رابطه بین منابع صرف شده برای حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات ارایه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل ارایه مجموعه صورتهای مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا میکنند.
در حوزه دوم علاوه بر ضرورت حسابرسی مستقل صورت های مالی، نیاز به اطلاعات مدیریت و حسابرسی داخلی احساس میشود.
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی مستقل و داخلی، شناسایی تاثیر وجود حسابرسی داخلی در کاهش حق الزحمه حسابرسی بنگاه اقتصادی و بررسی اثربخشی افزایش سطوح مدیریتی که حسابرسان داخلی به آن گزارش  میکند در کیفیت کار حسابرسان داخلی و در نهایت مفید بودن آنان به عنوان جانشین حسابرسان مستقل میباشند.
با توجه از مدل های استفاده شده در مدل های قبلی، از جمله پژوهش آقایان سیمیونیک (1980)، آقای پالمرز (1986) در ارتباط با قیمت گذاری خدمات حسابرسی و آقای مایکل اتریچ تحت عنوان تجزیه و تحلیل روابط تئوریک و تجربی بین هزینه های حسابرسی داخلی و مستقل، مدل جامع هزینه های حسابرسی بنگاه اقتصادی، شامل دو معامله همزمان جهت آزمون فرضیه ها بنا نهاده شده است.
نتیجه نهایی پژوهش حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است: افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل میشود و این کاهش در بنگاه های اقتصادی که حسابرسان به داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش میکنند بیشتر است ضمن اینکه پاسخ به مفید بودن گزارش حسابرسی داخلی برای حسابرسان مستقل در شرکت هایی که حسابرس داخلی به هیئت مدیره و مدیر عامل گزارش میدهد، همانند شرکت هایی است که به معاون مالی و اداری و یا پایین تر از آن گزارش مینماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Expenditures on Internal Audit Resources and the Expenditures on External Audit Services

نویسندگان [English]

  • Y. Hassas Yeganeh 1
  • S. H. Alavi Tabari 2
چکیده [English]

There are two readily identifiable areas of a business firm’s operations that require the use of professional auditing services. These areas parallel the organizational forms that the audit services take. In the first area, there is a need for external financial reporting which consists of a set of financial accounting statements certified by an outside agent.
Second, there is a need for management information and auditing within the firm beyond the need for an independent financial statement audit.
The main goals of this research are identifying fees for external and internal auditing , recognizing the effect  of existence of internal auditing on reducing the auditing expenses of the firm, and studying the effectiveness of raising the management levels whom internal auditors report to in the quality of their work . And eventually the usefulness of internal auditors as substitutes for external auditors.
Bearing in mind the models used in previous researches including the one done by Simunic (1980), another done by Palmrose (1986) to measuring the costs of auditing services, and experimental relation between the costs of internal and external auditing, we contrived a comprehensive model for auditing expenses of the firm, including two simultaneous equations to test our hypotheses against.
The final result of the research indicates that increased amounts of internal audit resources in the firm lower the external audit fee, and internal audit resources which report to the levels in the firm above the controller will exhibit a greater decrease in the external audit fee then internal audit resources which report to the controller, ceteris paribus.
Also the rate of usefulness to external auditors of reports provided by
internal auditors in the firm in which they  report  to the board  of  directors and the managing director is similar to that rate for firms in which  the auditing division reports to the director for financial and administrative affairs or  lower  levels of management.