نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سال های 7838 7831 در ایران می پردازیم - و به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که؛ آیا بهبود ساختار هیأت
مدیره باعث افزایش محتوای اطلاعاتی سود حسابداری می شود یا خیر؟ در تحقیق حاضر ساختار هیأت مدیره با
استفاده از چهار متغیر، مورد بررسی قرار گرفته و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نیز از طریق ضرایب
واکنش سود به دست آمده است. چهار متغیر ساختار هیأت مدیره عبارتند از: اندازه هیأت مدیره، عضویت
مدیرعامل در هیأت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره. برای بررسی رابطه ساختار
هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی سود حسابداری از مدل ارائه شده توسط استون و هریس ) 7997 ( استفاده
گردید و برای آزمون مدل مذکور از رگرسیون خطی چند متغیره، روش حداقل مربعات تعمیم یافته تابلویی و
آزمون والد استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که متغیرهای ساختار هیأت مدیره ارتباط معناداری با
محتوای اطلاعاتی سود حسابداری نداشتند.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Board Structure and Information Content of Accounting Earnings

نویسنده [English]

  • Rooholah Sedighi

چکیده [English]

The primary objective of this study is to show that board structure affects the value relevance of earnings. The role of board structure is to reduce the conflicts of interests between shareholders and managers. Four attributes of board structure includes Board size, CEO membership, Duality and Board independence are considered in this study. These attributes are used in this study to assess the impact of board structure on information content of accounting earnings. Information dynamics models, such as the Ohlson (1995) model provide a testable pricing equation that also identifies the role non-accounting information (i.e. corporate governance) plays in determining firm value. Based on Ohlson’s (1995) model, the change in value model, as developed by Easton and Harris (1991), is modified to include the proposed interaction between board structure and earnings management. In order to hypothesis testing, the pooled GLS regression is employed as the primary technique to estimate the coefficients. These coefficients are then examined using the Wald test to find out whether the earnings response coefficients after incorporating indictors of earnings reliability are significantly different from the earnings response coefficients irrespective of any propositions. The sample was drawn from listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the years 1383 to 1387. The final sample contained 675 firm-year observations. The results reveal that board structure have no effect on information content of accounting earnings.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Board Structure
  • Information Content of Accounting Earnings
  • Corporate Governance
حساس یگانه، یحیی؛ شعری، صابر؛ خسرو نژاد، سید حسین. )زمستان . 030 (. رابطه ساز و
کارهای حاکمیت شرکتی، نسبت بدهی ها، اندازه شرکت با مدیریت سود. مطالعات
- .. حسابداری. شماره 50 ، صص . 0 00
.5 داداشی، ایمان. ) 0300 (. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیمات حسابرسان درباره ریسک و
برنامه ریزی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه
علامه طباطبایی.
.3 رئیسی، زهره. ). 030 (. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.پ ایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
.0 بت شکن، محمد هاشم؛ رهبری خرازی، مهسا. )تابستان . 030 (. میزان رعایت حقوق
سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات
- . حسابداری، شماره 55 . صص 0 55
.2 مدرس، احمد؛ فعلی، مریم. )پاییز . 030 (. رابطه نظام راهبری شرکتی با ارزش شرکت.
- . مطالعات حسابداری، شماره 53 ، صص . 00 01
.. قنبری، فرحناز. ). 030 (. بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکت های بر عملکرد
شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه الزهرا.
.. شعری، صابر؛ مرفوع، محمد. )بهار . 030 (. رابطه درصد اعضای غیر موظف در ترکیب
هیأت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها. مطالعات حسابداری،
- .. شماره . 0، صص 3 010
.0 مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم. )پاییز 0302 (. بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از
جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، بررسی های
- . حسابداری و حسابرسی، شماره 02 . صص 52 00
.0 حساس یگانه، یحیی؛ یزدانیان، نرگس. )بهار . 030 (. تاثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش
- . مدیریت سو. د مطالعات حسابداری، شماره . 0، صص 020 0.5
10. Anderson, K. L., Gillan, S., Deli, D. N. (2003). Board Directors, Audit Committees, and Information Content of Earnings, Working paper of Georgetown University, University of Georgia, Arizona State University.
11. Ball, R., Brown, P. (Autumn 1968). An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers, Journal of Accounting Research. Vol. 6, No. 2, PP. 159-178.
12. Bugshan, T. (March 2005). Corporate Governance, Earnings Management, and the Information Content of Accounting Earnings:
ارتباط ساختار هیأت مدیره با محتوای اطلاعاتی... 921
Theoretical Model and Empirical Tests, Dissertation, Bond University. Australia. Available at: WWW.Proquest.com
13. Dey, A. (2005). Corporate Governance and Financial Reporting Credibility, Ph.D Dissertation, Northwestern University.
14. Easton, P., Harris, T. (Spring 1991). Earnings as an Explanatory Variable for Returns, Journal of Accounting Research. PP. 19-36.
15. Vafeas, N. (2000). Board Structure and the Informativeness of Earnings, Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 19, PP. 139-160.
16. Warfield, T., Wild, J., Wild, K. (1995). Managerial Ownership, Accounting Choice, and Informativeness of Earnings, Journal of accounting and economics, Vol. 20, PP. 61-91.
17. Zahra, S., Pearce, J. (1989). Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, Journal of Management, Vol. 15, PP. 291-334.