نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

وجود اطلاعات مالی درخور اعتماد، لازمه ی بقای جامعه امروزی است و تصمیم گیری های اقتصادی به اطلاعات قابل اعتماد و اتکا نیاز دارد و نقش حسابرس، اعتباردهی به صورتهای مالی است که باعث حصول اطمینان از مطلوبیت در ارائه و قابلیت اعتماد صورتهای مالی میشود.
هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی و نتیجه گیری از فعالیتهای حرفه حسابرسی در ایران در اعتباردهی به صورتهای مالی میباشد و در این راستا، انعکاس آن بر رفتار گروهی سهامداران بررسی شده است. در این مقاله، تاثیر انواع اظهار نظر حسابرسی بر قیمت سهام ارزیابی و نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی از آن است که بین نوع اظهار نظر حسابرسان و قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of the Auditing Reports on the stock Price of the Listed Corporations in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Sara Yaghoobi Manesh 2

چکیده [English]

The existence of the reliable financial information is necessary for the permanence Eternity of the today world financial (economic) decision making needs to confident and reliable information. The role of the ·auditors is to attest (verify) the financial statements that results in being confident and sure about the desirability of the presentation and reliability of the financial statements.
The main goals of this research is study and make conclusion about the auditing functions in attesting to financial statements in Iran and its reflecting on the stock-holders behavior has been Studied. In this paper the effect of the different opinions and qualifications in auditing reports on the stock prices has been assessed. Testing research hypothesis shows that there is a meaningful relation between auditing reports and stock prices.