رتبه بندی ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بر اساس دیدگاه تهیه کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان صورت های مالی: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

محمد علی آقایی؛ علی اضغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان؛ قاسم منتظری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 1-27

چکیده
  چکیدههیأت تدوین استانداردهای حسابداری ایران، سلسله مراتبی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری ارائه و ادعا میکندکه اهمیت نسبی این ویژگیها در میان گروههای مختلف تصمیمگیرنده متفاوت است. در این مقاله، بررسی اهمیت نسبیویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در میان گروه های مختلف تصمیمگیرنده شامل تهیهکنندگان، حسابرسان واستفادهکنندگان صورتهای ...  بیشتر

رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 29-52

چکیده
  ساختار حاکمیت شرکتی قوی منجر به نظارت بهتر بر مدیریت، تولید اطلاعات حسابداری به موقع، و افزایشسرعت شناسایی اخبار بد برای مطلع ساختن هیأت مدیره و انجام اقدامات لازم خواهد گردید )گارسیا وهمکاران، 5002 (. در سوی دیگر، محافظه کاری ایجاد کننده سیستمی است که از اضافه پرداخت به مدیرانجلوگیری کرده و مانعی برای هرگونه خوشبینی افراطی مدیران ...  بیشتر

پیشبینی بازده غیرعادی بر مبنای مدل مبتنی بر شتاب سود و صنعت در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ امیر عباس صاحبقرانی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 53-67

چکیده
  استراتژیهای نیروی حرکت )شتاب( که به عنوان یک استراتژی معامله و مدیریت پرتفوی به صورتگسترده ای مورد استفاده قرار میگیرد بیانگر تداوم روند کنونی قیمت سهام است و اعتقاد دارد که روندهایاخیر ادامه می یابد. این استراتژیها با فرضیه بازار کارا حتی در شکل ضعیف آن ناسازگار بوده و جزء خلافقائده های تکنیکال به شمار می روند.در این پژوهش در صددیم ...  بیشتر

شناسایی مهمترین عوامل موثر در ورشکستگی شرکتها با استفاده از تکنیک TOPSIS_AHP

شکراله خواجوی؛ فاطمه سادات امیری

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 69-90

چکیده
  سهامداران و اعتباردهندگان و سایر ذینفعان با ورشکسته شدن شرکت، متضرر شده و منابع خود را ازدست میدهند. بنابراین لازم است که قبل از هر اقدامی، به بررسی علائم وجود ورشکستگی بپردازند.در این پژوهش پس از شناسایی متغیرهای موثر بر ورشکستگی شرکتها، متغیرهای کمّی از اطلاعاتصورتهای مالی شرکتهای ورشکسته طی دوره زمانی 1831 1831 استخراج و برای اندازهگیری ...  بیشتر

تاثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ رویا معین قفقازی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 91-117

چکیده
  همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از معیارهایی که محققان حسابداری به عنوان جایگزینی برای سودحسابداری پیشنهاد نموده اند، سود باقیمانده می باشد، که هزینههای مربوط به سرمایه را در نظر می گیرد. دراین پژوهش، ابتدا ارتباط سود حسابداری و بازده سهام و تاثیر متغیر تغییر در سود بر این رابطه، مورد بررسیقرار گرفته است. سپس با بهره مندی از ...  بیشتر

غفلت از تئوری حسابداری: مقایسه تطبیقی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران

زهرا دیانتی؛ مهلا شاهینی

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 119-141

چکیده
  روند گرایش به تئوریهای حسابداری در تحقیقات حسابداری به عنوان فرآیند بررسی در طول سالیان گذشتهدستخوش تغییراتی گردیدهاست. از آنجا که این موضوع از جمله موضوعاتی است که در سالهای اخیر مغفولماندهاست، در این پژوهش بر آن شدیم که به بررسی روند ارائهی تئوریهای حسابداری در تحقیقات داخلی وخارجی به صورت تطبیقی بپردازیم.در این مقاله به صورت ...  بیشتر

بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه ی عمر شرکت بر بازده ی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

احمد خدامی پور؛ مصطفی دلدار؛ محسن چوپان

دوره 10، شماره 38 ، تیر 1391، صفحه 143-167

چکیده
  اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار در اختیار دارند. عدم تقارن اطلاعاتی سبب شکل گیری جریان ناکارایاطلاعاتی می شود. این جریان ناکارای اطلاعاتی می تواند بر بازده ی آتی شرکتها اثر گذار باشد. این تحقیق تأثیرمیزان عدم تقارن اطلاعاتی و چرخه عمر شرکت بر بازده آتی سهام را مورد بررسی قرار می دهد. این تحقیقشامل 076 مشاهده سال شرکت است که مربوط ...  بیشتر