دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 1-148