compensation. Harvard University Press.
Chen, C., Kim, J. B., & Yao, L. (2017). Earnings smoothing: Does it exacerbate or constrain stock price crash risk?. Journal of Corporate Finance, 42, 36-54.
Cheng, C. S. A., Hogan, R., & Zhang, E. (2012). Cash Flows, Earnings Opacity and Stock Price Crash Risk. Papers. ssrn. com.
Chi, W., Lisic, L., & Pevzner,M. (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management?. Accounting Horizons, 25, 315–335.
Cohen, L. J., Cornett, M. M., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2014). Bank earnings management and tail risk during the financial crisis. Journal of Money, Credit and Banking, 46(1), 171-197.
Daniel, N. D., Denis, D. J., & Naveen, L. (2008). Do firms manage earnings to meet dividend thresholds?. Journal of Accounting and Economics, 45(1), 2-26.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics,3(3),183-199
Dechow, P. M., & Skinner, D. J. (2000). Earnings management: Reconciling the views of accounting academics, practitioners, and regulators. Accounting horizons, 14(2), 235-250.
Deumes, R., Schelleman, C., Vander Bauwhede, H., & Vanstraelen, A. (2012). Audit firm governance: Do transparency reports reveal audit quality?. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(4), 193-214.
Gunny, K. A. (2010). The relation between earnings management using real activities manipulation and future performance: Evidence from meeting earnings benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27(3), 855-888.
Habib, A., & Hasan, M. M. (2016). Auditor-provided tax services and stock price crash risk. Accounting and Business Research, 46(1), 51-82.
Habib, A., Hasan, M. M., & Jiang, H. (2018). Stock price crash risk: Review of the empirical literature. Accounting & Finance, 58, 211-251.
Hutton, G. (2015). The effect of CEO inside debt holdings on financial reporting quality. Review of Accounting Studies, 20(1), 501-536.
Kedia, S., & Philippon, T. (2007). The economics of fraudulent accounting. The Review of Financial Studies, 22(6), 2169-2199.
Khan, M. & Watts, R. L.  (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-YearMeasure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2–3), 132–150.
Kim, J. B., & Zhang, L. (2016). Accounting conservatism and stock price crash risk: Firm‐level evidence. Contemporary Accounting Research, 33(1), 412-441.
Kothari, S. P., Mizik, N., & Roychowdhury, S. (2016). Managing for the moment: The role of earnings management via real activities versus accruals in SEO valuation. The Accounting Review, 91(2), 559-586.
Krishnan, G. V. (2003). Audit quality and the pricing of discretionary accruals. Auditing: A journal of practice & theory, 22(1), 109-126.
Lambert, R. A. (1984). Income smoothing as rational equilibrium behavior. Accounting Review, 604-618.
Persakis, A., & Iatridis, G. E. (2016). Audit quality, investor protection and earnings management during the financial crisis of 2008: An international perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41, 73-101.
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370.
Schipper, K. (1989). Earnings management. Accounting horizons, 3(4), 91.
Simon, D. T. (1985). THE AUDIT SERVICES MARKET-ADDITIONAL EMPIRICAL-EVIDENCE. Auditing: A journal of practice & theory, 5(1), 71-78.
 BLECK, Alexander, LIU , Xueven.(2007) Market Transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45(2), 229-256.
Walker, M. (2013). How far can we trust earnings numbers? What research tells us about earnings management? Accounting and Business Research, 43(4), 445-481.
Wu, Y. C., Ting, I. W. K., Lu, W. M., Nourani, M., & Kweh, Q. L. (2016). The impact of earnings management on the performance of ASEAN banks. Economic Modelling, 53, 156-165.
Yeung, W. H., & Lento, C. (2018). Ownership structure, audit quality, board structure, and stock price crash risk: Evidence from China. Global Finance Journal, 37, 1-24.
Yun, C. U. I., & Yan'an, D. O. N. G. (2019). Managerial Ability and Stock Price Crash Risk Based on the Mediating Effect of Earnings Management. The Theory and Practice of Finance and Economics, 5.
Zhang, M., Zhu, L., & Xu, H. (2016). Corporate philanthropy and stock price crash risk: Evidence from China. Journal of Business Ethics, 139(3), 595-617.
Bahrami, Aso, Noravesh, IrajRad, Abbas,& Mohammadi Malqarni, Ataullah. (2020). Predicting the discovery of fraud in the financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting,(17)65,  35-59. [In Persian]
Beidokhtifar, Somayeh,& Amri, Omid. (2017). Investigating the relationship between earnings management through real items, and using the Benish model to detect fraud in the financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange. M.Sc. Thesis. Islamic Azad University, Shahroud Branch. [In Persian]
Jarjarzadeh, Alireza, Kaab Umayr, Ahmad; Firoozian Nejad Mohammad &Ramadan Ahmadi, (2017). Companies' strategy in choosing profit management approaches: Reducing risk or increasing stock value. Financial accounting knowledge. Scientific Research, (32)43 191 - 213. [In Persian]
Mohammadpour, Aslani,& Nemati, Mehdi. (2014). Earnings Management and the Effect of Earnings Quality on the Level of Financial Helplessness and Bankruptcy, 2nd International Conference on Iranian Islamic Economics, Management and Culture. (2)8 17-27.  [In Persian]
Mehrani, Sasan, Asadi, Ghorban, Ganji, Hamidreza. (2014). The relationship between earnings quality, earnings smoothing and stock risk. Empirical Studies in Financial Accounting. 16(64) 161-193. [In Persian]
Miri, Bahman, Mohsen Hashemi Gohar, & Ebrahimi, Mehdi (2017). Accounting conservatism in limiting the management of real and accrued profits in companies listed on the Tehran Stock Exchange. M.sc. Thesis, Islamic Azad University, Ghods Branch. [In Persian]
 
Vadiei,Mohamamd Hossein,Ghanad,Mustafa ,& Gholami Moghadam,Faezeh . (2017). The role of audit service quality metrics on stock return volatility. Journal of Auditing Knowledge, 17(68), 125-107. [In Persian]