نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی سود و مقررات گریزی، این امکان و انگیزه را در مدیران به وجود می آورد تا در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه ها، اطلاعات را دستکاری کنند و یا به عبارت کاملتر، دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
در این تحقیق، مدیریت سود در قالب چهار فرضیه، در رابطه با پاداش مدیران، پیش بینی پاداش و سود، هموارسازی سود و نظارت مراجع قیمت گذاری، بررسی فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون و آزمون ویلکاکسون، آزمون شده است. براساس نتایج تحقیق و با در نظر گرفتن محدویت در دسترسی به اطلاعات مالی بعضی از شرکت های جامعه آماری، مدیران، تمایل دارند تا در جهت افزایش پاداش خود به اعمال مدیریت سود در دوره های سود ده و زیان ده شرکت، پرداخته و در دوره های سود ده به هموارسازی سود بپردازند.

عنوان مقاله [English]

Income Management and Management Bonus: Study for Financial Information disclosure

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Abdollah Khani 2

چکیده [English]

One  of  the  most  important  characteristics  of corporation is  distinction between  ownership  and  management.  On this basis, manager exclusively available to access to apart of information   and   he/she is   responsible to preparing and transferring financial information. Because of  such  authority and  other  characteristics  such  as  characteristic  of  accounting  , because of  accruals (difference  between  cash  basis  income and   accrual  basis  income)  and   incentives  such  as  bonus incentive  , income smoothing, desert  of regulation, manager available   and  willing   to  manipulate   information   (income management),   specially  financial  information,  in  direct  of his/her benefit and in contrast with benefit of other groups. This   object, in this research and in form of four hypotheses, in connection of management bonus, prediction of bonus and income, income smoothing and monitoring of regulation of pricing is tested. These hypotheses are analyzed by regression analyzing and Wilcoxon test. On basis of research result and considering of limit in available to financial information of some statistic popular corporations, managers are willing to manage the income in periods that corporation  has loss or income, in order to increase the bonus; and  in profitability  periods, in order to smooth the income.