نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

هدف این پژوهش، آزمون تجربی قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران طی
سال های 1378 تا 1389 می باشد. پژوهش حاضر ا ز نو ع پس رویدادی است که بر مبنای تجزیه تحلیل
داده های مشاهده شده و با استفاده از رویکرد مطالعه پرتفوی انجام شده است. نمونه آماری شامل 11880
مشاهده فصل- شرکت از 270 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان
می دهد سرمایه گذاران بابت تحمل ریسک غیرسیستماتیک، انتظار پاداش (صرف ریسک) دارند. عملکرد
پرتفوی های مومنتومی مبتنی بر ریسک غیرسیستماتیک همواره مثبت و از نظر آماری معنادار است. افزون بر
آن، آزمون های قوت نتایج موید آن است که این عملکرد مثبت با منظور نمودن تاثیر معاملات اندک، تغییر
شیوه تخمین نوسان پذیری غیرسیستماتیک و الگوی وزنی محاسبه بازده کماکان به قوت خود باقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Idiosyncratic risk Pricing: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arabmazar Yazdi 1
  • Ahmad Badri 1
  • Maryam Davallou 2

چکیده [English]

The purpose of this research is the empirical test of idiosyncratic risk pricing in Tehran Stock Exchange during 1378 to 1389. The research is considered as “Ex-post facto” that has been done using “portfolio study approach” and is based on observational data. The statistical sample composed of 11880 firms/season observations from 270 listed companies in Tehran Stock Exchange. Results show that investors expect to compensate (obtain risk premium) for bearing idiosyncratic risk. The performance of momentum portfolios based on idiosyncratic risk always is positive and statistically significant. Furthermore, the robustness tests confirm that this positive performance is not influenced by weak trading effects, change in idiosyncratic volatility estimation method and weighting scheme of return computation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Pricing
  • Idiosyncratic Risk
  • Thin Trading
بزرگ اصل، موسی و صاحبقرانی، امیرعباس ( 1392 ) پیش بینی بازده غیرعادی بر
مبنای مدل مبتنی ب ر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادا ر تهران، مطالعات
.67-53 ، تجربی حسابداری مالی، سال 11 ، شماره 38
2. مهرانی، ساسان، اسکندری، قربان و گنجی، حمیدرضا( 1393 ) رابطه بین کیفیت سود،
هموارسازی سود و ریسک سهام، مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11 ، شماره
.139-117 ، 42
3. Ang, Andrew., Hodrick, Robert J., Xing, Yuhang., & Zhang, Xiaoyan. (2009). High idiosyncratic volatility and low returns: International and further U.S. evidence.Journal of Financial Economics, 91(1), 1-23.
4. Ang, Andrew., Hodrick, Robert J., Xing, Yuhang., & Zhang, Xiaoyan. (2006). The Cross-Section of Volatility and Expected Return. The Journal of Finance, 61, 259-299.
5. Angelidis, Timotheos., & Tessaromatis, Nikolaos. (2009). Idiosyncratic risk matters! A regime switching approach. International Review of Economics & Finance, 18(1), 132-141,
6. Bali, Turan G. & Cakici, Nusret. (2008). Idiosyncratic Volatility and the Cross Section of Expected Returns. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 43(1), 29-58.
7. Bergbrant, Mikael. (2010). Trading Costs and the Relation between Idiosyncratic Volatility and Returns. Working Paper.
8. Boyer, Brian., Mitton, Todd & Vorkink, Keith. (2010). Expected Idiosyncratic Skewness. The Review of Financial Studies, 23(1).
9. Brandt, Michael W., Brav, Alon., Graham, John R., & Kumar, Alok. (2010). The Idiosyncratic Volatility Puzzle: Time Trend or Speculative Episodes?. The Review of Financial Studies, 23(2).
10. Brockman, Paul., Schutte, Maria Gabriela., & Yu, Wayne. (2009). Is Idiosyncratic Risk Priced? The International Evidence. Working Paper, University of Missouri.
11. Carhart, M. M. (1997). On Persistence in Mutual Fund Performance. Journal of Finance, 52(1), 57–82.
12. Chen, Jing., Chollete, Lorán & Ray, Rina. (2010). Financial distress and idiosyncratic volatility: An empirical investigation. Journal of Financial Markets , 13(2).
13. Chua, Choong Tez., Goh, Jeremy., & Zhang, Zhe. (2006). Idiosyncratic Volatility Matters for the Cross-Section of Returns- in More Ways Than One!. Working Paper.
14. Drew, Michael E., Marsden, Alastair., & Veeraraghavan, Madhu. (2007). Does Idiosyncratic Volatility Matter? New Zealand

Evidence. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies (RPBFMP), 10(03), 289-308.
15. Fama, E. F., and K. R. French. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
16. Frieder, Laura., & Jiang, George J. (2007). Separating Up from Down: New Evidence on the Idiosyncratic Volatility – Return Relation. Working Paper.
17. Fu, Fangjian. (2009). Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Financial Economics, 91.
18. Guo, Hui., & Savickas, Robert. (2010). Relation between Time-Series and Cross-Sectional Effects of Idiosyncratic Variance on Stock Returns. Journal of Banking and Finance, 34(7), 1637-1649.
19. Huang, Wei., Liu, Qianqiu., Rhee, S.Ghon., & Zhang, Liang. (2010). Return Reversal, Idiosyncratic Risk, and Expected Returns. The Review of Financial Studies, 23(1).
20. Jiang, George., Xu, Danielle., & Yao, Tong. (2009). The Information Content of Idiosyncratic Volatility. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 44(1).
21. Kang, Namho. (2011). Idiosyncratic Volatility, Realized Return, and Implied Cost of Capital. Working Paper.
22. Kapadia, Nishad. (2006). The Next Microsoft? Skewness, Idiosyncratic Volatility and Expected Returns. Working paper, University of North Carolina, Chapel Hill.
23. Lintner, John. (1965). The Valuation of Risky Assets and the Selection of Risky Investment in Stock Portfolio and Capital Budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.
24. Malkiel, B., & Xu, Y. (2006). Idiosyncratic risk and security returns. Working paper, Princeton University.
25. Marcelo, José Luis. (2011). Idiosyncratic Risk Really Drives Stock Return, Spanish Evidence. Working Paper.
26. Merton, Robert C. (1987). A simple model of capital market equilibrium with incomplete information. Journal of Finance, 42, 483-510.
27. Okpara, Godwin Chigozie., & Nwezeaku, Nathaniel Chinedum. (2009). Idiosyncratic Risk and the Cross-Section of Expected Stock Returns: Evidence from Nigeria. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (17).
28. Spiegel, Matthew., & Wang, Xiaotong. (2005). Cross-Sectional Variation in Stock Returns: Liquidity and Idiosyncratic Risk. Working Paper.

29. Wan, Chi. (2008). Idiosyncratic Volatility, Expected Windfall and the Cross-Section of Stock Returns. JOB MARKET PAPER, Boston College.