رابطه بین توانایی نسبی تداوم فعالیت و نسبت قیمت به سود در ارزیابی شرکتها

حمید خالقی مقدم؛ وهاب رستمی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 2-26

چکیده
  در این تحقیق، کارایی بازار نسبت به تداوم فعالیت شرکت و احتمال انعکاس آن روی نسبت قیمت به سود آزمون شده است که آیا وقتی تداوم فعالیت شرکتی بالاتر ارزیابی شد، نسبت قیمت به سود آن نیز به نسبت قیمت به سود صنعت نزدیکتر می باشد و برعکس. در این تحقیق، برای رتبه بندی و درجه بندی شرکتها براساس تداوم فعالیت از یکی از مدل های پیش بینی ورشکستگی به ...  بیشتر

تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 27-59

چکیده
  وجود اطلاعات مالی درخور اعتماد، لازمه ی بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی میشود. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی ...  بیشتر

ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

محسن دستگیر؛ مهران حسینی افشاری

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 60-94

چکیده
  پس از قیمت گذاری اولیه سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شاهد تغییرات قیمت های یاد شده با ارزش های تعیین شده توسط بازار معاملات سهام هستیم. سوال این است که شکل گیری قیمت سهام در بازار بورس از چه مدلی پیروی میکند؟ بنابراین، هدف تحقیق، مشخص کردن این است که از میان مدل های قیمت گذاری استفاده شده در این مطالعه، کدام یک ...  بیشتر

بررسی ارتباط شاخص های بهره وری کار و سرمایه با شاخص های سودآوری در شرکتهای سهامی عام

حسنعلی سینایی؛ فرزاد احمدی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 95-125

چکیده
  این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخص های بهره وری و سودآوری رابطه ی معنی داری وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری است؟ نحوه ی این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی ...  بیشتر

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 127-153

چکیده
  از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی ...  بیشتر

در باب چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی

جعفر باباجانی؛ امیر پوریانسب

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، صفحه 155-171

چکیده
  ایجیری در این نوشتار ابتدا تعریف و مقایسه ای کوتاه از چهارچوب مفهومی مبتنی بر تصمیم و چهارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی به دست میدهد. وی، براین اساس نتیجه میگیرد که چهارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی نظامی منصفانه از جریان اطلاعات میان پاسخ گو و پاسخ خواه به دست میدهد و به حق هر دو طرف رابطه ی مسئولیت پاسخگویی میپردازد. ...  بیشتر