بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده

مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه 1960 توسعه یافت، در پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار گرفت. از سه مدل مطرح شده توسط ویلیام شارپ، جک ترینور و مایکل جنسن، بیشتر پژوهش ها از مدل جنسن که بازده اضافی را به صورت تفاضلی محاسبه مینماید، استفاده کرده اند.
بیشتر پژوهش های انجام شده در دنیا نشان میدهد که شرکت های سرمایه گذاری دارای مدیریت فعال (حرفه ای)، غالبا بازده اضافه ای به صورت ناخالص کسب کرده اند. البته این بازده معمولا درصد بااهمیتی نیست و پس از کسر هزینه های عملیاتی، از بین رفته یا منفی میشود.
این مقاله نتایج پژوهشی را نشان میدهد که عملکرد پرتفوی بورسی 14 شرکت سرمایه گذاری ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در دوره 1374 تا 1380 بررسی کرده است. پژوهشگر برای محاسبه ریسک و بازده پرتفوی، مدل شارپ و برای سنجش عملکرد از مدل جنسن استفاده کرده است.
پژوهش فوق 8 فرضیه را بررسی میکند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات آن نشان میدهد که شرکت های سرمایه گذاری ایرانی به طور متوسط در دوره بررسی 26.9 درصد بازده اضافی به صورت ناخالص کسب کرده اند. این بازده اضافه پس از کسر هزینه های عملیاتی، بازده خالصی معادل 25.8 درصد را نشان میدهد که درصدی بااهمیت است. کوتاه تر شده دوره های محاسبه تقریبا نتایج مذکور را تایید مینماید.
به طور خلاصه آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مدیریت فعال در شرکت های سرمایه گذاری ایرانی در بخش سرمایه گذاری های داخل بورس بهتر از مدیریت غیرفعال عمل کرده و منجر به کسب بازده اضافه بااهمیتی برای این شرکت ها شده است. البته در این بین شرکت های سرمایه گذاری  که پرتفوی خود را به صورت مالکیتی نگهداری میکردند، عملکردی بسیار بهتر نسبت به شرکت های سرمایه گذاری دارای پتفوی مالی داشتند.

عنوان مقاله [English]

Excess Return of Active Management in Investment Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad A. Mazar Yazdi 1
  • Shahnaz Mashayekh 2
چکیده [English]

The Performance Evaluation Models that developed from Middle of 1960s was used in many researches. Between three Models that were developed by William Sharp, Jack Treynor and Michael Jensen, many researches used differential excess return of Jensen Model.
Some of researches that were previously done showed that investment company with active management usually obtain gross excess return. However this return almost was not important and after deduction of operating expense would be eliminated or negative.
This article shows results of research that investigate the performance of 14 Iranian investment companies between 1374 -1380.
Sharp and Jensen models were used respectively in determining portfolio Risk and Return and evaluating performance.
This research tested eight hypotheses. The result demonstrates 26.9 percent average gross excess return. This excess return will become 25.8 percent after deducting operating expenses. Shortening the calculation Periods almost confirm above results.
In summary, the results of testing eight hypotheses demonstrate that active management in Iranian investment companies for Marketable securities performed better than passive management and could obtain important excess return. Of course investment holding companies had a much   better performance than mutual fund.