ارتباط حاکمیت شرکتی و اَبعاد آن با کارائی سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صابر شعری آناقیر شعری آناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی؛ بنیامین نره ئی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395، ، صفحه 9-36

چکیده
  اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایهگذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفادهکارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتیمطلوب درباره سرمایهگذاریهای بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا میکند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه-گذاری میتواند نتیجه حاکمیت ...  بیشتر

بررسی ارتباط ابعاد حاکمیت شرکتی با کارائی سرمایه گذاری

بنیامین نره ئی؛ صابر شعری اناقیر؛ یحیی حساس یگانه؛ مهدی سدیدی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.16388.1474

چکیده
  اعتقاد بر این است که مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران در تحریک و اجبار ارکان مدیریت به استفاده کارآمدتر از منابع شرکتها در راستای ایفای وظیفه مباشرتی، کمک میکند. ارکان مدیریتی با اتخاذ تصمیماتی مطلوب درباره سرمایه گذاری های بهینه، نقشی حیاتی در استفاده از منابع ایفا می کند. سیاستهای ناکارآمد سرمایه گذاری می تواند نتیجه حاکمیت ...  بیشتر

تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22054/qjma.2015.1676

چکیده
  این تحقیق به بررسی ارتباط میان خصوصیات حاکمیتی شرکتها و تجدیدارائه سود حسابداری میپردازد.انتخاب این موضوع به دلیل حجم گسترده تجدیدارائهها در بازار سرمایه ایران میباشد. محققان معتقدند کهتجدیدارائهها نشانه مشهودی از کیفیت گزارشگری پایین شرکتها میباشد. بدین منظور، مطابق تحقیقاتگذشته و با در نظرگرفتن شرایط ایران یک سری از خصوصیات ...  بیشتر

مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد

فرشید خیر اللهی؛ اسحاق بهشور؛ فرزاد ایوانی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 145-161

چکیده
  نقش حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران می باشد و زمانی که مدیران دارای انگیزه برایانحراف از منافع سهامداران می باشند؛ این نقش پر رنگتر می شود. یک نمونه از این انحراف ها، مدیریت سود بااستفاده از فعالیت های واقعی می باشد. حاکمیت شرکتی احتمالاً وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و درکسرمایه گذاران از نگهداشت وجه نقد را بهبود ...  بیشتر

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

امین ناظمی؛ علیرضا ممتازیان؛ محسن صالحی نیا

دوره 11، شماره 42 ، تیر 1392، ، صفحه 157-184

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. از متغیرهایساختار مالکیت (مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت) وترکیب هیئت مدیره (اندازه هیأت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و دوگانگی نقش مدیر عامل) به عنوان ...  بیشتر

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، ، صفحه 29-52

چکیده
  ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر بر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، و افزایشسرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید )گارسیا وهمکاران، 5002 (. در سوی دیگر، محافظه کاری ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیرانجلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خوشبینی افراطی مدیران ...  بیشتر

ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

روح الله صدیقی

دوره 10، شماره 37 ، فروردین 1391، ، صفحه 99-125

https://doi.org/10.22054/qjma.2016.6717

چکیده
  در این مطالعه به بررسی رابطه ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری برای دوره زمانی سال‌های 1387- 1383 در ایران می‌پردازیم و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیأت مدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می‌شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیأت مدیره با استفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری

روح اله صدیقی

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1390، ، صفحه 99-125

چکیده
  سال های 7838 7831 در ایران می پردازیم - و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیأتمدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیأت مدیره بااستفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نیز از طریق ضرایبواکنش سود به دست آمده است. چهار متغیر ساختار هیأت ...  بیشتر

مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران

یحیی حساس یگانه؛ محمد جواد سلیمی

دوره 8، شماره 30 ، تیر 1389، ، صفحه 1-35

چکیده
  این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر

حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدهاشم بت شکن؛ مهسا رهبری خرازی

دوره 6، شماره 22 ، تیر 1387، ، صفحه 1-21

چکیده
  اهداف این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای این منظور براساس معیارهای موجود در اصل 2 حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی (OECD) پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل ...  بیشتر

تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود

یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 151-171

چکیده
  این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این پرسش است که تاثیر برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در ایران چگونه است؟ از جمله اصول حاکمیت شرکتی که در این تحقیق تاثیر آنها  بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است عبارت است از مالکیت سرمایه گذاران نهادی، وجود مدیران غیرموظف (غیر اجرایی) در ترکیب هیئت مدیره، عدم وجود مدیرعامل ...  بیشتر