نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 مدرس حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی میپردازد. نتیجه ی اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرایند گشت تصادفی پیروی میکند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان میدهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغییرهای حسابداری در نمونه ای متشکل از 71 شرکت بورس اوراق بهادار در دوره زمانی 1370-79 مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج مدل های پردازش شده در ظول سالهای 1371 تا 76 نشان داد که اقلام صورت های مالی، توان تبیین و پیش بینی سود را دارند. عملکرد مدل های پیش بینی در سالهای 1377 تا 79 به استثنای سال 1378 برای متغییر وابسه به سود عملیاتی هر سهم و نیز بازده حقوق صاحبان سهام تفاوت معناداری با مدل گشت تصادفی نداشت.
مدل های درصد سود ناخالص، درصد تغییر در دارایی هر سهم، درصد تغییر در جمع دارایی ها و درصد تغییر در فروش به جمع دارایی ها دارای بالاترین توان تبیین و رابطه ی مثبت با افزایش سود هستند. جمع بدهی به جمع دارایی، سود قبل از مالیات به فروش، درصد تغییر در هزینه های عملیاتی به فروش و تغییر در بازده حقوق صاحبان سهام در رده بعدی قرار دارند.
نتیجه ی نهایی تحقیق این است که در صورت استفاده از اقلام صورت های مالی و تعیین مدل پیش بینی مناسب، تغییرات سود قابل پیش بینی است و از این لحاظ دانش حسابداری در دستیابی به هدف تهیه اطلاعات سودمند موفق بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Usefulness of Non-earnings Financial Statements Items as Earnings Predictors

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghaddam 1
  • Ali Rahmani 2

چکیده [English]

This Paper Provides empirical evidence on the predictive ability of nonearning annual report numbers under an earning prediction approach.
The most studies report that earning were generated by a random walk Process. The paper investigates information Content of accounting items. The Logit prediction models were estimated based on pooled data set of 71 firms over the period 1371-79.
The result demonstrates the predictive power of accounting item to explain and Forecast of earnings. However the predictive Performance model in the period 1377-79 was not significantly different from random walk model; except in 1378.
Gross margin ratio, growth in Assets per share, growth in Assets, growth in Sales to assets ratio, total debt to total assets, pretax income to sales, growth in net income to sales, growth in operating expense to sales and changes in return on equity, correlated with earnings and these  explanatory  variables whose estimated coefficients had a wald Statistic significantly different from zero  at the 10%  level.
The   finding   suggest   that   a   firm's   nonearings   annual   report numbers contain information  concerning  the direction of its next year's earnings    change.