نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دوره دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پژوهش مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه میکند. پس از بررسی ادبیات نظری موضوع و منابع حاکمیت شرکتی و در نظر گرفتن شرایط اجتمای، اقتصادی سیاسی و فرهنگی ایران، مدل مفهومی و پرسشنامه تحقیق تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، اثرات مالکیت، حقوق سهامداران، شفافیت و اثربخشی هیئت مدیره به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. هرکدام از این ابعاد دارای 3 یا 4 مولفه و هرکدام از این مولفه ها شامل چندین شاخص (در مجموع 93 شاخص) میباشند که از طریق پرسش های مطرح شده اندازه گیری گردیده اند. پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی 19 نفر از خبرگان بازار سرمایه که دارای سوابق کافی تجربی و دانشگاهی در این موضوع بوده اند، قرار گرفت و با استفاده از روش های AHP و TOPSIS نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مدل نهایی پژوهش استخراج گردید. دراین مدل با استفاده از روش علمی مورد برای تجزیه و تحلیل نتایج، وزن هر یک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها مشخس میگردد.
نتایج تحقیق نشان میدهد که ابعاد شفافیت، اثر بخشی هیئت مدیره، حقوق سهامدارن و اثرات مالکیت به ترتیب با ضرایب 0.381، 0.232، 0.222 و 0.164 در مدل دارای بیشترین تاثیر در رتبه حاکمیت شرکتی میباشند. همچنین نرخ سازگاری کلیه ابعاد و مولفه ها کمتر از 10 درصد و قابل قبول میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Model for Corporate Governance Rating in Iran

نویسندگان [English]

  • Y. Hassas Yeganeh 1
  • M. J. Salimi 2

چکیده [English]

This study investigates for developing a model for corporate governance rating in Iran. We review corporate governance literature and resources and after taking into account social, economic, political and cultural conditions of Iran, the conceptual model and questionnaire was prepared. Based on the developed conceptual model, ownership effects, shareholders right, transparency and board effectiveness were selected as criteria of the model. Every criterion includes some components and every component has some indicators.
The questionnaire was filled by academic and capital market experts and analyzed by AHP and TOPSIS methods and final model was developed. Research findings show that transparency, board effectiveness, shareholders rights and ownership effects orderly have the biggest coefficients in the model. Consistency rate of criteria's and components is also in the acceptable level. (Below 10%)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • rating