زمینه ی فرهنگی رفتار حرفه ای حسابداران

علی ثقفی؛ جواد رضازاده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، صفحه 3-39

چکیده
  یکی از دستاوردهای مهم تحقیقات درباره ی حسابداری در کشورهای مختلف، افزایش آگاهی نسبت به نقش عوامل محیطی در شکل گیری سیستمها و رویه های حسابداری است. این دستاوردها موجب شده اند تا تلاشهای جدی تری برای تشخیص عوامل محیطی مربوط و نحوه ی تاثیر آنها بر حسابداری به عمل آید. در این تحقیقات، فرهنگ به عنوان یکی از عوامل محیطی مهم و موثر بر سیستم ...  بیشتر

تاثیر گزارش حسابرسان مستقل بر تصمیم گیری استفاده کنندگان

یحیی حساس یگانه

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، صفحه 41-60

چکیده
  با توجه به تضاد منافع و تاثیر اطلاعات حسابداری بر ثروت گروه های ذی نفع، انتخاب حسابرسان مستقل برای نظارت، گواهی و اعتباربخشی به این اطلاعات،امری ضروری است. گزارش حسابرسان مستقل موجب اعتباربخشی به اطلاعات حسابداری میشود و مبنای تصمیم گیری گروههای ذی نفع در شرکت هاست. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل عدم تاثیر مناسب گزارش حسابرسان مستقل بر ...  بیشتر

حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

محسن خوش طینت

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، صفحه 61-84

چکیده
  حسابداری بین المللی شاخه ای از اقتصاد کاربردی است که اطلاعاتی درباره رویدادهای مالی و تجاری برای استفاده کنندگان فراهم میکند. امروزه بیشتر موضوعات مورد علاقه در حسابداری ناشی از ابعاد بین المللی آن است. برای آشنایی با حسابداری بین المللی باید از سه دیدگاه اندازه گیری، افشا و حسابرسی به مقوله حسابداری توجه کرد. (چوی و همکاران، 1999).    بیشتر

ارزیابی عملکرد شرکت ها و سازوکارهای کنترل رفتار مدیران: دیدگاه نظریه ی نمایندگی

سید مجید شریعت پناهی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، صفحه 85-108

چکیده
  امروزه شرکت های بزرگ و مدرن به عنوان پایه ی اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی را به مصرف میرسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها به عهده دارند. از بین موضوعات مختلف مربوط به شرکت ها، ارزیابی عملکرد مدیران و سازوکارهای کنترل رفتار مدیران، نقش ویژه ای دارد. در این ...  بیشتر

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، صفحه 109-142

چکیده
  این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی میپردازد. نتیجه ی اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرایند گشت تصادفی پیروی میکند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان میدهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغییرهای ...  بیشتر