نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر بر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، و افزایش
سرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید )گارسیا و
همکاران، 5002 (. در سوی دیگر، محافظه کاری ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیران
جلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خوشبینی افراطی مدیران خواهد بود )واتز، 5002 (. اگر محافظه کاری
واقعاً نقشی در اداره مشکلات نمایندگی ایفا کند، آنگاه انتظار می رود با افزایش تضاد منافع مدیران و مالکان،
تقاضا برای محافظه کاری افزایش یابد. به این ترتیب شرکتهایی با ساختار حاکمیت شرکتی مناسبتر، درجه
بالاتری از محافظه کاری را نیز نشان می دهند )گارسیا و همکاران، 5002 (. این بدین معنی است که انتظار
می رود حساسیت بازده به اخبار بد نسبت به اخبار خوب در بین شرکت هایی با ساختار حاکمیت شرکتی
.) قوی تر، بیشتر باشد )باسو، 7991
در این تحقیق با بررسی اطلاعات 719 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو سال 99 و 99 و
با استفاده از رگرسیون چندگانه و داده های مقطعی، ارتباط بین سازوکارهای میزان سهام بزرگترین سهامدار،
شخصیت اصلی بودن، میزان تمرکز سهام، حضور مدیر عامل در هیئت مدیره، مالکیت و نفوذ دولت، رتبه
کیفیت افشا، میانگین سهام تحت تملک اعضا هیئت مدیره، درصد سهام شناور آزاد شرکت، حضور متخصص
مالی غیرمؤظف در هیئت مدیره، نسبت مدیران غیرمؤظف و مرجع حسابرسی از سازوکارهای حاکمیت
شرکتی که نقش مهمی در این خصوص ایفا می کنند با محافظه کاری حسابداری مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که به غیر از میزان تمرکز سهام شرکت و کیفیت افشا و اطلاع رسانی بین سایر
سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری حسابداری روابط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between corporate governance mechanisms and Conservatism

نویسندگان [English]

  • Yahya Yeghaneh 1
  • Morteza Ahmadi 2

چکیده [English]

Strong corporate governance structure results in better monitoring of management, timely accounting information, and increasing speed of bad news recognition in order to inform the board and taking needed action (Garcia et al, 2005). On the other hand, conservatism creates a system that prevents the managers and executives overpayment and prevents any excessive optimism (Watts, 2003). If conservatism really play a role in handling agency problems, the conflicting interests of managers and owners will increase the demand for increased conservatism. Thus, firms with better corporate governance structure, would show a higher degree of conservatism (Garcia et al, 2005). This means that there will be more expected return sensitivity to bad news compared to good news among firms with strong corporate governance structure (Basu, 1997).
In this study information of 179 companies in Tehran Stock Exchange within two years 2009 and 2010, using the multiple regression analysis and cross-sectional data, mechanisms of communication between the stock's biggest shareholder, being the parent company, stock concentration, the presence of the CEO in the board, state ownership, the average stock owned by members of the board, the percentage of free float shares of the company, the presence of outside financial expert on the board of directors, the percentage of outside directors, and the auditors, the certain corporate governance mechanisms playing an important role in this regard has been studied with accounting conservatism.
The results reveal that except the quality disclosure ratings and stock concentration variables, there is a significant relationship between the mechanisms of corporate governance and accounting conservatism.
 Corporate Governance, Accounting conservatism, Board of Director, Stakeholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Accounting Conservatism
  • Board of Director
  • Stakeholders
آذر، عادل و مؤمنی، منصور . 1831 . آمار و کاربرد آن در مدیریت . جلد دوم، چاپ ششم،
تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب درسی علوم انسانی دانشگاه ها، سمت.
.2 بادآور نهندی، یونس، برادران حسن زاده، رسول و محمودزاده، سعید ) 1871 (، بررسی رابطه
بین برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، فصلنامه
. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 7، بهار، ص 180
.8 چالاکی، پری، ایمانی برندق، محمد و عزیززاده، یحیی ) 1870 (، بررسی رابطه بین ویژگی های
حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی.
.4 حساس یگانه، ، یحیی، 1835 حاکمیت شرکتی در ایران، مجله حسابرس، شماره .87
.5 حساس یگانه، یحیی و پوریانسب، امیر، ) 1834 (، نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت
. شرکتهای سهامی، ماهنامه حسابدار، شماره های 104 و 105 ، مهر و آبان 1834
.0 حسنی، عباس. 1833 ، رابطه ترکیب هیأت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیرموظف هیأت
مدیره با محافظه کاری در حسابداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران .
.9 قالیباف اصل، حسن و رضایی، فاطمه 1830 ، بررسی ، تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات مالی، شماره 28
.3 کردستانی، غلامرضا و امیر بیگی لنگرودی، حبیب ، ،1839 محافظه کاری در گزارشگری مالی:
بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار ارزیابی محافظه کاری،
بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 52
.7 مرادزاده، مهدی، بنی مهد، بهمن و دیندار یزدی، مهدی ) 1870 (، بررسی رابطه بین
محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکت، حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره
. هشتم، بهار، ص 37
.10 - .24 22 ، مجتهدزاده، ویدا ) 1830 (، محافظه کاری، حسابدار، شماره 145
.11 مهرانی، کاوه، حلاج، محمد و حسنی، عباس ) 1833 (، بررسی محافظه کاری در سود
حسابداری و رابطه آن با اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری،
. شماره سوم، پاییز، 109
12. Ahmed, A. S., and S. Duellman (2007). Accounting conservatism and board of directors’ Characteristics: An empirical analysis, Journal of Accounting and Economics 43: 411-437.
13. Ball, R. (2001). Infrastructure requirements of an economically efficient system of public financial reporting and disclosure, Brookings-Wharton Papers on Financial Services, 127-169.
14. Ball, R., and L. Shivakumar (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness, Journal of Accounting and Economics 39: 83–128.
01 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 03 ، تابستان 2031
15. Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings, Journal of Accounting and Economics 24 (1): 3–37. 24) Chi, W.; Liu, C., and T. Wang (2009). What affects accounting conservatism: A corporate governance perspective, Journal of Contemporary Accounting & Economics 5: 47–59.
16. Chi, W.; Liu, C., and T. Wang (2009). What affects accounting
conservatism: A corporate governance perspective, Journal of Contemporary Accounting & Economics 5: 47–59.
17. Duellman, S. (2006). Evidence on the role of accounting conservatism and corporate governance, North Dakota State University, North Dakota.
18. Fama, E., and M. C. Jensen (1983). Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics 26: 301-325.
19. García Lara, J. M.: Garcia Osma, B., and F. Penalva (2009). The Economic Determinants of Conditional Conservatism, Journal of Business Finance & Accounting 36: 336–372.
20. García Lara, J. M.; García Osma, B., and A. Mora (2005). The effect of earnings management on the asymmetric timeliness of earnings, Journal of Business Finance and Accounting 34 (3-4): 691-726.
21. Joo Ann Ho (2009). Association between Board Characteristics and Accounting Conservatism: Empirical Evidence from Malaysia, Auckland University of Technology (AUT), on line, http://www.ssrn.com.
22. Krishnan, G, and G. Visvana than (2008). Does the SOX Definition of an Accounting Expert Matter? The Association between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism, Journal of Contemporary Accounting Research 25: 827-857
23. La Fond, R., and R. Watts (2008). The information role of conservatism, The Accounting Review 83 (2): 447–478.
24. La Fond, R., and S. Roychowdhury (2008). Managerial ownership and accounting conservatism, Journal of Accounting Research 46: 101-135.
25. OECD. (1999). corporate governance in Asia: A comparative perspective. Paper presented at the Conference Proceedings, Seoul, Korea.
26. Smith, J. M. Jr., and F. K. Skousen (1987). Intermediate Accounting, 9th Edition, South-Western Publishing, Cincinnati, Ohio.
27. Watts, R. (2003). Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications, Accounting Horizons 17 (3): 207–221.
28. Watts, R. L., Zimmerman, J. L., 1986. Positive accounting theory. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
29. Xia, D, and S. Zhu (2009). Corporate Governance and Accounting Conservatism in China, CHINA JOURNAL OF ACCOUNTING
RESEARCH 2 (2): 81-108