دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 1-176 
5. تاثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه سود و بازده سهام

صفحه 91-117

سید عباس هاشمی؛ هادی امیری؛ رویا معین قفقازی